Kinnevik: Årsstämma 2019

06 May 2019, 13:00 pm · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Henrik Poulsen och Charlotte Strömberg, samt val av Susanna Campbell och Brian McBride till nya styrelseledamöter. Vidare valde årsstämman Dame Amelia Fawcett till ny styrelseordförande.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2018 och beslutade att en utdelning om 8,25 kr per aktie ska lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2018, att utbetalas till aktieägarna vid två tillfällen om 4,25 kr respektive 4,00 kr. Avstämningsdag för den första utbetalningen ska vara torsdagen den 9 maj 2019 och för den andra utbetalningen fredagen den 8 november 2019. Sista dagen för handel i Kinnevikaktien inklusive rätt till den första utbetalningen är tisdagen den 7 maj 2019 och första dagen för handel i Kinnevikaktien exklusive rätt till den första utbetalningen är onsdagen den 8 maj 2019. Sista dagen för handel i Kinnevikaktien inklusive rätt till den andra utbetalningen är onsdagen den 6 november 2019 och första dagen för handel i Kinnevikaktien exklusive rätt till den andra utbetalningen är torsdagen den 7 november 2019.

Årsstämman beviljade styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade även att:

  • Godkänna arvoden till styrelsen och revisorn samt ordningen för valberedningen (att gälla till dess beslut om förändring av ordning för valberedningen fattas av bolagsstämman).
  • Godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Anta ett långsiktigt aktieincitamentsprogram, innefattande beslut om ändring av bolagsordningens §§ 4 och 5 genom införande av fyra nya serier med omvandlingsbara, efterställda, incitamentsaktier och beslut om nyemission av högst 921 080 incitamentsaktier till Kinnevikanställda som väljer att delta i programmet.
  • Bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna B-aktier för att täcka kostnader för beslutade långsiktiga incitamentsprogram.
  • Bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna A- och B-aktier för att ge styrelsen fler alternativ i arbetet med att leverera långsiktigt värde och totalavkastning till aktieägarna samt täcka kostnader och att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i bolagets beslutade långsiktiga incitamentsprogram.
  • Godkänna överlåtelsen av fastigheten Åre Äggsjön 1:2 till Äggsjöns Vildmark AB, ett bolag som ägs av Cristina Stenbeck, Wilhelm Klingspor och Marie Klingspor.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs Henrik Poulsen till vice ordförande i styrelsen. Vidare utsåg styrelsen ett revisionsutskott, ett ersättningsutskott och ett utskott för bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad (Governance, Risk and Compliance, "GRC"). Charlotte Strömberg utsågs till ordförande i revisionsutskottet, och Henrik Poulsen, Wilhelm Klingspor och Susanna Campbell utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Dame Amelia Fawcett utsågs till ordförande i ersättningsutskottet, och Susanna Campbell och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet. Dame Amelia Fawcett utsågs till ordförande i GRC-utskottet, och Brian McBride och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i GRC-utskottet.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga