Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

27 Apr 2016, 08:01 am

Utveckling i de operativa bolagen
 • Zalandos preliminära intäkter växte med 22,5-24,5% under det första kvartalet med en EBIT-marginal på 1,5-3,5%
 • Millicom hade en organisk tillväxt i tjänsteintäkter på 4% och en justerad EBITDA-marginal på 36%, en ökning med 1,8 procentenheter
 • Tele2s nettoomsättning minskade med 1% i kvartalet och EBITDA-marginalen uppgick till 19%. Mobila tjänsteintäkter från slutkund växte med 4%
 • MTGs nettoomsättning uppgick till 3.826 Mkr i kvartalet motsvarande en tillväxt på 5%, rekord för ett första kvartal


Kinneviks investeringsaktivitet

 • Nya investeringar inom fokusområden: 65 MUSD i Betterment, verksamt inom digitala investeringstjänster, och 10 MGBP i babylon, verksamt inom digitala vårdtjänster
 • Investering i Kinnevik-aktier om 500 Mkr genomfördes framgångsrikt genom återköp av 2,3 miljoner aktier till i genomsnitt 217 kr per aktie
 • Den 12 april offentliggjordes försäljningen av 3,8% i Lazada för 57 MUSD
 • Den 26 april åtog sig Kinnevik att investera upp till 200 MEUR i en kapitalanskaffning om minst 300 MEUR i Global Fashion Group. Som ett förtida deltagande har 50 MEUR lånats ut under första kvartalet. Resterande deltagande förväntas ske under det andra kvartalet och är beroende av övriga aktieägares deltagande och godkännande

Kinneviks finansiella ställning
 • Substansvärdet minskade med 10,8 Mdkr till 72,7 Mdkr. Minskningen drevs av en nedgång om 13%, eller 8,5 Mdkr, i värdet av de noterade portföljbolagen och en nedgång om 16%, eller 1,7 Mdkr, i värdet av de onoterade portföljbolagen, huvudsakligen till följd av en nedskrivning av Kinneviks aktier i Global Fashion Group med 1,5 Mdkr
 • Extraordinär kontant värdeöverföring om 18 kr per aktie, motsvarande totalt SEK 5 Mdkr, föreslagen utöver den ordinarie utdelningen om 7,75 kr per aktie, båda villkorade av årsstämmans godkännande
 • Kinnevik avslutade kvartalet med en nettokassa om 5,8 Mdkr

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#2007193