Årsstämma 2018

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse

Kinneviks valberedning

I enlighet med den ordning för valberedningen som godkändes av årsstämman 2017 sammankallade Cristina Stenbeck en valberedning som består av ledamöter utsedda av de största aktieägarna i Kinnevik. Valberedningen utgörs av Cristina Stenbeck utsedd av Verdere S.à r.l., Wilhelm Klingspor utsedd av familjen Klingspor, Edvard von Horn utsedd av familjen von Horn, James Anderson utsedd av Baillie Gifford och Ramsay Brufer utsedd av Alecta.

Valberedningen utsåg Cristina Stenbeck till ordförande i valberedningen. Eftersom Cristina Stenbeck även är styrelseledamot avviker detta från vad Svensk kod för bolagsstyrning föreskriver. De övriga ledamöterna i valberedningen har förklarat sitt val av ordförande i valberedningen med att det är i bolagets och alla aktieägares intresse och en naturlig följd av att Cristina Stenbeck lett valberedningens arbete de senaste åren samt hennes anknytning till Kinneviks största aktieägare.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår:

 • Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.
 • Omval av Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Henrik Poulsen, Mario Queiroz och Cristina Stenbeck till styrelseledamöter. Tom Boardman, Cynthia Gordon, Lothar Lanz och John Shakeshaft har avböjt omval.
 • Val av Charlotte Strömberg till ny styrelseledamot.
 • Val av Dame Amelia Fawcett till ny styrelseordförande.

Valberedningen föreslår således att följande personer väljs till styrelseledamöter i Kinnevik, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

 • Dame Amelia Fawcett, styrelsens ordförande
 • Wilhelm Klingspor
 • Erik Mitteregger
 • Henrik Poulsen
 • Mario Queiroz
 • Cristina Stenbeck
 • Charlotte Strömberg

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft fyra möten, samt intervjuat kandidater och fört diskussioner mellan mötena. Valberedningens arbete har i första hand fokuserats på att fortsätta utveckla styrelsens sammansättning samt att säkerställa kontinuitet i styrelsens utskott och en ordnad och lämplig successionsplan i syfte att normalisera styrelsens storlek såsom meddelades av valberedningen vid årsstämman 2017.

För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som den ställs inför har valberedningen gjort en bedömning av de nuvarande ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget den tid och det engagemang som krävs, samt balansen och mångfalden av erfarenheter från olika sektorer och regioner. Valberedningen har även tagit del av en extern utvärdering av styrelsen och dess ledamöter.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag

I syfte att öka styrelsens effektivitet och snabbrörlighet för att i högre grad matcha Kinneviks dynamiska portfölj föreslår valberedningen en minskning av antalet styrelseledamöter från tio till sju. Efter beslutet i december 2017 att föreslå Dame Amelia Fawcett till ny styrelseordförande i Kinnevik har valberedningen även identifierat och lyckats knyta till sig Charlotte Strömberg till Kinneviks styrelse.

Charlotte Strömberg är för närvarande styrelseordförande i Castellum och styrelseledamot i Clas Ohlson, Sofina, Skanska och Bonnier Holding. Hon är även styrelseledamot i Ratos, men har inför årsstämman 2018 avböjt omval. Charlotte är ledamot i Aktiemarknadsnämnden och medgrundare av DHS Venture Partners, en riskkapitalfond som stöds av alumner från Handelshögskolan i Stockholm. Charlotte har tidigare varit styrelseledamot i flera svenska börsbolag inom sektorer som finansiella tjänster, detaljhandel samt hotell och restaurang. Under 2006-2011 var Charlotte verkställande direktör för den nordiska verksamheten på Jones Lang LaSalle, ett globalt kapitalförvaltnings- och rådgivningsföretag specialiserat inom kommersiella fastigheter. Innan hon började på Jones Lang LaSalle var Charlotte Head of Equity Capital Markets, och senare Head of Investment Banking, hos Carnegie Investment Bank. Charlotte har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en välavvägd balans av kompetenser och erfarenheter vilka kommer att vara till stor hjälp för Kinneviks ledning i det fortsatta arbetet med att leverera aktieägarvärde genom att bygga digitala bolag enligt Kinneviks modell för aktivt ägarskap. Charlotte Strömberg kommer att tillföra styrelsen förstklassig kompetens inom bolagsstyrning och kapitalmarknadsfrågor från sin framstående karriär på den nordiska marknaden som spänner över många olika industrier. Valberedningen är även glad att Charlotte kommer ansluta som medlem i styrelsens revisionsutskott.

I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har alltså särskilt beaktat vikten av en ökad mångfald i styrelsen, när det gäller kön, ålder och nationalitet samt erfarenheter, yrkesbakgrund och affärsområden. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig vad avser flera dimensioner av mångfald och har en sammansättning av kompetens och erfarenhet som matchar Kinneviks viktigaste prioriteringar. Valberedningen ser fram emot att fortsätta arbetet med att sätta samman den mest kompetenta styrelsen och främja en diskussion kring Kinneviks huvudsakliga mål, med en genomgående hög grad av mångfald.

Oberoendebedömning

I sitt arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2018 har valberedningen gjort en bedömning av de föreslagna ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens bedömning är att samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och att fem av de sju föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Den styrelsesammansättning som valberedningen föreslår följer alltså Svensk kod för bolagsstyrnings regler om oberoende.

Några av de föreslagna ledamöterna har, eller kan komma att ha, styrelseuppdrag i Kinneviks portföljbolag och kan komma att erhålla styrelsearvoden från dessa bolag. Enligt valberedningen påverkar inte dessa arvoden ledamöternas oberoende i förhållande till Kinnevik.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna i Kinnevik, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns på bolagets hemsida, www.kinnevik.com.

___________
April 2018
VALBEREDNINGEN
Kinnevik AB (Publ)