Kinnevik: Årsstämma 2017

08 May 2017, 14:00 pm

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tom Boardman, Anders Borg, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Lothar Lanz, Erik Mitteregger, Mario Queiroz, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck, samt val av Cynthia Gordon och Henrik Poulsen till nya styrelseledamöter. Vidare omvalde årsstämman Tom Boardman till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2016 och beslutade att en kontantutdelning om 8,00 kr per aktie ska lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2016, med fredag 12 maj 2017 som avstämningsdag. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske onsdagen den 17 maj 2017. Sista dagen för handel i Kinnevikaktien inklusive rätt till utdelning är onsdagen den 10 maj 2017, och första dagen för handel i Kinnevikaktien exklusive rätt till utdelning är torsdagen den 11 maj 2017.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslutade även att:

  • Omvälja det auktoriserade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för en mandattid om fyra år, d.v.s. till slutet av årsstämman 2021.
  • Godkänna arvoden till styrelsen och revisorn, samt ordningen för valberedningen.
  • Godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Godkänna ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för alla anställda i Kinnevik (förutom deltagarna i det långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogrammet), samt överlåtelse av egna B-aktier till deltagarna i programmet.
  • Säkerställa åtagandet att leverera aktier till deltagarna i det långsiktiga, aktiebaserade, incitamentsprogrammet genom en riktad emission av C-aktier till en bank, och direkt efterföljande återköp av samma C-aktier.
  • Godkänna ett långsiktigt, kontantbaserat, incitamentsprogram för Kinnevikanställda som har en direkt påverkan på, och som jobbar nästan uteslutande med, Kinneviks onoterade portföljbolag.
  • Bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier, givet att Kinneviks innehav av egna aktier vid var tid inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
  • Godkänna att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tolv stämmovalda ledamöter, samt en ändring av Kinneviks verksamhetsföremål för att bättre avspegla Kinneviks nuvarande investeringsverksamhet och portföljens sammansättning, genom ändring av bolagsordningen.
  • Avslå förslag från aktieägarna.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs Anders Borg och Dame Amelia Fawcett till styrelsens vice ordföranden. Vidare utsåg styrelsen ett revisionsutskott, ett ersättningsutskott och ett utskott för bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad (Governance, Risk and Compliance, "GRC"). John Shakeshaft utsågs till ordförande i revisionsutskottet, och Tom Boardman, Erik Mitteregger och Henrik Poulsen utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Dame Amelia Fawcett utsågs till ordförande i ersättningsutskottet, och Tom Boardman och Erik Mitteregger utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet. Dame Amelia Fawcett utsågs till ordförande i GRC-utskottet, och Cynthia Gordon och John Shakeshaft utsågs till ledamöter i GRC-utskottet.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

 

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire