Kinnevik stödjer den föreslagna fusionen mellan Tele2 och Com Hem och kommer att bli den största ägaren i det kombinerade bolaget

10 Jan 2018, 07:15 am

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att man stödjer den föreslagna aktiebolagsrättsliga fusionen mellan Tele2 och Com Hem ("Fusionen"). När Fusionen har genomförts kommer Kinnevik att bli den största aktieägaren i det kombinerade bolaget ("Nya Tele2") och inneha 27,3 procent av aktierna och 41,9 procent av rösterna.

Fusionens genomförande är bland annat föremål för godkännande av Tele2s och Com Hems aktieägare vid deras respektive extra bolagsstämmor, vilka i nuläget förväntas hållas under andra halvåret 2018, samt godkännande från relevanta myndigheter.

Kinnevik är idag den största aktieägaren i både Tele2 och Com Hem, med ett sammanlagt innehav om 30,1 procent av aktierna och 47,6 procent av rösterna i Tele2 och 18,7 procent av aktierna och rösterna i Com Hem.[1] Kinnevik stödjer den föreslagna Fusionen och har åtagit sig att rösta för Fusionen vid respektive bolags extra bolagsstämma, samt att inte sälja några aktier i Tele2 eller Com Hem (eller i Nya Tele2) fram till och med sex månader efter genomförandet av Fusionen, på sedvanliga villkor. Därtill har Kinnevik åtagit sig att delta i Europeiska kommissionens konkurrensrättsliga prövning, och är förberedd på att implementera konkurrensfrämjande åtgärder, om sådana krävs för genomförandet av Fusionen.

"Som största aktieägare i både Tele2 och Com Hem ger vi vårt fulla stöd till den föreslagna Fusionen. Vi utvärderar löpande strategiska alternativ för våra portföljbolag och ser fram emot bildandet av en ledande integrerad operatör i den svenska marknaden. Nya Tele2 kommer vara mycket väl positionerat för att agera kundcentrerat i en integrerad värld, och synergierna som kombinationen ger upphov till förväntas leda till ett betydande värdeskapande för samtliga aktieägare", kommenterade Joakim Andersson, finansdirektör och tillförordnad verkställande direktör för Kinnevik under 2017.

"TMT är en sektor i snabb förändring där kunderna efterfrågar sömlös uppkoppling och digitala tjänster, och vi tror att Nya Tele2 kommer ha en stark position att möta den efterfrågan. Att bygga digitala konsumentbolag som påverkar människors liv på ett positivt sätt är kärnan i Kinneviks strategi. Fusionen kommer erbjuda svenska konsumenter fängslande kundlösningar och möta den explosiva tillväxt i fast och mobil datakonsumtion som drivs av en ökande efterfrågan på streamingtjänster. Kinnevik är stolt över att bli den största aktieägaren i det kombinerade bolaget", kommenterade Georgi Ganev, verkställande direktör för Kinnevik och föreslagen styrelseordförande för Tele2.

För ytterligare information och finansiella detaljer om Fusionen och det kombinerade bolaget hänvisas till de pressmeddelanden som publicerats av Tele2 på www.tele2.com och Com Hem på www.comhemgroup.se.

LionTree Advisors agerade finansiell rådgivare till Kinnevik i samband med transaktionen.

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2018 kl. 07.15 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.


--

[1] Ägarandelar inklusive aktier i eget förvar.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire