Tillfälligt ökat antal aktier och röster i Kinnevik

31 May 2021, 08:00 am · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per den 31 maj 2021 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 556.242.088, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1.163.839.864.

Den 29 april 2021 beslutade årsstämman i Kinnevik om en utskiftning av Kinneviks innehav i Zalando till sina aktieägare genom ett aktieinlösen­program. Aktieinlösen­programmet innefattar en aktiesplit varigenom varje existerande aktie i bolaget har delats upp i två nya aktier (aktiesplit 2:1). Till följd av aktiespliten har antalet aktier i Kinnevik ökat med 278.121.044 aktier under maj 2021. De 278.121.044 nya aktierna är inlösenaktier som kommer att lösas in som en del av aktieinlösen­programmet. Därefter kommer antalet aktier i Kinnevik uppgå till 278.121.044, samma antal som före aktiespliten. För mer information om aktieinlösen­programmet, se Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”).

Per den 31 maj 2021 är det totala antalet aktier i Kinnevik uppdelat i två stamaktieserier och elva incitamentsaktieserier enligt följande:

  • 67.510.864 stamaktier av serie A med tio röster vardera och 483.822.412 stamaktier av serie B med en röst vardera, och
  • 84.068 incitamentsaktier av serie D 2018, 200.344 incitamentsaktier av serie E 2018, 200.344 incitamentsaktier av serie F 2018, 594.516 incitamentsaktier av serie G 2018, 82.650 incitamentsaktier av serie D 2019, 232.650 incitamentsaktier av serie E 2019, 232.650 incitamentsaktier av serie F 2019, 843.990 incitamentsaktier av serie G 2019, 126.400 incitamentsaktier av serie C1 2020, 710.880 incitamentsaktier av serie C2 2020 och 1.600.320 incitamentsaktier av serie D 2020, samtliga med en röst vardera

Vidareinnehar Kinnevik i eget förvar, per den 31 maj 2021, 13.750 incitamentsaktier av serie C1 2020, 69.720 incitamentsaktier av serie C2 2020 och 222.690 incitamentsaktier av serie D 2020.

Denna information är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 31 maj 2020 kl. 08.00 CEST.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen för att göra människors liv bättre och leverera betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.