Kinnevik publicerar hållbarhetslänkat finanseringsramverk och meddelar sin avsikt att emittera hållbarhetslänkade värdepapper

02 Nov 2021, 14:00 pm

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget har upprättat ett hållbarhetslänkat finansineringsramverk (”SLF-Ramverket”) under vilket bolaget kan emittera hållbarhetslänkade värdepapper, inklusive obligationer och lån. SLF-Ramverket förstärker Kinneviks engagemang för sina hållbarhetsmål, inklusive att minska växthusgasintensitet i sin portfölj, och stödja en mer mångsidig grupp av grundare och företagsledare genom sina kapitalallokeringsmål.

Att addera en hållbarhetslänk till sin skuldfinansering understryker Kinneviks engagemang för en integrerad hållbarhetsstrategi och transparens. De mål som valts ut för SLF-Ramverket relaterar till Kinneviks portfölj, eftersom det är här Kinneviks hållbarhetsarbete har störst potentiell effekt. SLF-Ramverket innehåller tre årliga mål för hållbarhetsprestanda (SPT) som täcker alla tre dimensionerna av hållbarhet (ESG) –

  • Environment/Miljö: 7 procent minskning av växthusgasintensitet i Kinneviks portfölj från år till år, totalt sett en 50 procent minskning per 2030 jämfört med 2020 (majoriteten av scope 3)
  • Social/Samhälle: på rullande tvåårsbasis ska minst 10 procent av det kapital som Kinnevik investerar i nya företag investeras i företag grundade eller ledda av kvinnor
  • Governance/Styrning: 5 procentenheter förbättring av portföljens årliga genomsnittliga ESG poäng från år till år

CICERO Shades of Green och IISD har verifierat SLF-Ramverket och konstaterat att det är i linje med ICMAs Sustainability-Linked Bond Principles och Sustainability Linked Loan Principles. De har även verifierat att strukturen för hållbarhetslänken är relevant och materiell för Kinnevik. SLF-Ramverket och CICERO Shades of Green och IISDs Second Party Opinion finns på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Finansiering" (som finns under avsnittet "Investerare").

En hållbarhetslänk har redan införlivats i Kinneviks revolverande kreditfaciliteter om 5 Mdkr.

Kinneviks vd Georgi Ganev kommenterade: ”På Kinnevik är vi övertygade om att för att vara ett långsiktigt framgångsrikt bolag måste man vara en del av lösningen på våra gemensamma hållbarhetsutmaningar, inte problemet. Därför är vårt hållbarhetsarbete en central del av vårt aktiva ägande och en integrerad del av vår process för värdeskapande, och en förutsättning för att vi ska nå vår ambition om att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare. Att etablera ett hållbarhetslänkat finansieringsramverk är därför ett naturligt nästa steg för oss där vi integrerar vårt engagemang och ambition om att vara en hållbarhetsledare i våra finansieringslösningar.”

Vidare meddelade Kinnevik idag bolagets avsikt att emittera sina första hållbarhetslänkade värdepapper under det fjärde kvartalet, med förbehåll för marknadsförhållanden, under bolagets MTN Program med ett rambelopp om 6 Mdkr. Värdepappren kommer emitteras enligt SLF Ramverket och varje erbjudande kommer att föregås av organiserade investerarsamtal.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen, för en förnyad morgondag och för att leverera betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.