Styrelsens arbete

Kinneviks styrelse ansvarar för den övergripande förvaltningen av koncernen och för att organisera den i enlighet med Aktiebolagslagen.

Översiktsbild

Styrelsesammansättning

Styrelseledamöterna väljs på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsordningen innehåller inga restriktioner angående styrelseledamöternas valbarhet. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tolv stämmovalda ledamöter.

Vid årsstämman 2022 omvaldes, efter förslag från valberedningen, styrelseledamöterna James Anderson, Susanna Campbell, Harald Mix, Cecilia Qvist och Charlotte Strömberg. Årsstämman omvalde James Anderson till ordförande.

Styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive till bolagets större ägare framgår på sidorna 66-67 i Årsredovisningen 2022. Ingen av styrelseledamöterna är anställd inom koncernen.

Styrelsens arbete

Kinneviks styrelse ansvarar för den övergripande strategin, förvaltningen av koncernen och för att organisera den i enlighet med Aktiebolagslagen. Styrelsens arbets- och delegationsordning, instruktion till verkställande direktören och rapporteringsinstruktioner uppdateras och fastställs minst en gång per år efter att årsstämma hållits.

Viktiga frågor som särskilt behandlats av Kinneviks styrelse under 2022 omfattar bland annat försäljningen av en andel om 7,2% i Tele2, Kinneviks övergripande strategi samt portföljstrategi och kapitalallokeringsplaner, inklusive materiella investeringar och försäljningar. Till grund för diskussionerna rörande de noterade portföljbolagen har Kinneviks ledning presenterat oberoende analyser av respektive bolags strategi, verksamhet och bedömning av framtida möjligheter på de marknader där bolagen verkar. Vidare har verkställande direktörer i flertal onoterade portföljbolag hållit investerarpresentationer för och diskussioner med Kinneviks styrelse.

Efterlevnad av lagar och regler, ansvarstagande samt marknadens förtroende för Kinnevik är några av de viktiga frågor som styrelsen aktivt arbetar med. I Kinneviks Code of Conduct och Hållbarhetspolicy som styrelsen har antagit beskrivs Kinneviks policy i frågor som syftar till socialt ansvarstagande, miljöhänsyn, bolagsstyrning och etik.

Under 2022, har styrelsen utsett ett utskott för Medarbetarfrågor och Ersättningar och ett Revisions- och hållbarhetsutskott. Dessa utskott är för styrelsen beredande organ och inskränker inte styrelsens ansvar för bolagets skötsel och för de beslut som fattas. Chefsjuristen och bolagets sekreterare Mattias Andersson ansvarar för att arbetsordningen följs och samtliga styrelseledamöter kan vända sig till sekreteraren för att få råd och hjälp i styrelsearbetet.

Kinneviks styrelse hade under 2022 tio styrelsemöten (inklusive det konstituerande mötet), varav tre var extra möten för att diskutera större investeringar.

Styrelseutvärdering

Styrelsen följer ett fastställt förfarande för att årligen utvärdera resultatet av styrelsens och utskottens arbete, hur väl arbetssättet fungerar och hur det kan förbättras. Under vissa år och efter önskemål från Styrelsen eller Valberedningen, genomförs en mer utförlig utvärdering av styrelsen av en oberoende styrelseledamot eller en extern konsult.

Utvärderingen av styrelsearbetet under 2022 genomfördes av en extern konsult genom en enkätundersökning samt individuella intervjuer med samtliga ledamöter samt verkställande direktören. Utvärderingen täckte områden såsom styrelsens uppfyllande av sina skyldigheter, styrelsens sammansättning och processer, information och rapportering, kultur, strategi samt de individuella styrelseledamöternas prestation under året. Den externa konsulten presenterade utvärderingens resultat för styrelsen och sedan även för valberedningen.