Kinnevik sätter klimatmål som en del i sin strategi för hållbar affärsutveckling

11 May 2020, 08:00 am

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) meddelade idag att bolaget har satt klimatmål i linje med Parisavtalet för att minska utsläppen av växthusgaser betydligt från Kinneviks egen organisation och från portföljen. Klimatmålen är en del av Kinneviks strategi för hållbar affärsutveckling vilken är baserad på FN:s Globala mål. Strategin innefattar även målen för mångfald och inkludering som meddelades för ett år sedan.

Kinnevik är övertygade om att hållbar affärsutveckling är en förutsättning för att kunna bygga långsiktigt framgångsrika bolag. Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling (de ”Globala målen”) utgör basen för Kinneviks hållbarhetsstrategi vilken innefattar tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomi, samhälle och klimat.

Klimatförändringarna har redan fått skadliga konsekvenser för samhällen och den globala ekonomin och Kinnevik vill öka sin ambitionsnivå betydligt inom detta område. För att driva den förändring vi vill se inom Kinnevik och i våra portföljbolag har vi satt två klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser i linje med Parisavtalet och 1,5-gradersambitionen.

  • Netto noll utsläpp av växthusgaser från Kinneviks egen verksamhet och affärsresor från 2020 och framåt
  • 50% minskning av växthusgasintensitet i Kinneviks portfölj år 2030 jämfört med 2020

Det första målet innebär att Kinnevik ska minska sitt eget utsläpp av växthusgaser till så nära noll som möjligt och kompensera för utsläpp relaterade till affärsresor och andra oundvikliga utsläpp för att uppnå netto noll utsläpp. Kompensationen kommer att ske genom så kallad koldioxidavskiljning och permanent lagring, en ny teknik som möjliggör att koldioxid avskiljs från luften och lagras under mark. Det andra målet innebär att alla portföljbolag ska sätta relevanta klimatmål för deras verksamhet och värdekedjor i linje med de åtgärder som behövs för att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till 1,5˚C jämfört med förindustriella nivåer. Eftersom många av våra bolag befinner sig i stark tillväxt så kommer deras utsläpp att mätas i relation till utvecklingen av relevanta ekonomiska och fysiska nyckeltal.

“Som aktiv ägare är det Kinneviks ansvar att sätta hållbar affärsutveckling högst upp på agendan hos våra portföljbolag och säkerställa att de tar tillvara på möjligheterna som kommer av detta. Vi är övertygade om att för att vara ett långsiktigt framgångsrikt bolag måste man vara en del av lösningen, inte problemet, och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med våra bolag för att fortsätta driva vår hållbarhetsagenda”, sade Kinneviks Styrelseordförande Dame Amelia Fawcett.

Förra året antog Kinnevik ett ramverk för mångfald och inkludering med fyra övergripande mål för att driva social förändring inom ramen för vår hållbarhetsstrategi. Vi har aktivt drivit denna agenda under året och gjort tydliga framsteg inom Kinnevik och i våra portföljbolag:

  • Rekryterat två nya medlemmar till Kinneviks ledningsgrupp, Erika Söderberg Johnson som CFO och Anna Stenberg som CPO, vilket gör att ledningsgruppen nu består av 43% kvinnor
  • Genomfört en översyn av Kinneviks organisation ur ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv vilket innefattar individuella intervjuer, enkäter till alla anställda och utbildningar i omedveten partiskhet
  • Infört mångfalds- och inkluderingsaspekter i alla delar av investeringsprocessen, från urval och utvärdering av nya investeringsmöjligheter till den pågående utvecklingen av våra bolag
  • Kontinuerligt arbetat för att diversifiera och utöka vår pipeline av potentiella investeringsmöjligheter
  • Inkluderat de fyra övergripande målen för mångfald och inkludering i Kinneviks mål för 2020 vilket knyter dem våra anställdas ersättning

Vi satte även ett mål om att 10% av den årliga investeringsbudgeten ska reserveras för investeringar i bolag som grundats eller leds av kvinnor. Vi har utvärderat ett antal bolag som grundats eller leds av kvinnor och vi hoppas kunna rapportera framsteg på denna målsättning inom en snar framtid.

“Våra klimat- och mångfaldsmål utgör en stor möjlighet för Kinnevik och våra bolag att säkerställa att vi fortsätter vara konsumenternas första val. Vi är övertygade om att bolag som bedriver verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt kommer kunna erbjuda bättre produkter och rekrytera de bästa medarbetarna och därmed också prestera bättre än sina konkurrenter i det långa loppet”, sade Kinneviks vd Georgi Ganev.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.