Emission och återköp av incitamentsaktier i serierna C 2022 och D 2022

02 Jun 2022, 13:00 pm · Regulatory information
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att styrelsen har beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2022, om en riktad nyemission samt ett omedelbart återköp av 1 212 450 incitamentsaktier av serie C 2022 och serie D 2022.

Aktierna har emitterats och återköpts i enlighet med villkoren för det långsiktiga aktieincitamentsprogram för anställda i Kinnevik som antogs av årsstämman den 9 maj 2022. Svenska Handelsbanken AB (publ) tecknade samtliga 1 212 450 incitamentsaktier, varav 606 225 av serie C 2022 och 606 225 av serie D 2022, till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet om 0,10 kr per aktie. Samtliga emitterade incitamentsaktier har därefter återköpts av Kinnevik för 0,10 kr per aktie.

Syftet med emissionen och återköpet är att incitamentsaktierna ska överlåtas direkt eller indirekt till anställda som deltar i Kinneviks långsiktiga aktieincitamentsprogram 2022 i enlighet med årsstämmans beslut. Incitamentsaktierna kommer, om och i den utsträckning prestationsvillkoret som gäller för respektive aktieserie är uppfyllt, att omvandlas till Kinnevikaktier av serie B under 2027.