Kinnevik: Kallelse till årsstämma

07 apr 2020, 08:00 am · Regulatory information

Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) kallas härmed till årsstämman 2020 måndagen den 11 maj 2020 kl. 10.00 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6 i Stockholm. Registrering för årsstämman kommer att ske från kl. 9.30.

Årsstämman hålls för att:

  • välja totalt sju (7) styrelseledamöter och bland dessa en styrelseordförande för en period om ett år – samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås för omval, Cecilia Qvist föreslås som ny styrelseledamot och Dame Amelia Fawcett föreslås fortsätta som styrelsens ordförande,
  • godkänna nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
  • godkänna Kinneviks långsiktiga aktieincitamentsprogram 2020, innefattande bland annat beslut om ändring av Kinneviks bolagsordning och beslut om överlåtelse av incitamentsaktier till deltagarna i programmet,
  • bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier,
  • besluta om ändring av bolagsordningen, och
  • behandla övriga frågor som ska tas upp vid en årsstämma enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning eller som i övrigt är lämpliga att behandla vid årsstämman.

Kallelsen, inklusive styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och handlingar för årsstämman är bifogade till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning").

Deltagande

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2020, och
  • anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 5 maj 2020.

Anmälan kan göras på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”), på telefon 08 402 91 36 eller per post genom att skicka ett brev till Kinnevik AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset och COVID-19 och för Kinneviks aktieägares säkerhet, uppmanar Kinnevik alla aktieägare att inte delta personligen vid årsstämman. Aktieägare ombes istället att delta via ombud eller att rösta på distans genom poströstning. Mer information om fullmaktstjänster och poströstning finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”) senast från och med den 15 april 2020.

Föreslagen dagordning och fullständiga förslag

Styrelsen föreslår följande dagordning till årsstämman 2020:

1.                 Årsstämmans öppnande.

2.                 Val av ordförande vid årsstämman.

3.                 Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.                 Godkännande av dagordning.

5.                 Val av en eller två justeringsmän.

6.                 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7.                  Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8.                 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9.                 Beslut om dispositioner beträffande Kinneviks vinst enligt den fastställda balansräkningen.

10.             Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11.              Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

12.             Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.

13.              Val av styrelseledamöter:

(a)              Susanna Campbell (omval, valberedningens förslag),

(b)              Dame Amelia Fawcett (omval, valberedningens förslag),

(c)              Wilhelm Klingspor (omval, valberedningens förslag),

(d)              Brian McBride (omval, valberedningens förslag),

(e)              Henrik Poulsen (omval, valberedningens förslag),

(f)               Charlotte Strömberg (omval, valberedningens förslag), och

(g)              Cecilia Qvist (nyval, valberedningens förslag).

14.             Val av styrelseordförande.

15.              Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16.             Beslut om långsiktigt aktieincitamentsprogram för 2020, innefattande beslut om:

(a)              antagande av programmet,

(b)              ändring av bolagsordningen,

(c)              bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av incitamentsaktier,

(d)              bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av incitamentsaktier, och

(e)              överlåtelse av egna incitamentsaktier till deltagarna i programmet.

17.              Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna B-aktier för att täcka kostnader för tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogram.

18.             Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna stamaktier.

19.             Beslut om ändring av bolagsordningen.

20.             Beslut om aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag (a)-(e).

21.             Årsstämmans avslutande.

Särskilda åtgärder med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset och COVID-19

Den fortsatta spridningen av det nya coronaviruset och COVID-19 är alltjämt svår att med någon säkerhet bedöma. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande har den svenska regeringen infört restriktioner mot att hålla allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Kinnevik värnar om våra aktieägares hälsa och kommer att iaktta vid var tid gällande restriktioner och begränsningar. Om antalet personer på plats vid årsstämman riskerar att överstiga de vid tidpunkten för stämman gällande restriktionerna och begränsningarna av sammankomster, kan Kinnevik komma att flytta fram årsstämman till ett senare tillfälle. Som en försiktighetssåtgärd har Kinnevik även, i samråd med expertis och efter inkomna synpunkter från oroliga aktieägare, beslutat att vidta särskilda åtgärder vid årsstämman 2020. De särskilda åtgärderna inkluderar, bland annat, att Kinneviks VD, Georgi Ganev, styrelseordförande, Dame Amelia Fawcett, och ordförande i valberedningen, Cristina Stenbeck, inte kommer vara på plats för att hålla sina sedvanliga anföranden vid årsstämman samt att ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas.

Kinnevik följer noga effekterna av utbrottet av det nya coronaviruset och COVID-19 i Sverige, och kan i händelse av uppdaterade instruktioner eller rekommendationer från regeringen eller andra relevanta myndigheter komma att besluta om att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman 2020. Information och uppdateringar avseende de särskilda åtgärderna finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”).

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.