Kinnevik avser avyttra sitt innehav i Millicom genom ett publikt erbjudande och en utdelning till Kinneviks aktieägare

03 jun 2019, 23:00 pm · Regulatory information

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING TILL USA

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att Millicom International Cellular S.A. (”Millicom”) har lämnat in registreringshandlingar på en s.k. Form F-1 till den amerikanska finansinspektionen (eng. U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”) för att registrera ett publikt erbjudande i USA (”Erbjudandet”) av 11,0 miljoner aktier i Millicom som innehas av Kinnevik. Kinnevik har även utfärdat en option till bankerna som genomför Erbjudandet att köpa upp till 1,65 miljoner aktier i Millicom från Kinnevik under 30 dagar från erbjudandedagen. Villkorat av ett framgångsrikt genomfört Erbjudande avser styrelsen i Kinnevik föreslå att en utdelning av Kinneviks resterande innehav i Millicom (i form av svenska depåbevis noterade på Nasdaq Stockholm och konverterbara till aktier i Millicom) till Kinneviks aktieägare genomförs under december 2019 efter utgången av en 180-dagars lock-up-period.

Kinnevik äger för närvarande 37.835.438 aktier i Millicom, motsvarande 37,2 procent av Millicoms utestående aktier. De 11,0 miljoner aktier som erbjuds av Kinnevik i Erbjudandet motsvarar cirka 29 procent av Kinneviks totala innehav i Millicom.

Millicom grundades av Kinnevik för nästan 30 år sedan. Sedan Millicom noterades på Nasdaq Stockholm år 2004 har Kinneviks investering i Millicom genererat betydelsefull utdelning och avkastning till Kinnevik och dess aktieägare. Under de senare åren har Kinnevik aktivt stöttat Millicoms strategi att fokusera verksamheten på fasta och mobila data- och telekomtjänster i Latinamerika, vilket har skapat ett mer effektivt, robust och framgångsrikt bolag.

Kinnevik fokuserar sin investeringsstrategi på snabbväxande bolag verksamma i regioner utanför Millicoms latinamerikanska marknader, och avser därför omallokera behållningen från Erbjudandet till nya investeringar. Kinnevik har en stark tilltro till Millicoms strategiska fokus på Latinamerika, och planerar därför att dela ut sitt resterande innehav i Millicom till Kinneviks aktieägare för att ge dem möjligheten att direkt delta i Millicoms framtida utveckling.

Georgi Ganev, VD för Kinnevik, kommenterade:

”Detta är en monumental dag för Kinnevik. Vår trettioåriga investering i Millicom har varit en enorm framgång för våra aktieägare. Med Millicoms starka historiska utveckling anser vi att tiden nu kommit för oss att frigöra kapital för att accelerera aktiviteten i vår privata portfölj. Millicom fortsätter vara en del av Kinnevikfamiljen, och vi ser fram emot att ge Kinneviks aktieägare möjligheten att delta i Millicoms fortsatta framgångar.”

José Antonio Ríos García, styrelseordförande i Millicom, kommenterade:

”Det är med en känsla av stolthet, förståelse och självförtroende som vi tar emot beslutet från vår grundare och huvudägare sedan nästan 30 år tillbaka. Kinnevik har konsekvent stöttat Millicoms strategi, och Millicom ser nu fram emot att samarbeta med Kinnevik i deras strävanden.”

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar), och är inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Inga värdepapper får erbjudas eller säljas i USA utan att registrering sker eller med stöd av undantag från registreringsskyldighet i enlighet med tillämpliga amerikanska bestämmelser. Millicom har lämnat in en registreringshandling (inklusive ett prospekt) till SEC i samband med Erbjudandet, men denna registreringshandling är ännu inte gällande. Inga värdepapper får säljas, och erbjudanden att köpa kan inte accepteras, i samband med Erbjudandet innan registreringshandlingen har förklarats gällande och på andra villkor än, och i enlighet med begränsningarna, som anges däri. Registreringshandlingen (och det sammanhängande prospektet) är tillgänglig på SECs webbplats www.sec.gov. Kopior av det preliminära prospektet kan även erhållas genom att kontakta:

BofA Merrill Lynch
NC1-004-03-43
200 North College Street, 3rd floor
Charlotte NC  28255-0001
U.S.A.
Attn: Prospectus Department

eller via e-post till:

dg.prospectus_requests@baml.com

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2019 kl. 23.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Denna kommunikation innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar våra intentioner, åsikter eller nuvarande förväntningar. Sådana uttalanden kan identifieras genom att de innehåller ord som ”framtida”, ”framgent”, ”avser”, ”planerar”, ”kan komma” eller liknande uttryck, och inkluderar uttalanden avseende det förväntade Erbjudandet, utdelningen av aktier i Millicom till Kinneviks aktieägare och Millicoms eller dess aktiers förväntade framtida utveckling. Sådana uttalanden är föremål för risker och osäkerheter, och faktiska resultat kan skilja väsentligt från det som uttryckts explicit eller implicit i de framåtblickande uttalandena. Faktorer, inklusive risker och osäkerheter, som kan skapa dessa skillnader inkluderar, men är inte begränsade till: marknaders tillväxt och volatilitet, regulatoriska förändringar och utvecklingar, samt effektiviteten i verkställande av strategier. De framåtblickande uttalandena återspeglar endast omständigheter per det datum som anges häri. Varken Kinnevik eller Millicom åtar sig någon skyldighet att uppdatera de framåtblickande uttalandena.

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga