Mångfald, jämlikhet & inkludering

Kinneviks största tillgång är och har alltid varit våra medarbetare – i vår egen organisation och i portföljen. Att attrahera och behålla de bästa talangerna är därför mycket viktigt. Kinnevik betraktar mångfald, jämlikhet och inkludering som viktiga tillgångar och en förutsättning för värdeskapande, och vi utnyttjar till fullo de möjligheter som uppstår genom att ha ett team med olika bakgrunder och perspektiv.

Uppfyllande av Kinneviks mål för mångfald, jämlikhet och inkludering 2022


1. Öka inkluderingen på Kinnevik

Öka vår Inclusion Score på årlig basis.

Kinnevik Inclusion Score är en tydlig indikation på hur bra vi som organisation är på att utnyttja mångfalden i vårt team och den hjälper oss att få en inblick i särskilt utsatta medarbetares perspektiv.

2022 minskade vår Inclusion Score med 0,2 poäng till 76,9. Vi nådde därmed inte vårt mål om en årlig ökning, men vi ligger fortfarande på en mycket hög nivå och långt över branschens genomsnitt på 71,2. Minskningen i Inclusion Score kan delvis bero på en ökning av deltagandet från 80% till 95%. Sämre resultat är vanligt när människor med större utmaningar börjar känna sig bekväma att dela med sig för första gången.

2. 10% kapitaltilldelning till kvinnor

På rullande tvåårsbasis ska 10% av det nya kapitalet investeras i företag som grundats eller leds av kvinnor från och med årsstämman 2019 och framåt.

Över 95% av allt investerat kapital globalt går fortfarande till företag med enbart manliga grundare och ledningsgrupper. Därför anser vi att det finns goda skäl att fortsätta att driva på branschen för att minska finansieringsgapet mellan män och kvinnor.

Per slutet av 2022, på rullande tvåårsbasis, hade 17% av Kinneviks investeringar i nya bolag investerats i bolag som grundats eller leds av kvinnor. Sedan maj 2019 är andelen 16%.

3. Följdinvesteringar

Följdinvesteringar villkorade av tillräckliga framsteg inom mångfald, jämlikhet och inkludering (eng: diversity, equity & inclusion, ”DEI”).

Alla följdinvesteringar i portföljbolag är fortsatt villkorade av tillfredsställande framsteg avseende DEI. Alla potentiella följdinvesteringar utvärderas utifrån deras DEI-arbete som en del av investeringsutvärderingsprocessen. Under 2022 gjorde 94% av våra portföljbolag, exklusive investeringar gjorda under 2022, framsteg med sina respektive ambitioner och brister gällande DEI.

4. Säkerställa framsteg i portföljen

Uppnå årliga stegvisa framsteg i hela portföljen när det gäller relevanta insatser för DEI.

För 2022 satte vi upp mål för portföljens utveckling som syftar till att driva strategiskt engagemang för mångfald, jämlikhet och inkludering på portföljnivå. För att uppnå dessa har vi aktivt stöttat våra bolag med allt från rekryteringar, talangprogram och utbildning till kunskapsdelning mellan bolag. Som ett resultat av detta har per slutet av 2022 59% av portföljbolagen infört rutiner för insamling av data om DEI (mål 40%), 74% har en relevant strategi för DEI (mål 30%) och 74% har satt upp mål för DEI (mål 30%).