Kinneviks styrelse föreslår utdelning av Kinneviks innehav i MTG till aktieägarna

14 Jun 2018, 08:00 am

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Kinneviks styrelse beslutat att föreslå en utdelning av hela Kinneviks innehav av aktier i Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG"), efter omstämpling av Kinneviks MTG A-aktier till MTG B-aktier. Styrelsen avser att lägga fram förslaget för aktieägarna vid en extra bolagsstämma under det tredje kvartalet 2018.

I januari 2018 meddelade Kinnevik att man stödjer den föreslagna fusionen mellan Tele2 och Com Hem och att Kinnevik åtagit sig att implementera konkurrensfrämjande åtgärder, om sådana krävs för att genomföra fusionen. Kinnevik har under de första sex månaderna 2018 deltagit i Europeiska kommissionens konkurrensrättsliga prövning för att identifiera åtgärder som gör det möjligt att få ett konkurrensgodkännande av fusionen under konkurrensprövningens första fas.

Genom att dela ut samtliga Kinneviks MTG-aktier påskyndar Kinnevik godkännandet av fusionen mellan Tele2 och Com Hem, samt möjliggör en extra utdelning till Kinneviks aktieägare om 4,9 Mdkr (baserat på priset på MTG B-aktien den 13 juni 2018). Utdelningen möjliggör även för Kinneviks aktieägare att få ett direkt ägande i MTG och Nordic Entertainment Group efter den uppdelning av MTG som förväntas genomföras under det andra halvåret 2018.

"MTG har format framtidens underhållning under de senaste 30 åren och har framgångsrikt transformerats från ett traditionellt TV-bolag till en internationell digital underhållningskoncern. Genom att dela ut våra aktier i MTG till våra aktieägare fullföljer vi vårt åtagande att stödja fustionen mellan Tele2 och Com Hem samtidigt som vi ger våra aktieägare möjlighet att behålla sin exponering mot MTG. Jag är övertygad om att detta kommer att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare", sade Kinneviks vd Georgi Ganev.

Extrastämman förväntas hållas under det tredje kvartalet 2018. Om extrastämman röstar för utdelningen kommer aktierna i MTG att delas ut efter en omstämpling av Kinneviks MTG A-aktier till MTG B-aktier, vilket beräknas ske under första halvan av augusti 2018. Efter denna omstämpling kommer varje Kinnevikaktie (oberoende av aktieslag) ge rätt till ca 0,05 MTG B-aktier, motsvarande en extra utdelning om 18,0 kr per aktie i Kinnevik (baserat på priset på MTG B-aktien den 13 juni 2018). Kinnevik kommer att ombesörja att överskjutande andelar säljs för berörda aktieägares räkning. Kinneviks styrelse har även beslutat att föreslå att extrastämman ger styrelsen mandat att besluta om avstämningsdag för utdelning av Kinneviks aktier i MTG. Avstämningsdagen kommer att beslutas efter att Kinneviks MTG A-aktier omstämplats till MTG B-aktier.

Fullständiga villkor för utdelningen kommer att finnas i den kommande kallelsen till extrastämman. Ytterligare information rörande den föreslagna utdelningen av MTG-aktier kommer att publiceras i en informations­broschyr som kommer att finnas tillgänglig på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com.

Denna information är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 14 juni 2018 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire