Kinnevik: Kallelse till årsstämma

04 Apr 2017, 08:01 am

Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 maj 2017 klockan 10.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

 
ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken tisdagen den 2 maj 2017,
 • dels anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 2 maj 2017. Anmälan görs på bolagets hemsida www.kinnevik.com, på telefon 0771-246 400 eller med post till Computershare AB "Kinneviks årsstämma", Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd tisdagen den 2 maj 2017 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.kinnevik.com. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid årsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av styrelsens ordförande.

8. Anförande av den verkställande direktören.

9. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

13. Beslut om:

     (a)     ändring av bolagsordningen, och

     (b)     bestämmande av antalet styrelseledamöter.

14. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.

15. Val av styrelseledamöter:

     (a)     Tom Boardman (omval, valberedningens förslag).

     (b)     Anders Borg (omval, valberedningens förslag).

     (c)     Dame Amelia Fawcett (omval, valberedningens förslag).

     (d)     Wilhelm Klingspor (omval, valberedningens förslag).

     (e)     Lothar Lanz (omval, valberedningens förslag).

     (f))     Erik Mitteregger (omval, valberedningens förslag).

     (g)     Mario Queiroz (omval, valberedningens förslag).

     (h)     John Shakeshaft (omval, valberedningens förslag).

     (i)     Cristina Stenbeck (omval, valberedningens förslag).

     (j)     Cynthia Gordon (nyval, valberedningens förslag).

     (k)     Henrik Poulsen (nyval, valberedningens förslag).

16. Val av styrelseordförande.

17. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.

18. Godkännande av ordning för valberedningen.

19. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

20. Beslut om långsiktigt, aktiebaserat, incitamentsprogram, innefattande beslut om:

     (a)     antagande av programmet,

     (b)     bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier,

     (c)     bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av C-aktier, och

     (d)     överlåtelse av egna B-aktier till deltagarna i programmet.

21. Beslut om långsiktigt, kontantbaserat, incitamentsprogram.

22. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.

23. Beslut om ändring av bolagsordningen.

24. Beslut om aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag (a)-(r).

25. Årsstämmans avslutande.

 
VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokaten Wilhelm Lüning väljs till ordförande vid årsstämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna 13, 15(a)-(k) och 16)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av elva ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Tom Boardman, Anders Borg, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Lothar Lanz, Erik Mitteregger, Mario Queiroz, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck samt nyval av Cynthia Gordon och Henrik Poulsen till styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Tom Boardman till styrelseordförande.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 14)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 10.205.000 kr (2016: 8.525.000 kr).

Det föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete för tiden intill slutet av nästa årsstämma uppgår till totalt 8.900.000 kr (2016: 7.400.000 kr) och ska fördelas enligt följande:

 • 2.300.000 kr (2016: 2.100.000 kr) till styrelsens ordförande,
 • 1.100.000 kr (2016: 1.000.000 kr) var till de två vice styrelseordförandena, och
 • 550.000 kr (oförändrat) var till de åtta övriga styrelseledamöterna.

Det föreslagna arvodet för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma uppgår till totalt 1.305.000 kr (2016: 1.125.000 kr) och ska fördelas enligt följande:

 • 220.000 kr (2016: 200.000 kr) till ordföranden för revisionsutskottet och 120.000 kr (2016: 100.000 kr) var till de tre övriga ledamöterna,
 • 150.000 kr (2016: 125.000 kr) till ordföranden för ersättningsutskottet och 100.000 kr (2016: 75.000 kr) var till de tre övriga ledamöterna, och
 • 125.000 kr (oförändrat) till ordföranden för GRC-utskottet och 75.000 kr (oförändrat) var till de två övriga ledamöterna.

Valberedningen föreslår vidare att Dame Amelia Fawcett och Erik Mitteregger ska få en extra ersättning om totalt 75.000 kr var, för extraordinära arbetsinsatser i ersättningsutskottet under 2016.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor (punkt 17)

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslår valberedningen att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Deloitte AB har informerat Kinnevik att den auktoriserade revisorn Jan Berntsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om Deloitte AB omväljs till revisor.

Godkännande av ordning för valberedningen (punkt 18)

Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2018 med att ta fram förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor ska utses, och arvode för dessa, stämmoordförande samt ordning för valberedningen ska utföras av en valberedning.

Valberedningen kommer att bildas under september 2017 efter samråd med de, per den 31 augusti 2017, största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget som har önskat utse en ledamot. Cristina Stenbeck ska vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallandet av valberedningen. Valberedningen kommer att utse sin ordförande vid sitt första möte.

Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas i september 2017 fram till dess att nästa valberedning bildas. Om en ledamot avgår i förtid kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Inga ändringar behöver göras i valberedningens sammansättning vid mindre ägarförändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman 2018 om det inte är motiverat av särskilda omständigheter.

Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Utdelning (punkt 11)

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 kr per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 12 maj 2017. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna onsdagen den 17 maj 2017.

Sista dagen för handel i Kinnevikaktien inklusive rätt till utdelning är onsdagen den 10 maj 2017 och första dagen för handel i Kinnevikaktien exklusive rätt till utdelning är torsdagen den 11 maj 2017.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13(a))

Valberedningen har informerat styrelsen om dess avsikt att öka antalet styrelsemedlemmar i Kinnevik. Därför har styrelsen föreslagit att Kinneviks bolagsordning ska ändras för att öka antalet styrelsemedlemmar som får väljas in av bolagsstämman (från nio till tolv).

Nuvarande ordalydelse Föreslagen ordalydelse
§ 6
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio stämmovalda ledamöter.

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tolvstämmovalda ledamöter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 19)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Kinnevik ("Ledningen"), samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Syftet med Kinneviks riktlinjer för ersättning är att erbjuda konkurrensmässiga ersättningspaket för att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner. Målet är att skapa incitament för Ledningen att verkställa strategiska planer och leverera framstående resultat samt att likrikta Ledningens incitament med aktieägarnas intressen. Intentionen är att alla personer i Ledningen ska ha ett betydande långsiktigt aktieägande i bolaget.

Ersättning till Ledningen ska utgöras av en årlig grundlön, kontant kortsiktig rörlig ersättning ("STI"), möjlighet att delta i långsiktiga (i) aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram eller (ii) kontantbaserade incitamentsprogram ("LTI"), pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner. Kinnevik tar regelbundet in jämförelsestatistik för att säkerställa att bolaget har aktuell information om vad som utgör marknadsmässig ersättning för olika nyckelpositioner.

 • Grundlönen utvärderas årligen och baseras på den enskilde Ledningspersonens kompetens, ansvarsområde och jämförbar marknadslön.
 • STI ska baseras på prestation i relation till fastställda mål. Målen ska vara individuella och mätbara samt kopplas till specifika prestationer, processer och transaktioner. STI kan maximalt uppgå till 100 procent av grundlönen. Betalningen av en del av STI är villkorad av att den till viss del investeras i Kinnevikaktier, till dess att Ledningspersonen har ett aktieägande i Kinnevik som motsvarar hans eller hennes årliga grundlön, netto efter skatt.
 • LTI förutsätter en egen investering av Ledningspersonen och ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för Kinneviks utveckling. De långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogrammen ska vara kopplade till vissa förutbestämda prestationskriterier baserade på Kinneviks aktiekurs och värdetillväxt. De långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogrammen ska vara kopplade till förutbestämda nivåer för värdetillväxten av Kinneviks onoterade portfölj.
 • Övriga förmåner kan utgöras av tillgång till förmånsbil, bostadsförmåner för personer i Ledningen bosatta utomlands under en begränsad period samt andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Ledningspersoner kan även erbjudas sjukvårdsförsäkring.
 • Ledningen erbjuds avgiftsbestämda pensionslösningar med premier om maximalt 30 procent av grundlönen som erläggs till försäkringsbolag. Ledningspersoner som är bosatta utomlands kan, om det godkänns av styrelsen, erbjudas kontanta pensionslösningar motsvarande den premie som annars skulle erläggas till försäkringsbolagen.
 • Vid uppsägning från bolagets sida, föreligger rätt till lön under en period om maximalt 18 månader för den verkställande direktören och en period om maximalt 12 månader för övriga Ledningspersoner.

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Information om befintliga riktlinjer och ersättning till Ledningen

För mer information om de befintliga riktlinjerna och ersättning som betalats ut till Ledningen under 2016, hänvisas till Kinneviks 2016 årsredovisning, se not 16 för Koncernen.

I enlighet med regel 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar ersättningsutskottet tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till Ledningen. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande gällande riktlinjerna för ersättning till Ledningen under 2016.

Långsiktigt, aktiebaserat, incitamentsprogram (punkt 20)

Styrelsen föreslår ett långsiktigt, aktiebaserat, incitamentsprogram för Kinnevikanställda ("LTIP 2017").

Syftet med LTIP 2017 är att koppla en del av de anställdas ersättning till Kinneviks och Kinnevikaktiens långsiktiga värdetillväxt och på så sätt sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas. LTIP 2017 kommer även vara ett viktigt verktyg för att Kinnevik ska kunna rekrytera, motivera och behålla de talanger som är bäst för Kinnevik, något som är viktigt för att Kinnevik ska nå långsiktig värdetillväxt för aktieägarna.

LTIP 2017 har samma struktur som de aktiebaserade incitamentsprogrammen som antogs år 2008-2016 (med undantag för 2014), och har samma prestationsvillkor som 2016 års plan.

Antagande av programmet (punkt 20(a))

LTIP 2017 i sammandrag

Alla anställda i Kinnevik (förutom deltagarna i det föreslagna, kontantbaserade, incitamentsprogrammet under punkt 21) ska ha rätt att delta i LTIP 2017. För att delta krävs att de anställda investerar i Kinnevikaktier. Baserat på kompetens, ansvarsområde och personlig investering i Kinnevikaktier kommer deltagarna att tilldelas rätter att i enlighet med villkoren för LTIP 2017, vederlagsfritt erhålla B-aktier i Kinnevik ("Aktierätter"). Om deltagaren under hela löptiden för LTIP 2017, som slutar efter offentliggörandet av Kinneviks delårsrapport för perioden januari - mars 2020 (i) är anställd i Kinnevikgruppen och (ii) har behållit Kinnevikaktierna samt (iii) de prestationsbaserade villkoren för Aktierätterna har uppnåtts under 1 april 2017 - 31 mars 2020 ("Mätperioden"), kommer Kinnevik tilldela deltagarna B-aktier i Kinnevik.

Maximalt antal B-aktier i Kinnevik som kan tilldelas under LTIP 2017 kommer att begränsas till 380.000 (inklusive kompensation för lämnade utdelningar och andra värdeöverföringar till aktieägarna) vilket motsvarar cirka 0,14 procent av utestående aktier och 0,06 procent av utestående röster.

Deltagare i LTIP 2017

Alla anställda i Kinnevik (förutom deltagarna i det föreslagna incitamentsprogrammet under punkt 21), cirka 32 personer, ska ha rätt att delta i LTIP 2017.

Personlig investering i Kinnevikaktier

För att delta i LTIP 2017 krävs att de anställda investerar i Kinnevikaktier och att dessa aktier allokeras till LTIP 2017 ("Investeringsaktier"). Investeringsaktierna kan antingen förvärvas till LTIP 2017 eller innehas sedan tidigare (om de inte har allokerats till något av de långsiktiga incitamentsprogrammen 2014-2016). Om deltagaren har insiderinformation och är förhindrad att förvärva Kinnevikaktier vid anmälan om deltagande i LTIP 2017, ska förvärvet av Investeringsaktier ske så snart som möjligt, men senast före årsstämman 2018.

Villkor för Aktierätterna

Följande villkor ska gälla för samtliga Aktierätter:

 • Aktierätterna tilldelas vederlagsfritt efter årsstämman 2017 och B-aktier i Kinnevik kommer att tilldelas efter offentliggörandet av Kinneviks delårsrapport för perioden januari-mars 2020 ("Intjänandeperioden").
 • En (1) Aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en (1) B-aktie i Kinnevik om deltagaren, under hela Intjänandeperioden, (i) är anställd i Kinnevikgruppen och (ii) har behållit Investeringsaktierna, samt (iii) att relevant prestationsvillkor för Aktierätten har uppfyllts. Undantag från villkoret att deltagaren ska vara anställd under hela Intjänandeperioden kan meddelas av styrelsen i särskilda fall. Dessa innefattar, men är inte begränsade till, deltagares dödsfall, invaliditet, pensionsavgång, när Kinnevik avyttrar det bolag i vilket deltagaren är anställd samt om deltagarens ålder (år) och anställningstid (år) vid en summering överstiger 60.
 • Aktierätterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • För att likställa deltagarnas intressen med aktieägarnas kommer Kinnevik att kompensera för lämnade vinstutdelningar och andra värdeöverföringar till aktieägarna genom att antalet aktier som varje Aktierätt berättigar till ökas.

Aktierätterna är indelade i tre Serier (A-C). Antalet aktier som respektive deltagare kommer att tilldelas beror på deltagarens kompetens, ansvarsområde och egen investering samt på uppfyllandet av prestationsvillkoren som gäller för Aktierätterna enligt följande:

Serie AKinneviks totalavkastning för aktieägarna på B-aktien ("TSR") under Mätperioden ska överstiga 0 procent för att uppnå entry-nivån.

Serie BKinneviks genomsnittliga årliga totalavkastning för aktieägarna på B-aktien (TSR) under Mätperioden ska vara 5 procent för att uppnå entry-nivån och 15 procent eller mer för att uppnå stretch-nivån.

Serie CGenomsnittlig årlig utveckling av substansvärdet (justerat för utdelningar, andra värdeöverföringar till aktieägarna och återköp av egna aktier) under Mätperioden ska vara 5 procent för att uppnå entry-nivån och 15 procent eller mer för att uppnå stretch-nivån.

Om entry-nivån uppnås ska 100 procent av Aktierätterna i Serie A och 20 procent av Aktierätterna i Serie B och C ge rätt till tilldelning av aktier. Om stretch-nivån uppnås för Serie B eller C ger samtliga Aktierätter i den serien rätt till tilldelning av aktier. Om prestationsnivån som uppnås för Serie B eller C ligger mellan entry- och stretch-nivån kommer tilldelning av aktier för de Aktierätterna i de serierna att ske på en linjär basis. Om entry-nivån inte uppnås i en serie förfaller samtliga Aktierätter i den serien.

Information om utfall av LTIP 2017 kommer att lämnas i årsredovisningen för 2020.

Fördelning

LTIP 2017 föreslås omfatta högst 40.200 Investeringsaktier som ger en tilldelning av högst 314.200 Aktierätter. I enlighet med ovanstående principer och antaganden kommer LTIP 2017 i allt väsentligt att omfatta högst följande antal Investeringsaktier och Aktierätter för de olika kategorierna av deltagare:

 • en anställd kan allokera högst 5.000 Investeringsaktier. Varje Investeringsaktie ger denne anställde rätt att erhålla 1 Aktierätt av Serie A samt 4,5 Aktierätter vardera av Serie B och Serie C, totalt 10 Aktierätter för varje Investeringsaktie;
 • högst två anställda kan allokera högst 3.000 Investeringsaktier var. Varje Investeringsaktie ger de anställda rätt att erhålla 1 Aktierätt av Serie A samt 3,5 Aktierätter vardera av Serie B och Serie C, totalt 8 Aktierätter för varje Investeringsaktie;
 • cirka fem anställda kan allokera högst 2.000 Investeringsaktier var. Varje Investeringsaktie ger dessa anställda rätt att erhålla 1 Aktierätt av Serie A samt 3,5 Aktierätter vardera av Serie B och Serie C, totalt 8 Aktierätter för varje Investeringsaktie;
 • cirka tre anställda kan allokera högst 1.500 Investeringsaktier var. Varje Investeringsaktie ger dessa anställda rätt att erhålla 1 Aktierätt av Serie A samt 3,5 Aktierätter vardera av Serie B och Serie C, totalt 8 Aktierätter för varje Investeringsaktie;
 • cirka sex anställda kan allokera högst 1.000 Investeringsaktier var. Varje Investeringsaktie berättigar dessa anställda rätt att erhålla 1 Aktierätt av Serie A och 3,5 Aktierätter vardera av Serie B och Serie C, totalt 8 Aktierätter för varje Investeringsaktie;
 • cirka nio anställda kan allokera högst 700 Investeringsaktier var. Varje Investeringsaktie ger dessa anställda rätt att erhålla 1 Aktierätt av Serie A samt 2.5 Aktierätter vardera av Serie B och C, totalt 6 Aktierätter för varje Investeringsaktie; och
 • cirka sex anställda kan allokera högst 400 Investeringsaktier var. Varje Investeringsaktie ger dessa personer rätt att erhålla 1 Aktierätt av Serie A samt 2,5 Aktierätter vardera av Serie B och C, totalt 6 Aktierätter för varje Investeringsaktie.

Omfattning, kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

LTIP 2017 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att Aktierätterna ska kostnadsföras som en personalkostnad över Intjänandeperioden. Baserat på antaganden om en aktiekurs om 234,60 kr (stängningskursen för Kinneviks B-aktie den 22 mars 2017), ett maximalt deltagande, en årlig personalomsättning om 10 procent, ett ungefärligt genomsnittligt uppfyllande av de prestationsbaserade villkoren (Serie B och C) om 50 procent och full tilldelning av Aktierätterna av Serie A, beräknas kostnaden för LTIP 2017 exklusive sociala avgifter uppgå till cirka 28,0 Mkr. Kostnaderna kommer att fördelas över Intjänandeperioden.

Även de beräknade kostnaderna för sociala avgifter kommer att kostnadsföras som en personalkostnad genom löpande avsättningar. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 12,9 Mkr med ovan beskrivna antaganden, en skattesats på sociala avgifter om cirka 26 procent och en årlig kursutveckling om 10 procent på Kinneviks B-aktie under Intjänandeperioden.

Deltagarens maximala vinst per Aktierätt är begränsad till 711 kr (inklusive eventuell kompensation som deltagaren erhåller för lämnade utdelningar till aktieägare), vilket motsvarar cirka tre gånger genomsnittlig stängningskurs på Kinneviks B-aktie under februari 2016. Om värdet på Kinneviks B-aktie när Aktierätten ger rätt till tilldelning av aktier överstiger 711 kr, kommer det antal aktier varje Aktierätt berättigar deltagaren att tilldelas minskas i motsvarande grad.

Den maximala utspädningen uppgår till 0,14 procent vad gäller utestående aktier och 0,06 procent av rösterna samt 0,08 procent vad gäller kostnaden för LTIP 2017 enligt IFRS 2 i förhållande till Kinneviks börsvärde.

Förutsatt att maximal vinst om 711 kr per Aktierätt uppnås, att samtliga Investeringsaktier bibehålls samt ett 100-procentigt uppfyllande av prestationskriterier uppgår den maximala kostnaden för LTIP 2017 till cirka 50,8 Mkr i enlighet med IFRS 2 och den maximala kostnaden för sociala avgifter till cirka 62,0 Mkr.

Omräkning av slutlig tilldelning av antalet aktier till deltagarna ska ske i händelse av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Kostnaderna och utspädningen förväntas ha endast en marginell inverkan på Kinneviks nyckeltal.

Utformning och hantering

Styrelsen, eller ersättningsutskottet, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2017. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands samt vid leverans av aktier till deltagare kontantavräkna viss del för att täcka deltagarens skatt. Styrelsen ska ha rätt att vidta vissa andra justeringar, innefattande beslut om att reducera tilldelning av aktier för samtliga anställda eller vissa kategorier av anställda som omfattas av LTIP 2017, om det sker betydande förändringar i Kinnevik eller på marknaden som styrelsen bedömer får till följd att villkoren för tilldelning av aktier i LTIP 2017 inte längre uppfyller syftet med LTIP 2017.

Leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2017

För att säkerställa åtagandet att leverera aktier till deltagarna i LTIP 2017 föreslår styrelsen att styrelsen ska bemyndigas att besluta om en riktad emission av C-aktier, och direkt efter emissionen återköpa C-aktierna i enlighet med punkterna 20(b) och (c) eller alternativt genom att bolaget återköper egna B-aktier i enlighet med punkt 22. Eventuella C-aktier kommer att omvandlas till B-aktier.

Leverans av Kinnevikaktier i enlighet med villkoren för LTIP 2017 kommer att ske genom att B-aktier, vederlagsfritt, överlåts till deltagarna under år 2020 enligt punkt 20(d).

Beredning av förslaget

LTIP 2017 har utarbetats av Kinneviks ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. LTIP 2017 har behandlats vid styrelsesammanträden under slutet av 2016 och de första månaderna av 2017.

Information om övriga incitamentsprogram i Kinnevik

En beskrivning av pågående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram finns i årsredovisningen för 2016, not 16, samt på bolagets hemsida www.kinnevik.com.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier (punkt 20(b))

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital med maximalt 38.000 kr genom en nyemission av maximalt 380.000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 0,10 kr. De nya C-aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av Nordea Bank AB (publ) till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet och betalas kontant.

Syftet med bemyndigandet och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa leveransen av aktierna till deltagarna i LTIP 2017.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av C-aktier (punkt 20(c))

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om att återköpa C-aktier. Återköp får endast ske genom ett återköpserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier i Kinnevik. Återköp ska ske till ett pris motsvarande lägst 0,10 kr och högst 0,11 kr. Återköp av C-aktier ska betalas kontant.

Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2017.

Överlåtelse av egna B-aktier till deltagarna i programmet (punkt 20(d))

Styrelsen föreslår att högst 380.000 B-aktier, inklusive kompensation för lämnade utdelningar och andra värdeöverföringar till aktieägarna, som innehas av Kinnevik vederlagsfritt kan överlåtas till deltagarna i LTIP 2017, i enlighet med villkoren för LTIP 2017 som anges under punkt 20(a).

Antalet aktier som kan överlåtas till deltagarna ska bli föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Långsiktigt, kontantbaserat, incitamentsprogram (punkt 21)

Styrelsen föreslår ett nytt långsiktigt, kontantbaserat, incitamentsprogram för Kinnevikanställda som har en direkt påverkan på, och som jobbar nästan uteslutande med, värdeskapandet i Kinneviks onoterade portföljbolag ("VCPP 2017)". Deltagarna i VCPP 2017 har inte rätt att delta i LTIP 2017.

Syftet med VCPP 2017 är att koppla deltagarnas ersättning och incitament till den långsiktiga värdetillväxten i Kinneviks onoterade portföljbolag. Kinneviks styrelse anser att VCPP 2017 kommer att vara ett viktigt verktyg för att Kinnevik ska kunna motivera och behålla de talanger som bäst förvaltar Kinneviks onoterade portföljbolag vilket är avgörande för att Kinnevik ska kunna nå de långsiktiga målen för den onoterade portföljen.

VCPP 2017; struktur i korthet och deltagande

VCPP 2017 är ett långsiktigt, kontantbaserat, incitamentsprogram som baseras på värdetillväxten i Kinneviks onoterade portföljbolag, och kommer att genomföras genom utgivande av icke-överlåtbara syntetiska optioner ("Optionerna"). Optionerna ger deltagaren en rätt till en kontantutbetalning och kommer inte medföra en ökning av antalet aktier i Kinnevik.

Seniora anställda inom Kinneviks investeringsverksamhet som har en direkt påverkan på, och som jobbar nästan uteslutande med, värdeskapandet i Kinneviks onoterade portföljbolag (totalt 6 personer) kommer att ha rätt att delta i VCPP 2017. Baserat på senioritet och ansvarsområde kommer dessa anställda erbjudas att förvärva Optionerna till marknadsvärde. Kinnevik kommer subventionera deltagarnas förvärv av Optioner. Fem år efter att Optionerna getts ut ger de en rätt, för innehavaren, till en kontantbetalning om Värdetillväxten (se definition nedan) i den onoterade portföljen har uppnått ingångsnivån. Optionerna är värdelösa för innehavaren om ingångsnivån inte uppnås.

Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av VCPP 2017, men de huvudsakliga villkoren ska vara i enlighet med årsstämmans beslut.

Huvudsakliga villkor för Optionerna

En (1) Option ger innehavaren rätt att, efter Optionens femåriga löptid, få utbetalt ett kontantbelopp från Kinnevik om 1 Mkr multiplicerat med en värdeskapande multipel.

Den värdeskapande multipeln ska baseras på IRR, det vill säga internal rate of return, den årliga avkastningen på en viss investering ("Värdetillväxten") i den onoterade portföljen som består av Kinneviks onoterade portföljbolag den 31 mars 2017 (den "Onoterade Portföljen").

Värdetillväxten ska beräknas genom värderingar av den Onoterade Portföljen vid starten av Optionernas löptid, den 31 mars 2017 ("Startdagen"), och vid slutet av Optionernas löptid, den 31 mars 2022 ("Slutdagen"), genom att använda det rapporterade substansvärdet i Kinneviks delårsrapporter för perioden januari-mars 2017 respektive januari-mars 2022, justerat för relevanta transaktioner under denna period. Vid beräkning av Värdetillväxten på den Onoterade Portföljen under löptiden för VCPP 2017 ska:

 • kapitaltillskott som Kinnevik lämnar till den Onoterade Portföljen dras av;
 • utdelningar, och avkastning från avyttringar, som Kinnevik får utbetalt från den Onoterade Portföljen läggas till; och
 • investeringar i nya onoterade bolag som görs efter Startdagen inte ingå i den Onoterade Portföljen.

Värdet på Kinneviks onoterade innehav beräknas genom att använda generellt accepterade värderingsmetoder. På sidan 56 i Kinneviks årsredovisning för 2016 finns information om värderingen av Kinneviks onoterade innehav.

För att delta i VCPP 2017 ska deltagaren förvärva Optioner till marknadsvärde. Värdet på varje Option ska beräknas av ett oberoende värderingsinstitut, med tillämpning av Monte Carlo-metoden, och det uppskattade värdet per Option är cirka 91.000 kr.

I enlighet med ovanstående principer, kan Kinnevik komma att ge ut högst 55 Optioner till deltagarna i VCPP 2017, som ska fördelas enligt följande:

 • 2 Ledningspersoner i Kinnevik kan, till marknadsvärde, förvärva totalt högst 30 Optioner; och
 • 4 andra personer som arbetar i Kinneviks investeringsverksamhet kan, till marknadsvärde, förvärva totalt högst 25 Optioner.

Kinnevik kommer att subventionera förvärven av Optionerna genom att deltagarna får en kontant ersättning motsvarande 50 procent av premien för Optionerna, netto efter skatt. Subventionen kommer att betalas ut i samband med att Optionerna förvärvas. Om deltagarens anställning i Kinnevik upphör under löptiden för VCPP 2017, (i) kan Kinnevik under vissa omständigheter återkräva hela eller delar av subventionen och (ii) deltagaren kommer som huvudregel ha rätt att behålla Optionerna, men Kinnevik kan i ett fåtal fall återköpa Optionerna till det lägre av Optionernas marknadsvärde och den premie deltagaren har betalat.

Ingångsnivån för VCPP 2017 ska vara en Värdetillväxt på minst 8 procent, och det maximala värdeskapandet (taket) som deltagarna i VCPP 2017 får ta del av är en Värdetillväxt på cirka 25 procent. Om Värdetillväxten är 8 procent så kommer den värdeskapande multipeln vara 0,46 (vilket ger innehavaren en rätt till en kontantbetalning om 460.000 kr för varje Option), och om Värdetillväxten är 25 procent så kommer den värdeskapande multipeln att vara 2 (vilket ger innehavaren rätt till en kontantbetalning om 2 Mkr för varje Option). Eventuell kontantbetalning från Kinnevik till Optionsinnehavarna kommer ske efter Slutdatumet, under april 2022.

Utfärdande av Optionerna ska ske genom att avtal ingås mellan Kinnevik och den anställda, i huvudsak i enlighet med villkoren ovan.

Omfattning och kostnader

Optionerna kommer att överlåtas till deltagarna till marknadsvärde. Kinneviks initiala kostnad för VCPP 2017 är därför deltagarnas subventioner om 2,5 Mkr, baserat på att alla deltagare förvärvar maximalt antal erbjudna Optioner, vilket innebär en kostnad om högst 5,2 Mkr för Kinnevik inklusive sociala avgifter.

Den framtida kostnaden, eller intäkten, hänförlig till VCPP 2017 för Kinnevik beror på värdeskapandet i den Onoterade Portföljen. Om Värdetillväxten på den Onoterade Portföljen under löptiden för VCPP 2017 är mindre än 8 procent är Optionerna värdelösa, och betalda premier (minus utbetalda subventioner) blir intäkter för Kinnevik. Om Värdetillväxten på den Onoterade Portföljen under tiden för VCPP 2017 överstiger 8 procent, så har Optionerna ett värde. VCPP 2017 kommer att baseras på det rapporterade substansvärdet för den Onoterade Portföljen på Startdagen som kommer att publiceras av Kinnevik den 27 april 2017. En indikation på deltagarnas maximala andel av värdeskapandet är att det sammanlagda värdet på Optionerna (inklusive subventionen) ska vara högst 0,5 procent av värdeskapandet i den Onoterade Portföljen under löptiden för VCPP 2017 (baserat på det rapporterade substansvärdet på den Onoterade Portföljen den 31 december 2016, 12.176 Mkr).

Betalning till Optionsinnehavarna kommer ske under april 2022. Baserat på ett antagande att en Värdetillväxt på 25 procent uppnås under löptiden för VCPP 2017, är kostnaden hänförlig till VCPP 2017 högst 125 Mkr (förutsatt att alla deltagare investerar i maximalt antal Optioner och ingen deltagare lämnar Kinnevik under löptiden, denna kostnad är beräknad inklusive både subvention och sociala avgifter).

Förberedelser och hantering mm

Förslaget till VCPP 2017 har upprättats av ersättningsutskottet tillsammans med externa rådgivare och fastställts av styrelsen. Styrelsen, eller ersättningsutskottet, ska besluta om vilka anställda som ska ha rätt att förvärva Optionerna samt om det närmare innehållet i de optionsavtal som ska ingås med deltagarna. Ersättningsutskottet ska även ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av VCPP 2017 inom ramen för de huvudsakliga villkor och riktlinjer som årsstämman 2017 beslutat om. Styrelsen ska ha rätt att göra vissa justeringar i VCPP 2017, innefattande en rätt att reducera kontantutbetalningen som varje Option ger rätt till, och återkräva redan utbetald kontantersättning, till följd av information relaterad till, eller värderingar av, den Onoterade Portföljen som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 22)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att återköpa bolagets egna aktier i syfte att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet, men även för att säkerställa leverans av B-aktier till deltagarna i bolagets aktiebaserade incitamentsprogram, i enlighet med följande villkor:

 • Återköp av A- och/eller B-aktier ska ske på Nasdaq Stockholm.
 • Återköp av A- och/eller B-aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
 • Högst så många A- och/eller B-aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
 • Återköp av A- och/eller B-aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 • De aktier som återköps av bolaget ska vara de vid varje tidpunkt billigaste, tillgängliga, aktierna.
 • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flera alternativa metoder i arbetet med att leverera långsiktigt värde och totalavkastning till aktieägarna samt ytterligare ett alternativ att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i bolagets aktiebaserade incitamentsprogram.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 23)

Utöver de ändringar av bolagsordningen som föreslås under punkt 13(a), föreslår styrelsen att Kinneviks bolagsordning ändras för att bättre avspegla Kinneviks nuvarande investeringsverksamhet och portföljens sammansättning, samt justeringar med anledning av lagändringar.

Nuvarande ordalydelse Föreslagen ordalydelse
§ 2, andra stycket
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar inom följande sektorer:

(a) telekommunikation och serviceverksamhet,

(b) internethandel och övriga onlinetjänster,

(c) media,

(d) finansiell verksamhet inom försäkringar, mikrofinansiering och övrig finansieringsverksamhet, i förekommande fall med nödvändiga tillstånd eller auktorisationer från myndighet,

(e) massa-, pappers- och förpackningstillverkning samt skogsbruk och energiutvinning med fokus på bioenergi,

(f) jordbruk, samt

(g) bioenergi.

Bolaget skall dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar inom följande sektorer: E-handel & Marknadsplatser, Kommunikation, Media och Underhållning, Finansiella Tjänster, Hälsovård samt investeringar i andra digitala konsumentinriktade företag. Bolaget skall dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.
§ 10
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).


BESLUTSFÖRSLAG FRÅN AKTIEÄGARNA

Förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson (punkt 24(a)-(r))

Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att årsstämman ska besluta att:

 • anta en nollvision beträffande arbetsplatsolyckor inom såväl bolaget som dess portföljbolag,
 • uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp för att förverkliga denna nollvision,
 • resultatet ska årligen skriftligen avrapporteras till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen,
 • anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga nivåer inom såväl bolaget som dess portföljbolag mellan män och kvinnor,
 • uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt förverkliga även denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som etnicitetsområdet,
 • årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen,
 • uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd en aktieägarförening i bolaget,
 • ledamot i styrelsen inte tillåts fakturera sitt styrelsearvode via juridisk person, svensk eller utländsk,
 • valberedningen vid fullgörande av sitt uppdrag ska fästa särskilt avseende vid frågor sammanhängande med etik, kön och etnicitet,
 • i anslutning till (h), ovan uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till vederbörande myndighet, Skatteverket eller regeringen sökes åstadkomma en ändring av det juridiska regelverket på detta område, i syfte att stoppa skatteflykt,
 • ändring av bolagsordningen (§ 4 sista stycket) på följande sätt. Aktie av såväl serie A som serie B och C medför rätt till en röst,
 • uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen peka på önskvärdheten av att genom en ändring i aktiebolagslagen avskaffa möjligheten till rösträttsgradering i svenska aktiebolag,
 • ändring av bolagsordningen (§6) genom tillägg av två nya stycken av följande innehåll. Förutvarande statsråd må inte utses till ledamot av styrelsen förrän två år förflutit från det vederbörande frånträtt sitt uppdrag. Annan av offentliga medel heltidsarvoderad politiker må inte utses till ledamot av styrelsen förrän ett år förflutit från det vederbörande frånträtt sitt uppdrag, såvida inte synnerliga skäl föranleder annat,
 • uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen aktualisera frågan om införande av en nationell s.k. politikerkarantän,
 • uppdra åt styrelsen att låta utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora aktieägarna i såväl bolagsstyrelse som valberedning, att föreläggas årsstämman 2018 för beslut,
 • uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen framhålla önskvärdheten av en reform på detta område,
 • en särskild granskare ska granska såväl den externa som den interna representationen, och
 • uppdra åt styrelsen att låta utarbeta ett förslag till representationspolicy, präglad av restriktivitet, att föreläggas årsstämman 2018 för beslut.
 •  
  ÖVRIG INFORMATION

  Antal aktier och röster

  Det finns totalt 275.466.638 aktier i Kinnevik, fördelat på 41.157.144 A-aktier och 234.309.494 B-aktier och det totala antalet röster för samtliga aktier i bolaget är 645.880.934. Kinnevik innehar för närvarande 350.479 egna B-aktier som inte kan företrädas vid årsstämman.

  Särskilda majoritetskrav och villkor avseende beslutsförslagen i punkterna 13 (a), 20(b)-(d), 22 och 23, 24(k), (m) och (q)

  För giltigt beslut att :

  • ändra bolagsordningen under punkt 13(a), 23 och 24(m),
  • bemyndiga styrelsen att emittera och återköpa C-aktier enligt punkt 20(b) och (c),
  • bemyndiga styrelsen att återköpa egna A- och B-aktier enligt punkt 22,

  krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

  För giltigt beslut om den föreslagna överlåtelsen av egna B-aktier till deltagarna i LTIP 2017 enligt punkten 20(d) krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Beslut enligt punkterna 20(a)-(d) är villkorade av varandra.

  För giltigt beslut att ändra bolagsordningen enligt punkt 24(k) krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna som hälften av alla A-aktier i bolaget samt minst nio tiondelar av de vid årsstämman företrädda A-aktierna.

  För att beslut enligt punkt 24(q) ska leda till särskild granskning krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande antingen minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller minst en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna.

  Bemyndigande

  Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

  Handlingar

  Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.kinnevik.com.

  Årsredovisningen, redogörelse för resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning (inklusive redogörelse från styrelsens om avvikelse från riktlinjerna för ersättning till Ledningen under 2016), revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen och den föreslagna bolagsordningen finns tillgängliga på företagets hemsida www.kinnevik.com, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

  För att beställa handlingarna kan samma telefonnummer och adress användas som för anmälan till årsstämman, se ovan.

  Aktieägares frågerätt

  Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

  Stockholm i april 2017

  KINNEVIK AB (PUBL)

  STYRELSEN

  _____________

  Övrigt

  Program vid årsstämman:

  Inpasseringen till stämmolokalen öppnas klockan 9.00.

  Årsstämman öppnas klockan 10.00.


  Tolkning

  Årsstämman kommer huvudsakligen att hållas på svenska. Som en service till aktieägarna kommer årsstämman att simultantolkas till såväl svenska som engelska.


  För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

  Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83

  Mobil +46 (0)70 762 00 83

  KINNEVIK AB (publ)
  Skeppsbron 18 · Box 2094 · SE-103 13 Stockholm · Sverige
  Org-nummer 556047-9742 · Telefon +46 8 562 000 00 · Fax +46 8 20 37 74 · www.kinnevik.com

  Pressmeddelande

  --
  This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: Kinnevik via Globenewswire