Kinnevik: Årsstämma 2018

21 May 2018, 13:00 pm

 Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Henrik Poulsen, Mario Queiroz och Cristina Stenbeck, samt val av Charlotte Strömberg till ny styrelseledamot. Vidare valde årsstämman Dame Amelia Fawcett till ny styrelseordförande.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2017 och beslutade att en utdelning om 8,25 kr per aktie ska lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2017, med fredag 25 maj 2018 som avstämningsdag. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske onsdagen den 30 maj 2018. Sista dagen för handel i Kinnevikaktien inklusive rätt till utdelning är onsdagen den 23 maj 2018, och första dagen för handel i Kinnevikaktien exklusive rätt till utdelning är torsdagen den 24 maj 2018.

Årsstämman beviljade styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade även att:

  • Godkänna arvoden till styrelsen och revisorn samt ordningen för valberedningen (att gälla till dess beslut om förändring av ordning för valberedningen fattas av bolagsstämman).
  • Godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Anta ett långsiktigt aktieincitamentsprogram, innefattande beslut om ändring av bolagsordningens §§ 4 och 5 genom införande av fyra nya serier med omvandlingsbara, efterställda, incitamentsaktier och beslut om nyemission av högst 709 500 incitamentsaktier till Kinnevikanställda som väljer att delta i programmet.
  • Bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna B-aktier för att täcka kostnader för beslutade långsiktiga incitamentsprogram.
  • Bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna A- och B-aktier för att ge styrelsen fler alternativ i arbetet med att leverera långsiktigt värde och totalavkastning till aktieägarna samt täcka kostnader och att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i bolagets beslutade långsiktiga incitamentsprogram.
  • Godkänna ett erbjudande om omstämpling av A-aktier till B-aktier under tiden från och med den 4 juni 2018 till och med den 18 juli 2018 genom anmälan till bolaget på ett särskilt formulär. Sådan särskilt formulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.kinnevik.com, senast den 1 juni 2018.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs Henrik Poulsen till vice ordförande i styrelsen. Vidare utsåg styrelsen ett revisionsutskott, ett ersättningsutskott och ett utskott för bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad (Governance, Risk and Compliance, "GRC"). Charlotte Strömberg utsågs till ordförande i revisionsutskottet, och Henrik Poulsen och Erik Mitteregger utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Dame Amelia Fawcett utsågs till ordförande i ersättningsutskottet, och Erik Mitteregger och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet. Dame Amelia Fawcett utsågs till ordförande i GRC-utskottet, och Wilhelm Klingspor, Cristina Stenbeck och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i GRC-utskottet.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire