Minskat antal aktier och röster i Kinnevik

30 dec 2019, 08:00 am · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per 30 december 2019 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 276.902.244, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 580.701.132.

Den 7 november 2019 beslutade den extra bolagsstämman i Kinnevik om utskiftning av Kinneviks innehav i Millicom International Cellular S.A. till sina aktieägare genom ett aktieinlösen­program. Aktieinlösen­programmet innefattade en aktiesplit varigenom varje befintlig aktie i bolaget delades i två nya aktier, varav en inlösenaktie. Som ett resultat av aktiespliten ökade antalet aktier i Kinnevik tillfälligt med 276.923.634 aktier till totalt 553.847.268. Se pressmeddelande om tillfälligt ökat antal aktier och röster i Kinnevik från den 29 november 2019. De 276.923.634 inlösenaktierna löstes under december 2019 in av Kinnevik som en del av aktieinlösen­programmet. Därefter uppgick antalet aktier i Kinnevik till 276.923.634, samma antal som före aktiespliten. Under december 2019 har Kinnevik även löst in 21.390 omvandlingsbara, efterställda, incitamentsaktier tillhörande före detta deltagare i Kinneviks långsiktiga aktieincitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna i maj 2018 och 2019.

Per den 30 december 2019 är aktierna i Kinnevik fördelade i två stamaktieserier och åtta incitamentsaktieserier enligt följande:

  • 33.755.432 stamaktier av serie A med tio röster vardera och 241.911.206 stamaktier av serie B med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar 297.770 stamaktier av serie B som därmed inte kan företrädas vid bolagsstämma), och                                                                                                                                        
  • 42.034 incitamentsaktier av serie D 2018, 100.172 incitamentsaktier av serie E 2018, 100.172 incitamentsaktier av serie F 2018, 297.258 incitamentsaktier av serie G 2018, 41.325 incitamentsaktier av serie D 2019, 116.325 incitamentsaktier av serie E 2019, 116.325 incitamentsaktier av serie F 2019 och 421.995 incitamentsaktier av serie G 2019, samtliga med en röst vardera.

Denna information är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 30 december 2019 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.