Ökat antal aktier och röster i Kinnevik

30 Sep 2019, 08:00 am · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per 30 september 2019 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 276.923.634, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 580.722.522.

Förändringen beror på att nyemissionen av 697.560 omvandlingsbara, efterställda, incitamentsaktier (”incitamentsaktierna”), uppdelade på fyra aktieserier, till deltagarna i Kinneviks långsiktiga aktieincitamentsprogram som beslutades av årsstämman i maj 2019, samt att inlösen av 27.845 incitamentsaktier tillhörande före detta deltagare i Kinneviks långsiktiga aktieincitamentsprogram som beslutades av årsstämman i maj 2018, har registrerats av Bolagsverket under september 2019.

Per den 30 september 2019 är det totala antalet aktier i Kinnevik uppdelat i två stamaktieserier och åtta incitamentsaktieserier enligt följande:

  • 33.755.432 stamaktier av serie A med tio röster vardera och 241.911.206 stamaktier av serie B med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar 536.469 stamaktier av serie B som därmed inte kan företrädas vid bolagsstämma), och
  • 43.734 incitamentsaktier av serie D 2018, 103.722 incitamentsaktier av serie E 2018, 103.722 incitamentsaktier av serie F 2018, 308.258 incitamentsaktier av serie G 2018, 41.475 incitamentsaktier av serie D 2019, 116.625 incitamentsaktier av serie E 2019, 116.625 incitamentsaktier av serie F 2019 och 422.835 incitamentsaktier av serie G 2019, samtliga med en röst vardera.

Denna information är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 30 september 2019 kl. 08.00 CET

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga