Kinnevik: Emission och återköp av incitamentsaktier i serierna C 2021 och D 2021

01 Nov 2021, 15:06 pm · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att styrelsen har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 21 oktober 2021, beslutat om en riktad nyemission samt ett omedelbart återköp av 853 550 incitamentsaktier av serie C 2021 och serie D 2021.

Aktierna har emitterats och återköpts i enlighet med villkoren för det långsiktiga aktieincitamentsprogram för anställda i Kinnevik som antogs av extra bolagsstämman den 21 oktober 2021. Nordea Bank Abp, filial i Sverige tecknade samtliga 853 550 incitamentsaktier, varav 426 775 aktier av serie C 2021 och 426 775 aktier av serie D 2021, till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet om 0,10 kr per aktie. Samtliga emitterade incitamentsaktier har därefter återköpts av Kinnevik för 0,10 kr per aktie.

Syftet med emissionen och återköpet är att incitamentsaktierna ska överlåtas till anställda som deltar i Kinneviks långsiktiga aktieincitamentsprogram 2021 i enlighet med extra bolagsstämmans beslut. Incitamentsaktierna kommer, om och i den utsträckning prestationsvillkoret för respektive aktieserie är uppfyllt, att omvandlas till Kinnevik B-aktier under 2027.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen, för en förnyad morgondag och för att leverera betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.