Kallelse till Kinneviks årsstämma

04 apr 2023, 08:00 am · Regulatory information
Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kallas härmed till årsstämman 2023 måndagen den 8 maj 2023 kl. 10.00 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.30. Styrelsen har beslutat att aktieägarna även ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand.

Årsstämman hålls för att:

 • välja totalt fem (5) styrelseledamöter och bland dessa en styrelseordförande för en period om ett år – James Anderson, Susanna Campbell, Harald Mix, Cecilia Qvist och Charlotte Strömberg föreslås för omval och James Anderson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande,
 • godkänna en uppdaterad instruktion för valberedningen och välja ledamöter till valberedningen för arbetet inför årsstämman 2024 – valberedningen föreslås bestå av totalt fem (5) ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Hugo Stenbeck, Lawrence Burns, Erik Brändström och Marie Klingspor föreslås som ledamöter i valberedningen utöver styrelsens ordförande och Lawrence Burns föreslås som valberedningens ordförande,
 • besluta att anta Kinneviks långsiktiga aktieincitamentsprogram för 2023, innefattande bland annat beslut om ändring av Kinneviks bolagsordning och beslut om överlåtelser av aktier,
 • besluta om kompensation för lämnade vinstutdelningar och andra värdeöverföringar till deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram för 2018 och 2020, i enlighet med bolagsordningen och villkoren för programmen, samt åtgärder för leverans av aktier inom utestående långsiktiga incitamentsprogram, och
 • behandla övriga frågor som ska tas upp vid en årsstämma enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.

Kallelsen, inklusive styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till årsstämman samt förslag från en aktieägare, är bifogad till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning").

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 27 april 2023, och anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 2 maj 2023.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta till Kinnevik senast tisdagen den 2 maj 2023. Anmälan kan ske via Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy, på telefon 08 402 91 36 eller per post till Kinnevik AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, skickas till ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning").

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 2 maj 2023. För poströstning ska ett särskilt formulär användas, tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning").

Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, eller per post till Kinnevik AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning"). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per torsdagen den 27 april 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 2 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Föreslagen dagordning

Styrelsen föreslår följande dagordning till årsstämman:

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av styrelsens ordförande.
 8. Anförande av den verkställande direktören.
 9. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 11. Beslut om dispositioner beträffande Kinneviks vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 13. Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 15. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
 16. Val av styrelseledamöter:
  1. James Anderson (omval, valberedningens förslag),
  2. Susanna Campbell (omval, valberedningens förslag),
  3. Harald Mix (omval, valberedningens förslag),
  4. Cecilia Qvist (omval, valberedningens förslag), och
  5. Charlotte Strömberg (omval, valberedningens förslag).
 17. Val av styrelseordförande.
 18. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
 19. Beslut om godkännande av instruktion för valberedningen.
 20. Val av ledamöter och ordförande till valberedningen.
 21. Beslut om långsiktigt aktieincitamentsprogram för 2023, innefattande beslut om:
  1. antagande av programmet,
  2. ändring av bolagsordningen,
  3. bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av incitamentsaktier,
  4. bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna incitamentsaktier,
  5. vederlagsfria överlåtelser av egna incitamentsaktier och aktier i ett för programmet särskilt tillskapat deltagandebolag, och
  6. överlåtelse av egna incitamentsaktier och aktier i ett för programmet särskilt tillskapat deltagandebolag till marknadsvärde.
 22. Beslut om åtgärder för leverans av aktier inom ramen för utestående långsiktiga incitamentsprogram, innefattande beslut om:
  1. överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram för 2018 och 2020,
  2. bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie X, och
  3. bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie X.
 23. Beslut om aktieägaren Johan Klingspors förslag.
 24. Årsstämmans avslutande.