Vi är aktiva ägare

Kinnevik har inflytande över våra portföljbolag genom kapitalallokering, styrelserepresentation och löpande operativt stöd. Vi arbetar i nära samarbete med våra bolag för att sätta ambitiösa strategiska visioner och mål för att bygga långsiktigt hållbara och framgångsrika bolag. För att strukturera och följa upp på detta arbete har vi utvecklat ett eget ramverk för ESG-utvärdering – Kinneviksstandarderna

Maximerar den positiva påverkan

Kinneviks hållbarhetsteam är representerat i varje fas av investeringsprocessen och endast bolag som delar våra värderingar tas upp i Executive Investment Committee.

Kinnevik har ett strukturerat och anpassat tillvägagångssätt för att stötta våra bolag med att identifiera, mäta och maximera sin positiva påverkan på världen. Vi stöttar dem också med att implementera värdeskapande och integrerade hållbarhetsstrategier. I detta arbete utgår vi från varje bolags unika affärsidé och potential.

Vi erbjuder alla våra portföljbolag en workshop för väsentlighetsbedömning för att bättre förstå deras viktigaste hållbarhetsfrågor och för att identifiera varför och hur hållbarhet kan skapa affärsnytta. Med utgångspunkt i väsentlighetsbedömningen stödjer vi bolagen att fastställa en ambitiös strategisk vision med tydliga mål och en konkret färdplan med prioriteringar.


Kinnevikstandarderna

För att mäta resultat och definiera praxis för våra bolag har Kinnevik utvecklat ett eget ramverk för ESG-utvärdering som kallas Kinneviksstandarderna (”Standarderna”). Dessa har utvecklats genom dialoger med intressenter, benchmarking med andra bolag och praxis i branschen och omfattar 84 mätpunkter för miljömässiga, sociala och styrningsmässiga aspekter. Standarderna har granskats av externa parter som revisorer, sakkunniga och oberoende ESG-specialister och har också godkänts av Kinneviks styrelse.

Kinnevik gör en årlig utvärdering av sina portföljbolag i enlighet med Standarderna och utifrån resultatet kommer Kinnevik överens om prioriteringar och årliga mål för varje bolag, bland annat avseende risker i leverantörskedjan och regelefterlevnad. Dessa mål följs upp och dokumenteras i en ESG-dashboard för varje bolag.

Den ESG Score som tilldelas varje bolag kan följas över tid för den totala portföljen och för enskilda bolag. Bedömningen för 2022 omfattade 37 (34) bolag, 5 (4) publika och 32 (30) privata, vilket motsvarar strax under 100 (100) procent av Kinneviks portföljvärde per den 31 december 2022. På jämförbar basis ökade portföljens genomsnittliga ESG Score för 2022 med 10 procentenheter, från 49% 2021 till 59% 2022.


Översikt över Kinneviks investeringsprocess och hållbarhetsarbete med bolagen efter investering