Kinneviks årsstämma 2022

09 maj 2022, 13:00 pm · Regulatory information
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna James Anderson, Susanna Campbell, Harald Mix, Cecilia Qvist och Charlotte Strömberg. James Anderson omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2021 och beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade även:

  • att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.
  • att fastställa arvoden till styrelseledamöterna och revisorn.
  • om omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Den auktoriserade revisorn Mårten Asplund kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
  • om omval Anders Oscarsson, Hugo Stenbeck, Lawrence Burns och Marie Klingspor till ledamöter i valberedningen samt om omval av Anders Oscarsson till ordförande. Styrelsens ordförande James Andersson kommer också att vara ledamot i valberedningen.
  • att anta ett långsiktigt aktieincitamentsprogram för anställda i Kinnevik, innefattande beslut om ändring av bolagsordningen genom införandet av två nya slag av incitamentsaktier av serie C 2022 och serie D 2022 som under 2027 är omvandlingsbara till aktier av serie B, att vederlagsfritt direkt eller indirekt överlåta incitamentsaktier till Kinnevikanställda som väljer att delta i programmet samt att till marknadsvärde direkt eller indirekt överlåta incitamentsaktier till verkställande direktören och medlemmar av Kinneviks investeringsteam som erbjuds förvärva ytterligare incitamentsaktier genom en egen investering.
  • att säkerställa leverans av incitamentsaktier under det långsiktiga aktieincitamentsprogrammet för 2022 genom att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission av incitamentsaktier av serie C 2022 och serie D 2022 till en bank och att omedelbart återköpa sådana aktier.
  • om kompensation för lämnade vinstutdelningar och andra värdeöverföringar till deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram för 2019 genom överlåtelse av högst 264 532 egna aktier av serie B till deltagarna, samt att balansera resterande vinstmedel och överkursfond för 2021 i ny räkning.
  • om åtgärder för leverans av aktier inom ramen för utestående långsiktiga incitamentsprogram, innefattande beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission och återköp av aktier av serie X.
  • att avslå förslag från aktieägare.