Kinnevik: Årsstämma 2020

11 maj 2020, 11:00 am · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Dame Amelia Fawcett, Susanna Campbell, Wilhelm Klingspor, Brian McBride, Henrik Poulsen och Charlotte Strömberg samt val av Cecilia Qvist till ny styrelseledamot. Vidare valde årsstämman Dame Amelia Fawcett till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2019 och beslutade i linje med Kinneviks utdelningspolicy att Kinneviks balanserade vinstmedel och överkursfond för 2019 ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade även att:

  • Godkänna arvoden till styrelsen och revisorn.
  • Godkänna nya uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Anta ett långsiktigt aktieincitamentsprogram för 2020 för alla anställda i Kinnevik, innefattande ett beslut om ändring av bolagsordningen, genom att införa tre nya serier med incitamentsaktier som under 2023 och 2025 är omvandlingsbara till B-aktier och överlåta högst 1,218,000 incitamentsaktier till Kinnevikanställda som väljer att delta i programmet.
  • Säkerställa åtagandet att leverera incitamentsaktier till deltagarna i det långsiktiga aktieincitamentsprogrammet för 2020 genom att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission av incitamentsaktier till en bank och ett omedelbart återköp av sådana aktier samt om överlåtelse av egna B-aktier för att täcka kostnader för beslutade långsiktiga aktieincitamentsprogram.
  • Att ändra bolagsordningen så att styrelsen tillåts att samla in fullmakter samt besluta om att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman.
  • Avslå förslag från aktieägarna.

Vid årsstämman informerade styrelsen att dess förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna stamaktier hade dragits tillbaka.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs Henrik Poulsen till vice ordförande i styrelsen. Vidare utsåg styrelsen ett revisionsutskott, ett utskott för ersättnings- och medarbetarfrågor och ett utskott för risk, regelefterlevnad och hållbarhet. Charlotte Strömberg utsågs till ordförande i revisionsutskottet, och Henrik Poulsen, Wilhelm Klingspor och Susanna Campbell utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Susanna Campbell utsågs till ordförande i utskottet för ersättnings- och medarbetarfrågor, och Dame Amelia Fawcett och Cecilia Qvist utsågs till ledamöter i utskottet för ersättnings- och medarbetarfrågor. Dame Amelia Fawcett utsågs till ordförande i utskottet för risk, regelefterlevnad och hållbarhet, och Brian McBride och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i utskottet för risk, regelefterlevnad och hållbarhet.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.