Kinnevik föreslår en utdelning av hela sitt innehav i Millicom till sina aktieägare och beslutar att ändra sin utdelningspolicy

17 Sep 2019, 12:58 pm · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget har beslutat att föreslå en utdelning av hela sitt innehav i Millicom International Cellular S.A. ("Millicom") till Kinneviks aktieägare. Kinnevik har även beslutat att ändra sin utdelningspolicy och upphöra att betala ordinarie kontantutdelningar för att istället betala ut överskottskapital som genereras från investeringsverksamheten i form av extra utdelningar.

Kinnevik äger för närvarande 37.835.438 aktier i Millicom, motsvarande 37,2 procent av Millicoms utestående aktier. Kinneviks styrelse avser föreslå utdelningen till en extra bolagsstämma i tid för att utdelningen ska verkställas under 2019. Genom att dela ut hela sitt innehav i Millicom (i form av svenska depåbevis (”SDBs”) noterade på Nasdaq Stockholm), kommer Kinnevik genomföra en värdeöverföring till sina aktieägare om totalt cirka 19,0 MdSEK, motsvarande 69 kr per Kinnevik-aktie (baserat på stängningskursen för Millicoms SDBs den 16 september 2019). Fullständiga villkor för utdelningen kommer att meddelas i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Millicom grundades av Kinnevik för nästan 30 år sedan. Sedan Millicom noterades på Nasdaq Stockholm år 2004 har Kinneviks investering i Millicom genererat betydelsefull utdelning och avkastning till Kinnevik och dess aktieägare. Under de senare åren har Kinnevik aktivt stöttat Millicoms strategi att fokusera verksamheten på fasta och mobila data- och telekomtjänster i Latinamerika, vilket har skapat en stark, konsoliderad och högpresterande FMC-spelare.

De senaste offentliggörandena understryker Kinneviks målsättning att öka portföljens andel av disruptiva, teknikfokuserade growth- och ventureinvesteringar. Genom utdelningen av Kinneviks innehav i Millicom kommer andelen dessa investeringar utgör av Kinneviks portfölj att öka markant, samtidigt som stabiliteten i portföljens total- och direktavkastning bibehålls genom det fortsatta ägandet i två centrala plattformar – Tele2, den ledande integrerade operatören i Norden, och Zalando, Europas mest framträdande e-handelsbolag. Kinneviks aktieägare ges även möjligheten att direkt delta i Millicoms fortsatta värdeskapande och direktavkastning.

Mot bakgrund av denna värdeöverföring och skiftet i sammansättningen av Kinneviks portfölj, har Kinnevik beslutat att justera sin utdelningspolicy. Kinneviks tidigare målsättning var att betala en årlig utdelning som ökar i linje med utdelningar erhållna från portföljbolagen och det kassaflöde som genereras från investeringsverksamheten. Framgent kommer Kinnevik generera avkastning främst genom värdestegring, och sträva efter att dela ut överskottskapital som genereras från våra investeringar till aktieägarna genom extra utdelningar.

Kinnevik kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 19 september 2019 i Stockholm för att ge en uppdatering på portföljens utveckling och den tillväxtfokuserade investeringsstrategin. Programmet inkluderar presentationer från Kinneviks ledningsgrupp samt från ett antal av de entreprenörer som leder Kinneviks portföljbolag. Kapitalmarknadsdagen kommer att sändas på Kinneviks hemsida.

Georgi Ganev, VD för Kinnevik, kommenterade:

“Kinneviks fortsatta ambition är att vara det främsta noterade bolaget för investerare som söker exponering mot de bästa entreprenörerna som bygger ledande digitala företag i Europa, Norden och USA. Efter utdelningen av vårt innehav i Millicom anser jag att våra aktieägare kommer dra nytta av ett Kinnevik med en högre andel kapital dedikerat till onoterade investeringar i morgondagens ledande konsumentbolag.

Som en del av våra ambitioner meddelar vi idag en justerad utdelningspolicy. Under denna policy kommer vi upphöra att betala ordinarie utdelningar, till förmån för att återinvestera utdelningar vi idag mottar från Tele2 i vår portföljs bevisade och högpresterande bolag. Vi har en fortsatt ambition att distribuera meningsfulla kontantutdelningar, men mer ad hoc i takt med att vi frigör kapital från våra investeringar.

Jag ser fram emot att beskriva vår strategi mer djupgående och lyfta fram flera av våra spännande tillväxtbolag på vår kapitalmarknadsdag den 19 september.”

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2019 kl. 13.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga