Kinnevik: Extra bolagsstämma 2019

07 nov 2019, 17:00 pm · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") har idag hållit en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utskiftning av Kinneviks innehav i Millicom International Cellular S.A. ("Millicom") till sina aktieägare genom ett aktieinlösen­program.

Extra bolagsstämman beslutade om utskiftning av Kinneviks innehav i Millicom (i form av svenska depåbevis ("SDBs") i Millicom noterade på Nasdaq Stockholm som är omvandlingsbara till aktier i Millicom noterade på Nasdaq New York), till Kinneviks stamaktieägare (d.v.s. ägare av A-aktier respektive B‑aktier), genom ett aktieinlösen­program. Varje stamaktie i Kinnevik (oberoende av aktieslag) kommer att ge rätt till en (1) inlösenaktie, och varje inlösenaktie kommer ge rätt till 0,1372 Millicom SDBs, motsvarande en värdeöverföring om 59 kr per stamaktie i Kinnevik (baserat på stängningskursen på Millicom SDBs på Nasdaq Stockholm den 6 november 2019).

Extra bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagar för rätten att ta emot inlösenaktier, för inlösen av dessa respektive för rätten att ta emot Millicom SDBs. Styrelsen har fastställt avstämningsdag för aktiesplit och rätten att motta inlösenaktier till den 14 november 2019 (d.v.s. samma dag som anges kallelsen och informations­broschyren avseende aktieinlösen­programmet). Sista dag för handel i Kinnevikaktien innan aktiesplit och med rätten att motta inlösenaktier är den 12 november 2019. Från och med den 13 november 2019 kommer Kinnevikaktien att handlas utan rätt att motta inlösenaktier.

Inlösenaktierna kommer att handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 15 november 2019 till och med den 29 november 2019. Inlösenvederlaget, i form av Millicom SDBs, kommer utbetalas till ägare av inlösenaktier den 3 december 2019 och erhålls på VP-konto/aktiedepå eller motsvarande den 5 december 2019. Kinnevik kommer att ombesörja försäljning av fraktioner av Millicom SDBs aktieägarnas räkning och utbetalningen från denna försäljning beräknas vara aktieägarna tillhanda omkring den 16 december 2019.

För ytterligare information om utskiftningen av Kinneviks innehav i Millicom, se Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”) där det bland annat finns en informations­broschyr om utskiftningen av Kinneviks Millicom SDBs och aktieinlösen­programmet.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga