Kinnevik: Kallelse till extra bolagsstämma

20 Jun 2018, 08:00 am

Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 juli 2018 klockan 15.00 på Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm. Den extra bolagsstämman ska besluta om den föreslagna utdelningen av Kinneviks innehav i MTG till aktieägarna.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken tisdagen den 10 juli 2018, och
  • dels anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen 10 juli 2018. Anmälan görs på bolagets hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning"), på telefon 0771-246 400 eller med post till Computershare AB "Kinneviks extra bolagsstämma", Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd på tisdagen den 10 juli 2018 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning"). Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid stämman på distans.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. För ytterligare information om Kinneviks behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investerare" och rubriken "Aktien").

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.                  Extra bolagsstämmans öppnande.

2.                  Val av ordförande vid extra bolagsstämman.

3.                  Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.                  Godkännande av dagordning.

5.                  Val av en eller två justeringsmän.

6.                  Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

7.                  Beslut om utdelning av Kinneviks aktier i Modern Times Group MTG AB (publ).

8.                  Extra bolagsstämmans avslutande.


STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Utdelning av Kinneviks aktier i Modern Times Group MTG AB (publ) (punkt 7)

Bakgrund och motiv

I januari 2018 meddelade Kinnevik att Kinnevik stödjer den föreslagna fusionen mellan Tele2 och Com Hem. Efter fusionen kommer Kinnevik att bli den största ägaren i det nya, kombinerade, Tele2.

Fusionens genomförande är bland annat villkorad av godkännande av Tele2s och Com Hems aktieägare vid bolagens respektive extra bolagsstämmor samt godkännande från relevanta myndigheter, bland annat konkurrensgodkännande av transaktionen. Kinnevik har avtalat med Tele2 och Com Hem att Kinnevik ska implementera konkurrensfrämjande åtgärder, om sådana krävs för att genomföra fusionen.

Kinnevik har under de första sex månaderna 2018 tillsammans med Tele2 och Com Hem haft förhandskontakter med den Europeiska Kommissionen inför konkurrensanmälan av fusionen. Under dessa kontakter har Kinnevik kommit fram till slutsatsen att, till följd av Kinneviks portföljbolag Modern Times Group MTG ABs (publ) ("MTG") och Com Hems ställning på TV-marknaderna i Sverige, relevanta konkurrensfrämjande åtgärder kommer att krävas av Kinnevik vad avser dessa marknader. Kinneviks åtgärder avseende dessa marknader påverkar inte den Europeiska Kommissionens konkurrensprövning av den föreslagna sammanslagningen av Tele2s och Com Hems verksamheter.

Mot denna bakgrund, och som Kinnevik meddelade den 14 juni 2018, beslutade Kinneviks styrelse att föreslå en utdelning av hela Kinneviks innehav av aktier i MTG till Kinneviks aktieägare, efter omstämpling av Kinneviks MTG A-aktier till MTG B-aktier. Kinneviks syfte med att dela ut samtliga bolagets MTG-aktier är både att underlätta Europeiska Kommissionens konkurrensprövning avseende TV-marknaderna i Sverige, och att leverera en extra utdelning till Kinneviks aktieägare om totalt 4,9 Mdkr (baserat på priset på MTG B-aktien den 13 juni 2018). Utdelningen möjliggör även för Kinneviks aktieägare att få ett direkt ägande i MTG och Nordic Entertainment Group efter den pågående uppdelningen av MTG som kommer att fortsätta efter fullgörandet av Kinneviks utdelning av MTG-aktierna. Uppdelningen av MTG kommer inte att vara genomförd under 2018.

För ytterligare information om Tele2 och Com Hem fusionen och det nya kombinerade bolaget, se informationen om fusionen på Tele2s hemsida www.tele2.com under rubriken "Sammanslagningen av Tele2 och Com Hem" (som finns under avsnittet "Investerare")

Utdelningen

Dagen då denna kallelse offentliggörs innehar Kinnevik 4 461 691 MTG A-aktier och 9 042 165 MTG B-aktier.

Styrelsen föreslår att samtliga Kinneviks aktier i MTG - efter omstämpling av Kinneviks MTG A-aktier till MTG B-aktier vilken innebär att Kinnevik kommer att inneha 13 503 856 MTG B-aktier och inga MTG A-aktier - delas ut till aktieägarna i förhållande till det antal aktier de äger i Kinnevik på avstämningsdagen (oberoende av aktieslag).

Detta innebär att varje aktie i Kinnevik (oberoende av aktieslag) ger rätt till cirka 0,05 MTG B-aktier, motsvarande en extra sakutdelning om cirka 18,00 kr per aktie (baserat på priset på MTG B-aktien den 13 juni 2018).

Försäljning av MTG B-aktier och andelar av aktier

MTG B-aktier som inte kan delas ut till aktieägarna i förhållande till det antal aktier de äger i Kinnevik och andelar av aktier som uppkommer till följd av att aktieägarens innehav i Kinnevik inte ger rätt till ett helt antal MTG B-aktier kommer att säljas genom Kinneviks försorg. Betalningen för sålda MTG B-aktier som inte kunnat delas ut ska fördelas mellan aktieägarna i förhållande till det antal aktier de äger i Kinnevik på avstämningsdagen (oberoende av aktieslag), och betalningen för sålda andelar av aktier ska fördelas mellan de aktieägare som skulle ha varit berättigade att få dessa aktieandelar.

Avstämningsdag och sista dagen för handel inklusive rätt till utdelning av MTG B-aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avstämningsdag för utdelningen av MTG B-aktier, villkorat av att avstämningsdagen inte får fastställas till en dag som inträffar före det att samtliga Kinneviks MTG A-aktier omvandlats till MTG B-aktier.

Enligt MTGs bolagsordning har MTG A-aktieägare under juli månad ("Omvandlingsperioden") rätt att begära att deras MTG A-aktier omvandlas till MTG B-aktier. Efter Omvandlingsperioden ska MTG behandla begäran om omvandling och anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när den registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske under första halvan av augusti 2018.

Kinneviks styrelse kommer att besluta om avstämningsdag i sådan tid att Kinnevik i god tid kan meddela datum för avstämningsdag samt sista dag för handel i Kinnevikaktien inklusive rätt till utdelning av MTG B-aktier och första dag för handel i Kinnevikaktien exklusive rätt till utdelning av MTG B-aktier.

Värde på utdelningen och Kinneviks fria egna kapital

Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 5 067 Mkr, baserat på MTG-aktiernas marknadsvärde per dagen då denna kallelse offentliggörs.

Per den 31 december 2017 uppgick fritt eget kapital i Kinnevik till 41 929 Mkr. Den 14 maj 2018 utnyttjade styrelsen sitt bemyndigande från årsstämman 2017 och beslutade om emission och återköp av 200 000 egna C-aktier, vilket ökade aktiekapitalet med 20 000 kr (dessa aktier har därefter omvandlats till egna B-aktier). På årsstämman den 21 maj 2018 beslutades om kontantutdelning om 8,25 kronor per aktie, totalt 2 270 Mkr, vilket minskade fritt eget kapital med samma belopp. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen uppgår alltså till 39 659 Mkr. Efter stämmans beslut angående utdelningen av Kinneviks MTG B-aktier förväntas det resterande tillgängliga beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen minskas med 2 439 Mkr, motsvarande moderbolagets bokförda värde på direktägda aktier i MTG per den 31 december 2017 respektive på aktier i MTG förvärvade från Kinneviks helägda dotterbolag Emesco i en koncernintern transaktion under juni 2018, till cirka 37 220 Mkr.

Information om MTG, Nordic Entertainment Group och MTGs B-aktie

För information om MTG, Nordic Entertainment Group och MTGs B-aktie, se MTGs hemsida www.mtg.com, där MTGs historiska finansiella rapporter finns tillgängliga under rubrikerna "Årsredovisning" och "Rapporter", information om MTGs B-aktie finns tillgänglig under rubriken "Aktien" och information om Nordic Entertainment Group och uppdelningen bland annat finns tillgänglig under rubriken "MTG uppdelning" (alla rubriker som räknats upp i detta stycke finns under avsnittet "Investerare").

Övrig information

Antal aktier och röster

Det finns totalt 275 666 638 aktier i Kinnevik, fördelat på 41 157 144 A-aktier och 234 509 494 B-aktier. Det totala antalet röster för samtliga aktier i Kinnevik är 646 080 934. Dagen då denna kallelse offentliggörs, innehar Kinnevik 536 900 egna B-aktier som inte kan företrädas vid stämman.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Handlingar

En informations­broschyr om utdelningen av Kinneviks aktier i MTG, årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2017, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer senast den 25 juni 2018 att finnas tillgängliga på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning"), hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

För att beställa handlingarna kan samma telefonnummer och adress användas som för anmälan till extra bolagsstämman, se ovan under rubriken "Anmälan m.m.".

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar på stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm, i juni 2018

KINNEVIK AB (PUBL)

STYRELSEN

___________

Övrigt

Program vid stämman:

Inpasseringen till stämmolokalen öppnas klockan 14.00.

Stämman öppnas klockan 15.00.

Tolkning

Stämman kommer huvudsakligen att hållas på svenska. Som en service till aktieägare kommer stämman att simultantolkas till såväl svenska som engelska.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

KINNEVIK AB (publ)
Skeppsbron 18 · Box 2094 · SE-103 13 Stockholm · Sverige
Org-nummer 556047-9742 · Telefon +46 8 562 000 00 · Fax +46 8 20 37 74 · www.kinnevik.com

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire