Årsstämma 2016

Investment AB Kinneviks valberednings motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelseval vid årsstämman 2016

Kinneviks valberedning

I enlighet med den ordning för valberedningen som godkändes av årsstämman 2015 sammankallade Cristina Stenbeck en valberedning som består av ledamöter som är utsedda av de största aktieägarna i Kinnevik: Cristina Stenbeck utsedd av Verdere S.à.r.l., Wilhelm Klingspor utsedd av familjen Klingspor, Edvard von Horn utsedd av familjen von Horn, James Anderson utsedd av Baillie Gifford och Ramsay Brufer utsedd av Alecta.

Valberedningen utsåg Cristina Stenbeck till ordförande i valberedningen, vilket avviker från vad Svensk kod för bolagsstyrning föreskriver. De övriga ledamöterna av valberedningen har förklarat sitt val av ordförande i valberedningen med att det är i bolagets och alla aktieägares intresse och en naturlig följd av att Cristina Stenbeck lett valberedningens arbete de senaste åren samt hennes anknytning till bolagets största aktieägare. 

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår:

 • Att styrelsen ska bestå av nio ledamöter.
 • Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.
 • Nyval av Lothar Lanz och Mario Queiroz till styrelseledamöter.
 • Nyval av Tom Boardman till styrelseordförande.

Valberedningens föreslår således att följande personer väljs till styrelseledamöter i Kinnevik, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

 • Tom Boardman, styrelsens ordförande
 • Anders Borg
 • Dame Amelia Fawcett
 • Wilhelm Klingspor
 • Lothar Lanz
 • Erik Mitteregger
 • Mario Queiroz
 • John Shakeshaft
 • Cristina Stenbeck

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft fem möten, med kandidatintervjuer och diskussioner mellan mötena. I fokus för valberedningens arbete har i första hand varit att fortsätta utveckla styrelsens sammansättning samt successionsplanering. Målet har varit att ytterligare förstärka den blandning av kompetenser och erfarenheter som finns i styrelsen, och att använda dessa på bästa sätt.

För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på den har valberedningen gjort en bedömning beträffande de nuvarande ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang, samt balansen och mångfalden av erfarenheter från olika sektorer och regioner. Valberedningen har även tagit del av en formell utvärdering av styrelsen och dess ledamöter. 

Valberednings motiverade yttrande beträffande sitt förslag

Mot bakgrund av att Cristina Stenbeck meddelat valberedningen att hon beslutat att avböja omval som styrelsens ordförande och istället övergå till rollen som ordinarie ledamot, beslutade valberedningen att föreslå Tom Boardman till ny styrelseordförande. Valberedningen anser att Tom, som har varit en aktiv ledamot i Kinneviks styrelse under de senaste fem åren och har lång erfarenhet av styrelseuppdrag i börsbolag, kommer att bli en utmärkt efterträdare till Cristina Stenbeck som ordförande i Kinnevik. Sedan Tom valdes in i styrelsen har han bidragit med sina erfarenheter från att leda och utveckla företag inom flera olika sektorer såsom telekommunikation, finansiella tjänster och detaljhandel. Vidare ger hans bakgrund som grundare och VD ett värdefullt perspektiv till Kinneviks operativa arbete.

I arbetet med att ytterligare utveckla blandningen av olika kompetenser och erfarenheter som finns i styrelsen så att den i än större utsträckning matchar Kinneviks prioriteringar har valberedningen identifierat och lyckats knyta till sig två personer som kommer tillföra styrelsen olika men kompletterade erfarenheter inom sina respektive specialområden – Lothar Lanz och Mario Queiroz. Till följd av detta har valberedningen även beslutat att föreslå att antalet ledamöter i styrelsen utökas från sju till nio.

Lothar Lanz har varit styrelseledamot och ordförande av revisionsutskottet i Zalando sedan 2014. Den 1 mars 2016 meddelade Zalando att Lothar till årsstämman 2016 hade föreslagits till ny styrelseordförande för bolaget. Han är även styrelseledamot i Axel Springer, TAG Immobilien och Home24. Lothar var ekonomichef och operativ chef för Axel Springer mellan 2009 och 2014, efter 12 år på ProSiebenSat.1 Media som ekonomichef. Lothar är tysk medborgare och examinerades med en Master of Commerce efter studier i Business Administration i Stuttgart och Berlin.

Mario Queiroz är Vice President of Product Management på Google där han ansvarar för Chromecast och Androids TV-verksamhet. Tidigare på Google ledde Mario produktutveckling av Android, innefattande viktiga delar av operativsystemet, mobilapplikationer, Android Market och Googles första Nexus smartphone. Innan han började på Google 2005 arbetade Mario under 16 år på Hewlett-Packard, bland annat som Vice President of Operations och Senior Director of Global eCommerce. Mellan 2008 och 2013 var Mario styrelseledamot i Metro International. Mario är brasiliansk och amerikansk medborgare, och har BSc- och MSc-examen i elektroteknik från Stanford University.

Valberedningen anser att de föreslagna ledamöterna tillsammans kommer att tillföra styrelsen en bra balans av operationell och finansiell kunskap, djupgående kunskap om de utmaningar och möjligheter som finns för Kinneviks portföljbolag, samt värdefulla perspektiv från de nyckelregioner där Kinnevik närvarar. Lothar Lanz kommer tillföra styrelsen erfarenheter från att ha utvecklat företag inom den europeiska digitala mediasektorn och en starkare anknytning till Tyskland samt kompletterande kompetens till styrelsens redan starka revisionsutskott med sina nästan 20 års erfarenhet som finansdirektör. Mario Queiroz kommer att tillföra ett unikt perspektiv på de produktorienterade, tekniska och innovativa aspekterna av Kinneviks befintliga och framtida investeringar i digitala konsumentföretag.

I sitt arbete har valberedningen särskilt beaktat vikten av en ökad mångfald i styrelsen, innefattande kön, ålder och nationalitet samt erfarenheter, yrkesbakgrunder och affärsdiscipliner. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig vad avser representationen av olika nationaliteter och bakgrunder, och har en sammansättning av kompetenser och erfarenheter som matchar Kinneviks viktigaste prioriteringar. Oaktat detta kommer valberedningen i ökad utsträckning eftersträva en jämställdhet mellan kvinnor och män i sitt arbete med att sätta samman den mest kompetenta styrelsen för att främja diskussionen kring Kinneviks fundamentala målsättningar. 

Oberoendebedömning

I sitt arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2016 har valberedningen gjort en bedömning av de föreslagna ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens bedömning är att åtta av de nio föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och att sju av de nio föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Den föreslagna styrelsesammansättningen följer således reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning om oberoende.

Några av de föreslagna ledamöterna har även styrelseuppdrag i Kinneviks portföljbolag och uppbär därför styrelsearvoden från dessa bolag. Enligt valberedningen påverkar inte dessa arvoden ledamöternas oberoende i förhållande till Kinnevik. Eftersom Kinnevik är ett investeringsbolag som är största ägare i de flesta av de företag som Kinnevik investerar i, anser valberedningen att det är en väsentlig fördel för Kinnevik att styrelseledamöter har uppdrag, i styrelsen eller andra rådgivande bolagsorgan, i de bolag som Kinnevik investerar.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna i Kinnevik, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns på bolagets webbplats, www.kinnevik.com.

___________
April 2016
VALBEREDNINGEN
INVESTMENT AB KINNEVIK (PUBL)