Årsstämma 2017

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelseval

Kinneviks valberedning

I enlighet med den ordning för valberedningen som godkändes av årsstämman 2016 sammankallade Cristina Stenbeck en valberedning som består av ledamöter utsedda av de största aktieägarna i Kinnevik: Cristina Stenbeck utsedd av Verdere S.à r.l., Wilhelm Klingspor utsedd av familjen Klingspor, Edvard von Horn utsedd av familjen von Horn, James Anderson utsedd av Baillie Gifford och Ramsay Brufer utsedd av Alecta.

Valberedningen utsåg Cristina Stenbeck till ordförande i valberedningen. Eftersom Cristina Stenbeck även är styrelseledamot avviker detta från vad Svensk kod för bolagsstyrning föreskriver. De övriga ledamöterna i valberedningen har förklarat sitt val av ordförande i valberedningen med att det är i bolagets och alla aktieägares intresse och en naturlig följd av att Cristina Stenbeck lett valberedningens arbete de senaste åren samt hennes anknytning till Kinneviks största aktieägare.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår:

 • Att styrelsen ska bestå av elva ledamöter.
 • Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.
 • Nyval av Cynthia Gordon och Henrik Poulsen till styrelseledamöter.
 • Omval av Tom Boardman till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår således att följande personer väljs till styrelseledamöter i Kinnevik, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

 • Tom Boardman, styrelsens ordförande
 • Anders Borg
 • Dame Amelia Fawcett
 • Cynthia Gordon
 • Wilhelm Klingspor
 • Lothar Lanz
 • Erik Mitteregger
 • Henrik Poulsen
 • Mario Queiroz
 • John Shakeshaft
 • Cristina Stenbeck

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft fyra möten, samt intervjuat kandidater och fört diskussioner mellan mötena. Valberedningens arbete har i första hand fokuserats på att fortsätta utveckla styrelsens sammansättning samt successionsplanering. Valberedningens mål har varit att ytterligare förstärka den blandning av kompetenser och erfarenheter som finns i styrelsen och att dessa ska användas på bästa sätt.

För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som den ställs inför har valberedningen gjort en bedömning av de nuvarande ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget den tid och det engagemang som krävs, samt balansen och mångfalden av erfarenheter från olika sektorer och regioner. Valberedningen har även tagit del av en formell utvärdering av styrelsen och dess ledamöter.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag

I arbetet med att ytterligare utveckla sammansättningen av de kompetenser och erfarenheter som återfinns i styrelsen för att i än större utsträckning matcha Kinneviks och dess portföljbolags strategiska prioriteringar har valberedningen identifierat och lyckats knyta till sig två personer som kommer tillföra erfarenheter och expertis inom områden som kompletterar den nuvarande styrelsen – Cynthia Gordon och Henrik Poulsen. För att säkerställa kontinuitet i styrelsens utskott och en ordnad successionsplanering, har valberedningen beslutat att föreslå att antalet ledamöter i styrelsen tillfälligt utökas från nio till elva. 

Cynthia Gordon är styrelseledamot för Tele2 och var fram till och med februari 2017 verkställande direktör för Millicoms Africa Division. Innan hon tillträdde sin tjänst på Millicom 2015 spenderade Cynthia tre år på Ooredoo, ett telekommunikationsbolag i Mellanöstern, Nordafrika och Asien-Stillahavsområdet, som Chief Commercial Officer, samt nio år på Orange som Vice President, Business mellan 2001 och 2006 och som Vice President, Partnerships and Emerging Markets mellan 2009 och 2012. Mellan 2007 och 2009 var Cynthia Chief Commercial Officer på det ryska/östeuropeiska kommunikationsbolaget MTS. Cynthia är brittisk medborgare och har en BA i Business Studies.

Henrik Poulsen är verkställande direktör för Dong Energy, det världsledande företaget inom havsbaserad vindkraft. Innan han började på Dong Energy år 2012 var Henrik verkställande direktör för det danska telekomföretaget TDC mellan 2008 och 2012 samt var även ett år på KKR & Co efter sju framgångsrika år på ett antal ledande befattningar på Lego. Henrik är dansk medborgare med BSc- och MSc-examina i International Business samt Finance & Accounting från Århus School of Business.

Valberedningen anser att de föreslagna ledamöterna tillsammans tillför styrelsen en bra balans av finansiell och operationell kompetens, samt en djupare kunskap om de utmaningar och möjligheter som Kinnevik och dess portföljbolag står inför. Cynthia Gordon kommer tillföra mer än tjugo års erfarenhet från telekommunikationssektorn och en starkare koppling till konsumenter med en digital livsstil på tillväxtmarknader. Henrik Poulsen, med hans erfarenhet av att som verkställande direktör leda en storskalig transformation med efterföljande börsnotering, kommer vara till nytta i vägledningen av Kinneviks portföljbolag, och styrelsen kommer även ha stor nytta av hans strategiska och operationella perspektiv på det snabbt utvecklande nordiska telekom-, media- och tekniklandskapet.

I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har alltså särskilt beaktat vikten av en ökad mångfald i styrelsen, när det gäller kön, ålder och nationalitet samt erfarenheter, yrkesbakgrund och affärsområden. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig vad avser medlemmarnas nationalitet och bakgrund och har en sammansättning av kompetens och erfarenhet som matchar Kinneviks viktigaste prioriteringar. Trots detta kommer valberedningen i arbetet med att sätta samman den mest kompetenta styrelsen och för att främja styrelsens diskussion kring Kinneviks huvudsakliga mål, i ökad utsträckning eftersträva en jämnare könsfördelning.

Oberoendebedömning

I sitt arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2017 har valberedningen gjort en bedömning av de föreslagna ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens bedömning är att tio av de elva föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och att nio av de elva föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Den styrelsesammansättningen som valberedningen föreslår följer alltså Svensk kod för bolagsstyrnings regler om oberoende.

Några av de föreslagna ledamöterna har även styrelseuppdrag i Kinneviks portföljbolag och får därför styrelsearvoden från dessa bolag. Enligt valberedningen påverkar inte dessa arvoden ledamöternas oberoende i förhållande till Kinnevik. Eftersom Kinnevik är ett investmentbolag som är största ägare i de flesta av sina portföljbolag, anser valberedningen att det är en väsentlig fördel för Kinnevik att styrelseledamöter har uppdrag i styrelsen och andra rådgivande bolagsorgan i de bolag som Kinnevik investerar.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna i Kinnevik, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns på bolagets hemsida, www.kinnevik.com.

___________
April 2017
VALBEREDNINGEN
KINNEVIK AB (PUBL)