Kinnevik: Resultat av accelererad bookbuild av aktier i Rocket Internet SE

08 jun 2017, 08:00 am

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, SÅDAN PUBLICERING ELLER SÅDAN DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER TILL US PERSONS (SÅSOM DEFINIERAT NEDAN). DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER ELLER ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION.

Med anledning av pressmeddelandet den 7 juni 2017 meddelade Kinnevik AB (publ) idag att Kinnevik Internet Lux S.à r.l. ("Kinnevik") har genomfört försäljningen av cirka 10,9 miljoner aktier ("Placeringsaktierna") i Rocket Internet SE ("Bolaget") till institutionella investerare genom en så kallad accelererad bookbuilding-process ("Transaktionen"). Försäljningspriset är 20 EUR per aktie. Placeringsaktierna motsvarar 6,6 procent av Bolagets emitterade aktiekapital och utgör hela Kinneviks aktieinnehav i Bolaget före Transaktionen.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg") var Sole Bookrunner i Transaktionen. Kinneviks bruttoförsäljningsintäkt från Transaktionen kommer att uppgå till 217 MEUR. Bolaget kommer inte att uppbära några intäkter med anledning av Transaktionen. Affärsdag för Transaktionen är 8 juni 2017 och betalning förväntas ske 12 juni 2017.

Kinneviks första investering i Rocket Internet gjordes 2009 och Kinnevik investerade totalt 155 MEUR i Bolaget mellan 2009-2013. Under de fem åren före Bolagets börsnotering  2014 mottog Kinnevik 510 MEUR i kontant- och sakutdelningar, och Kinnevik har nu sålt hela sitt aktieinnehav för sammanlagt 426 MEUR brutto. Kinneviks investeringar och efterföljande utdelningar och försäljningar motsvarar en IRR överstigande 90 procent, och sex gånger Kinneviks investerade kapital.

Kinneviks tillförordnade VD, Joakim Andersson, kommenterade:

 "Kinneviks partnerskap med Rocket Internet har varit mycket viktigt för att bredda Kinneviks investeringsfokus och bygga en stor och framgångsrik portfölj av bolag inom e-handel, som nu utgör nästan hälften av vår totala portfölj. Jämte Avito och Zalando har Rocket Internet varit en av Kinneviks mest lönsamma digitala investeringar under de senaste åren. Vi kommer fortsätta arbeta nära med Rocket Internet i och kring de bolag där vi alltjämt är partners och medinvesterare, såsom Global Fashion Group, Home24 och Westwing."

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2017 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.


VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA, ELLER INBJUDAN AV ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA, VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄRI HAR INTE, OCH KOMMER INTE ATT, REGISTRERAS I ENLIGHET MED DEN VID VAR TID GÄLLANDE AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ("SECURITIES ACT"), OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA ELLER TILL, ELLER TILL FÖRMÅN FÖR, US PERSONS (SÅSOM DEFINIERAT I REGULATION S I SECURITIES ACT) UTAN ATT DE REGISTRERAS, MED UNDANTAG FÖR I ENLIGHET MED ETT UNDANTAG FRÅN REGUSTERING ENLIGT SECURITIES ACT ELLER UNDER OMSTÄNDIGHETER SOM INTE KRÄVER ATT BOLAGET REGISTERAR I ENLIGHET MED DEN VID VAR TILL GÄLLANDE AMERIKANSKA INVESTMENT COMPANY ACT FRÅN 1940 ("INVESTMENT COMPANY ACT"). BOLAGET HAR INTE REGISTERATS OCH KOMMER INTE REGISTERAS ENLIGT INVESTMENT COMPANY ACT. INGET OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV PLACERINGSAKTIERNA KOMMER ATT LÄMNAS I USA.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER ELLER INVESTERINGAR FÖR FÖRSÄLJNING ELLER INBJUDAN AVSEENDE ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER ELLER INVESTERINGAR I NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER INBJUDAN SKULLE VARA OLAGLIG. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS FÖR ATT TILLÅTA ELLER MÖJLIGGÖRA ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE I NÅGON JURISDIKTION DÄR NÅGON ÅTGÄRD FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL ÄR NÖDVÄNDIG. PERSONER SOM FÅR TILLGÅNG TILL DETTA PRESSMEDDELANDE MÅSTE INFORMERA SIG SJÄLVA OM OCH IAKTTA SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT IAKTTA SÅDANA RESKRIKTIONER KAN UTGÖRA BROTT MOT VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNINGEN I SÅDANA JURISDIKTIONER.

PLACERINGSAKTIERNA ERBJUDS INTE TILL ALLMÄNHETEN I NÅGON JURISDIKTION OCH FÅR INTE ERBJUDAS TILL ALLMÄNHETEN I NÅGON JURISDIKTION UNDER OMSTÄNDIGHETER SOM SKULLE KRÄVA UPPRÄTTANDE ELLER REGISTERING AV NÅGOT PROSPEKT ELLER NÅGON ERBJUDANDEHANDLING RÖRANDE PLACERINGSAKTIERNA I SÅDAN JURISDIKTION. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION, INKLUSIVE USA, KANADA, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN. VARKEN DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER NÅGOT HÄRI SKA UTGÖRA GRUNDEN TILL, ELLER FÖRLITAS PÅ I ANSLUTNING TILL, NÅGOT ERBJUDANDE ELLER FÖRVÄRV ÖVERHUVUDTAGET I NÅGON JURISDIKTION OCH SKA INTE UTGÖRA, VARKEN I SIN HELHET ELLER TILL VISS DEL, ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER INBJUDAN AV ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA NÅGRA VÄRDEPAPPER I USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION.

I MEDLEMSSTATER I DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET SOM HAR IMPLEMENTERAT PROSPEKTDIREKTIVET (VARDERA EN "MEDLEMSSTAT") RIKTAR SIG DETTA MEDDELANDE OCH EVENTUELLT FRAMTIDA ERBJUDANDE ENDAST TILL "KVALIFICERADE INVESTERARE" ENLIGT PROSPEKTDIREKTIVETS DEFINITION ("KVALIFICERADE INVESTERARE"). FÖR DESSA ÄNDAMÅL AVSES MED "PROSPEKTDIREKTIVET" DIREKTIV 2003/71/EU (TILLSAMMANS MED EVENTUELLA TILLÄGG DÄRTILL, INKLUSIVE DIREKTIV 2010/73/EU, I DEN UTSRÄCKNING DE ÄR IMPLEMENTERADE I MEDLEMSSTATEN) OCH INNEFATTAR EVENTUELLA IMPLEMENTERINGSÅTGÄRDER I RELEVANT MEDLEMSSTAT.

I STORBRITANNIEN RIKTAS DETTA PRESSMEDDELANDE ENDAST TILL KVALIFICERADE INVESTERARE (I) SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET AV AFFÄRER SOM RÖR INVESTERINGAR OCH SOM FALLER INOM DEFINITIONEN AV "PROFESSIONELLA INVESTERARE" I ARTIKEL 19(5) I DEN VID VAR TID GÄLLANDE BRITTISKA FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("FÖRESKRIFTEN"); ELLER (II) SOM FALLER INOM ARTIKEL 49(2)(A)-(D) I FÖRESKRIFTEN, OCH (III) TILL VILKA DET ANNARS DET LAGLIGEN KAN KOMMUNICERAS.

I SAMBAND MED TRANSAKTIONEN KAN BERENBERG ("MANAGERN") OCH NÅGOT AV DESS DOTTER- ELLER KONCERNBOLAG KOMMA ATT TA EN ANDEL AV PLACERINGSAKTIERNA SOM EN POSITION OCH KAN I DENNA EGENSKAP FÖR EGEN RÄKNING BEHÅLLA, KÖPA ELLER SÄLJA SÅDANA PLACERINGSAKTIER. DESSUTOM KAN MANAGERN ELLER DESS DOTTER- ELLER KONCERNBOLAG INGÅ FINANSIERINGSARRANGEMANG OCH SWAPPAR MED INVESTERARE I SAMBAND VARMED MANAGERN (ELLER DESS DOTTER- ELLER KONCERNBOLAG) FRÅN TID TILL ANNAN KAN FÖRVÄRVA, BEHÅLLA ELLER AVYTTRA PLACERINGSAKTIER. DE AVSER INTE ATT OFFENTLIGGÖRA OMFATTNINGEN SÅDAN INVESTERING ELLER TRANSAKTION ANNAT ÄN I ENLIGHET MED LEGALA ELLER REGULATORISKA KRAV.

DET KAN INTE GARANTERAS ATT NÅGRA VÄRDEPAPPER KOMMER ATT SÄLJAS MED ANLEDNING AV TRANSAKTIONEN.

MANAGERN AGERAR ENDAST FÖR KINNEVIK OCH INGEN ANNAN I SAMBAND MED TRANSAKTIONEN OCH KOMMER INTE ATT ANSVARA I FÖRHÅLLANDE TILL NÅGON ANNAN PERSON FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV DET SKYDD SOM BEREDS TILL MANAGERNS KLIENTER ELLER FÖR RÅDIGNING I SAMBAND MED TRANSAKTIONEN.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire