Kinnevik publicerar Climate Progress Report för 2021

30 Jun 2022, 08:00 am
Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) publicerade idag sin första Climate Progress Report för att följa upp vårt årliga intensitetsmål för växthusgasutsläpp i Kinneviks portfölj. Mellan åren 2020 och 2021 har bolagen i Kinneviks portfölj som rapporterar utsläpp minskat sin utsläppsintensitet med 11% och vi uppnår därmed vårt årliga mål på 7%.

Kinnevik satte två klimatmål i maj 2020, ett netto noll-mål för vår verksamhet exklusive portföljen och ett mål om att minska utsläppsintensiteten av växthusgaser i Kinneviks portfölj med 50% till 2030 jämfört med 2020. Under 2021 översattes klimatmålet för portföljen till ett årligt minskningsmål och integrerades i vårt hållbarhetslänkade finansieringsramverk (”Ramverket”). Målet översattes till att uppnå en årlig minskning av utsläppsintensiteten i portföljen med 7% jämfört med föregående år fram till 2030.

Vår första Climate Progress Report som publicerades idag på vår webbplats, www.kinnevik.com, avser att följa upp Kinneviks klimatmål för portföljen samt hur vi uppfyllt klimathållbarhetsmålet (Climate Sustainability Performance Target) i våra hållbarhetslänkade obligationer som emitterades under Ramverket i november 2021 (ISIN SE0013360534 och ISIN SE0013360542).

Vår huvudsakliga mätningsmodell, förändringsmodellen, syftar till att mäta förändringen i utsläppsintensitet på årsbasis för varje enskilt bolag. Mellan åren 2020 och 2021, enligt förändringsmodellen, har de sex bolagen i Kinneviks portfölj som rapporterar utsläpp, på aggregerad och värdeviktad basis, minskat sin utsläppsintensitet med 11% och vi uppnår därmed vårt mål för 2021. Vi kommer att följa upp våra klimatmål årligen.

Utöver uppföljning av vårt klimatmål för portföljen innehåller Climate Progress Report även en översikt av de totala utsläppen i Kinneviks portfölj. Översikten inkluderar faktiska koldioxidekvivalenter för våra utsläppsrapporterande bolag samt en uppskattning av utsläppen från våra största icke-rapporterande portföljbolag. I översikten har vi inkluderat de uppskattade utsläppen i scope 1 och 2 för icke-rapporterande bolag, i enlighet med PCAF-standarden.

"Klimatförändringar är en av vår tids största globala miljömässiga och ekonomiska utmaningar och vi har en unik position att påverka våra bolag att bli ledande inom hållbarhet och anpassa sig till en framtid med låga koldioxidutsläpp. Jag är stolt över de framsteg som våra portföljbolag gjort och imponerad av bolagens förmåga att växa snabbt samtidigt som intensiteten av växthusgasutsläpp minskar. Med denna rapport vill vi också öka transparensen gentemot Kinneviks intressenter och driva utvecklingen inom vår sektor när det gäller utsläppsredovisning och måluppföljning”, sade Georgi Ganev, Kinneviks vd.