Sunda strukturer för bolagsstyrning

Att upprätthålla sunda strukturer för bolagsstyrning inklusive riskhantering och efterlevnad är grundläggande för att bygga robusta och motståndskraftiga bolag. Därtill är det viktigt för Kinnevik att vara ett finansiellt starkt bolag i vår roll som aktiv ägare eftersom det möjliggör för oss att driva vår hållbarhetsstrategi på ett effektivt sätt

Implementering av sunda styrningsstrukturer i portföljen

Många av våra bolag befinner sig i ett tidigt skede i sin verksamhets- och hållbarhetsutveckling och det är viktigt att implementera sunda strukturer för bolagsstyrning. Detta arbete är en del av en bredare satsning på att skapa holistiska och bolagsanpassade ESG-strategier för att möjliggöra hållbar tillväxt.

Under 2022 har vi arbetat tillsammans med styrelserna och ledningsgrupperna i våra nio nya portföljbolag för att inrätta mer strukturerade processer för att förbättra styrning och kontroll. Vi har stöttat flera bolag med att genomföra en väsentlighetsanalys för att fastställa väsentliga frågor och etablera ett utgångsläge att bygga vidare på. Vi fortsatte också att arbeta med alla våra befintliga bolag för att förbättra deras interna kontrollmiljö, riskhantering, ramverk för efterlevnad och cybersäkerhet.


Styrningsstrukturer på Kinnevik

Kinneviks styrelse är ansvarig för den övergripande strategin, inklusive hur hållbarhet är en integrerad del av vårt värdeskapande, och är väl informerad om Kinneviks policyer och rutiner. Vidare är styrelsen särskilt ansvarig för att identifiera risker och möjligheter relaterade till hållbarhet, inklusive klimatförändringar, som kan påverka Kinnevik, vår portfölj och strategi, och för att definiera lämpliga riktlinjer för att styra Kinneviks agerande i samhället. Detta är förankrat i styrelsens arbetsordning och delegeringsförfaranden.

Alla Kinneviks medarbetares individuella årliga mål, som utgör grunden för deras kortsiktiga incitament, härleds från våra övergripande bolagsmål som inkluderar hållbarhetsmål. Till exempel har medlemmarna i investeringsteamet individuella årliga mål som är kopplade till att driva frågor inom klimat, mångfald, jämlikhet och inkludering i sina respektive portföljbolag.


Översikt över Kinneviks styrnings- och hållbarhetsorganisation

 

Viktiga policys

Uppförandekod
Samtliga medarbetare, representanter för Kinnevik och tredje part som arbetar med Kinnevik förväntas följa Uppförandekoden till fullo. Kinnevik har en introduktionsprocess för nya medarbetare för att de ska bekanta sig med Uppförandekoden, vilken inkluderar mutor och affärsetik, anti-korruption samt andra viktiga rutiner och processer. Därtill anordnar Kinnevik årligen en obligatorisk utbildning i Uppförandekoden för alla medarbetare. Uppförandekoden delas med alla relevanta leverantörer på årlig basis. 

Uppförandekod


Sustainability Policy

I Kinneviks Sustainability Policy beskriver vi våra förväntningar i förhållande till våra portföljbolags hållbarhetsarbete och -resultat.

Sustainability Policy

 

Lobbying Policy 
Kinneviks policy är att aktivt delta i öppna dialoger med lokala regeringar, myndigheter och lagstiftare. Syftet med dessa dialoger är att bidra till och förbättra lagstiftning och samhället i stort. Kinnevik deltar bland annat i remissförfaranden på områden av betydelse för vår och våra portföljbolags verksamheter.

Tax policy
Kinnevik arbetar aktivt med ansvarsfull skatt och Kinnevik ska upprätthålla de högsta standarderna för skattecompliance och alla skattefrågor ska hanteras i full överensstämmelse med lokal lagstiftning och internationella riktlinjer.

Whistleblower Policy
Läs mer här >

Mångfald och inkludering
Kinneviks policyer, processer och regler avseende mångfald och inkludering återfinns i vår Employee Handbook, Talent Management Policy och Work Environment Handbook. Läs mer om de viktigaste aspekterna inom mångfald och inkludering för Kinnevik >