Ökat antal aktier och röster i Kinnevik

30 Nov 2021, 08:00 am · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per den 30 november 2021 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 278.697.215, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 582.496.103.

Ökningen beror på en nyemission av 853.550 omvandlingsbara, efterställda, incitamentsaktier av serierna C 2021 och D 2021, som i enlighet med vad som beslutades av extra bolagsstämman i oktober 2021 har överlåtits till deltagare i Kinneviks långsiktiga aktieincitamentsprogram 2021. Under november har Kinnevik även löst in 76.900 omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier som innehafts av före detta deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram som antogs av årsstämman 2019 respektive 2020. 

Per den 30 november 2021 är aktierna i Kinnevik fördelade i två stamaktieserier och tio incitamentsaktieserier enligt följande:

  • 33.755.432 stamaktier av serie A med tio röster vardera och 242.153.584 stamaktier av serie B med en röst vardera, och
  • 297.258 incitamentsaktier av serie G 2018, 39.158 incitamentsaktier av serie D 2019, 113.292 incitamentsaktier av serie E 2019, 113.292 incitamentsaktier av serie F 2019, 379.312 incitamentsaktier av serie G 2019, 53.242 incitamentsaktier av serie C1 2020, 309.480 incitamentsaktier av serie C2 2020, 629.615 incitamentsaktier av serie D 2020, 426.775 incitamentsaktier av serie C 2021, och 426.775 incitamentsaktier av serie D 2021, samtliga med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar 9.975 incitamentsaktier av serie C 2021 och 9.975 incitamentsaktier av serie D 2021).

Denna information är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 30 november 2021 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen, för en förnyad morgondag och för att leverera betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.