Kinnevik: Kallelse till årsstämma

02 Apr 2019, 08:00 am · Regulatory information

Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kallas härmed till årsstämman 2019 måndagen den 6 maj 2019 kl. 10.00 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.00.

Årsstämman hålls för att:

 • välja totalt sex (6) styrelseledamöter och bland dessa en styrelseordförande för en period om ett år - Susanna Campbell och Brian McBride föreslås som nya styrelseledamöter och Dame Amelia Fawcett föreslås fortsätta som styrelsens ordförande,
 • godkänna en ordinarie kontantutdelning för 2018 om 8,25 kr per stamaktie - att utbetalas till aktieägarna vid två tillfällen. Utbetalning beräknas ske omkring den 14 maj 2019 (4,25 kr) respektive 13 november 2019 (4,00 kr),
 • godkänna riktlinjer för ersättning till Ledande Befattningshavare,
 • godkänna Kinneviks långsiktiga aktieincitamentsprogram 2019, innefattande beslut om ändring av Kinneviks bolagsordning och en riktad emission av incitamentsaktier till deltagarna i programmet, och
 • behandla övriga frågor som ska tas upp vid en årsstämma enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning eller som i övrigt är lämpliga att behandla vid årsstämman.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken måndagen den 29 april 2019, och anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 29 april 2019. Anmälan kan göras på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning"), på telefon +46 (0) 771 246 400 eller per post genom att skicka ett brev till Computershare AB "Kinneviks årsstämma", Box 610, 182 16 Danderyd.

Föreslagen dagordning och fullständiga förslag

Styrelsen föreslår följande dagordning till årsstämman 2019:

1.                Årsstämmans öppnande.

2.                Val av ordförande vid årsstämman.

3.                Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.                Godkännande av dagordning.

5.                Val av en eller två justeringsmän.

6.                Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7.                Anförande av styrelsens ordförande.

8.                Anförande av den verkställande direktören.

9.                Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

10.            Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

11.            Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

12.            Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

13.            Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

14.            Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.

15.            Val av styrelseledamöter:

 • Dame Amelia Fawcett (omval, valberedningens förslag),
 • Wilhelm Klingspor (omval, valberedningens förslag),
 • Henrik Poulsen (omval, valberedningens förslag),
 • Charlotte Strömberg (omval, valberedningens förslag),
 • Susanna Campbell (nyval, valberedningens förslag), och
 • Brian McBride (nyval, valberedningens förslag).
 • 16.            Val av styrelseordförande.

  17.            Godkännande av ordning för valberedningen.

  18.            Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

  19.            Beslut om långsiktigt aktieincitamentsprogram för 2019, innefattande beslut om:

 • antagande av programmet,
 • ändring av bolagsordningen, och
 • nyemission av incitamentsaktier till deltagarna i programmet.
 • 20.            Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna B-aktier för att täcka kostnader för tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogram.

  21.            Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.

  22.            Beslut om godkännande av transaktion med närstående.

  23.            Årsstämmans avslutande.

  Kallelsen, inklusive styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och handlingar för årsstämman är bifogade till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning").

  För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

  Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 50
  Mobil +46 (0)70 762 00 50

   

  Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

  Kinnevik - Kallelse till årsstämman 2019

  --
  This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: Kinnevik via Globenewswire