Kallelse till Kinneviks årsstämma

07 Apr 2022, 13:30 pm · Regulatory information
Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 maj 2022 kl. 10.00 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Kinneviks bolagsordning.

Årsstämman hålls för att:

 • välja totalt fem (5) styrelseledamöter och bland dessa en styrelseordförande för en period om ett år – James Anderson, Susanna Campbell, Harald Mix, Cecilia Qvist och Charlotte Strömberg föreslås för omval och James Anderson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande,
 • välja ledamöter till valberedningen för arbetet inför årsstämman 2023 – valberedningen föreslås bestå av totalt fem (5) ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Anders Oscarsson, Hugo Stenbeck, Lawrence Burns och Marie Klingspor föreslås till omval och Anders Oscarsson föreslås fortsätta som valberedningens ordförande,
 • besluta att anta Kinneviks långsiktiga aktieincitamentsprogram 2022, innefattande bland annat beslut om ändring av Kinneviks bolagsordning och beslut om överlåtelser av aktier,
 • besluta om kompensation för lämnade vinstutdelningar och andra värdeöverföringar sedan 2019 till deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram för 2019, i enlighet med bolagsordningen och villkoren för Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram för 2019, samt åtgärder för leverans av aktier inom ramen för Kinneviks utestående långsiktiga incitamentsprogram, och
 • behandla övriga frågor som ska tas upp vid en årsstämma enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.

Kallelsen, inklusive styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till årsstämman, är bifogad till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning").

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 29 april 2022, och anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 3 maj 2022.

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 29 april 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 3 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande i stämmolokalen
Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning"), på telefon 08 402 91 36 eller per post till Kinnevik AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning").

Deltagande genom poströstning
Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning på förhand ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Kinnevik tillhanda senast tisdagen den 3 maj 2022. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning").

Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, eller per post till Kinnevik AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden ABs hemsida.

Föreslagen dagordning
Styrelsen föreslår följande dagordning till årsstämman:

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av styrelsens ordförande.
 8. Anförande av den verkställande direktören.
 9. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 11. Beslut om dispositioner beträffande Kinneviks vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 13. Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 15. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
 16. Val av styrelseledamöter:
  1. James Anderson (omval, valberedningens förslag),
  2. Susanna Campbell (omval, valberedningens förslag),
  3. Harald Mix (omval, valberedningens förslag),
  4. Cecilia Qvist (omval, valberedningens förslag), och
  5. Charlotte Strömberg (omval, valberedningens förslag).
 17. Val av styrelseordförande.
 18. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
 19. Val av valberedningens ledamöter.
 20. Beslut om långsiktigt aktieincitamentsprogram för 2022, innefattande beslut om:
  1. antagande av programmet,
  2. ändring av bolagsordningen,
  3. bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av incitamentsaktier,
  4. bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna incitamentsaktier,
  5. vederlagsfria överlåtelser av egna incitamentsaktier och aktier i ett för aktieincitamentsprogrammet särskilt tillskapat deltagandebolag, och
  6. överlåtelse av egna incitamentsaktier och aktier i ett för aktieincitamentsprogrammet särskilt tillskapat deltagandebolag till marknadsvärde.
 21. Beslut om åtgärder för leverans av aktier inom ramen för utestående långsiktiga incitamentsprogram, innefattande beslut om:
  1. överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram för 2019,
  2. bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie X, och
  3. bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie X.
 22. Årsstämmans avslutande.