Tillfälligt ökat antal aktier och röster i Kinnevik

29 nov 2019, 08:00 am · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per 29 november 2019 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 553.847.268, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1.161.445.044.

Den 7 november 2019 beslutade den extra bolagsstämman i Kinnevik om utskiftning av Kinneviks innehav i Millicom International Cellular S.A. till sina aktieägare genom ett aktieinlösen­program. Aktieinlösen­programmet innefattar en aktiesplit varigenom varje existerande aktie i bolaget har delats upp i två nya aktier (aktiesplit 2:1). Till följd av aktiespliten har antalet aktier i Kinnevik ökat med 276.923.634 aktier under november 2019. De 276.923.634 nya aktierna är inlösenaktier som kommer att lösas in som en del av aktieinlösen­programmet. Därefter kommer antalet aktier i Kinnevik uppgå till 276.923.634, samma antal som före aktiespliten. För mer information om aktieinlösen­programmet, se Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”).

Per den 29 november 2019 är aktierna i Kinnevik fördelade i två stamaktieserier och åtta incitamentsaktieserier enligt följande:

  • 67.510.864 stamaktier av serie A med tio röster vardera och 483.822.412 stamaktier av serie B med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar 595.540 stamaktier av serie B som därmed inte kan företrädas vid bolagsstämma), och                                                                                                                                        
  • 87.468 incitamentsaktier av serie D 2018, 207.444 incitamentsaktier av serie E 2018, 207.444 incitamentsaktier av serie F 2018, 616.516 incitamentsaktier av serie G 2018, 82.950 incitamentsaktier av serie D 2019, 233.250 incitamentsaktier av serie E 2019, 233.250 incitamentsaktier av serie F 2019 och 845.670 incitamentsaktier av serie G 2019, samtliga med en röst vardera.

Denna information är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 29 november 2019 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.