Kinnevik: Kallelse till extra bolagsstämma

08 okt 2019, 16:00 pm

Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 november 2019 kl. 16.00 på Convendum på Regeringsgatan 30 i Stockholm. Extra bolagsstämman ska besluta om den föreslagna utskiftningen av Kinneviks innehav i Millicom till sina aktieägare genom ett aktieinlösen­program.

Som offentliggjordes av Kinnevik den 17 september 2019, hålls den extra bolagsstämman för att besluta om styrelsens förslag om utskiftning av Kinneviks innehav i Millicom International Cellular S.A. (”Millicom”) (i form av svenska depåbevis (”SDBs”) i Millicom noterade på Nasdaq Stockholm som är omvandlingsbara till aktier i Millicom noterade på Nasdaq New York), till Kinneviks stamaktieägare (d.v.s. ägare av A-aktier respektive B-aktier).

Utskiftningen av Kinneviks Millicom SDBs föreslås ske genom ett aktieinlösen­program. Varje stamaktie i Kinnevik (oberoende av aktieslag) kommer att ge rätt till en (1) inlösenaktie, och varje inlösenaktie kommer ge rätt till 0,1372 Millicom SDBs, motsvarande en värdeöverföring om 61,05 kr per stamaktie i Kinnevik (baserat på stängningskursen på Millicom SDBs på Nasdaq Stockholm den 4 oktober 2019). Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagar för rätten att ta emot inlösenaktier, för inlösen av dessa respektive för rätten att ta emot Millicom SDBs. Beräknad avstämningsdag för rätten att ta emot inlösenaktier är den 14 november 2019. Baserat på den beräknade avstämningsdagen kommer inlösenaktierna att handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 15 november 2019 till och med den 29 november 2019, och kommer sedan automatiskt lösas in av Kinnevik. Inlösenvederlaget, i form av Millicom SDBs, beräknas bli utbetalad till ägare av inlösenaktier den 3 december 2019 och erhålls på VP-konto/aktiedepå eller motsvarande den 5 december 2019. Kinnevik kommer att ombesörja försäljning av eventuella överskjutande fraktioner av Millicom SDBs för berörda aktieägares räkning.

Extra bolagsstämman kommer även att fatta beslut om förslag från en aktieägare.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken torsdagen den 31 oktober 2019, och anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 31 oktober 2019. Anmälan kan göras på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”), på telefon +46 (0) 771 246 400 eller per post genom att skicka ett brev till Computershare AB, ”Kinneviks extra bolagsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm.

FÖRESLAGEN DAGORDNING OCH FULLSTÄNDIGA HANDLINGAR

Styrelsen har föreslagit följande dagordning till extra bolagsstämman:

 1. Extra bolagsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om utskiftning av Kinneviks innehav i Millicom genom ett aktieinlösen­program, innefattande beslut om:
  1. ändring av bolagsordningen för att möjliggöra uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1,
  2. uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1,
  3. ändring av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier,
  4. minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier, och
  5. ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.
 8. Beslut om aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag (a)-(d).
 9. Extra bolagsstämmans avslutande.


Kallelsen är bifogad detta pressmeddelande och inkluderar styrelsens fullständiga förslag, styrelsens och revisorns yttranden och redogörelser med anledning av aktieinlösen­programmet samt förslag från en aktieägare. Kallelsen finns också tillgänglig på Kinneviks hemsida på www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning"), där det även finns en informations­broschyr om utskiftningen av Kinneviks innehav i Millicom och aktieinlösen­programmet tillgänglig.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga