Revisorer

Enligt bolagsordningen ska bolaget ha högst tre revisorer med högst tre suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

Vid årsstämman 2022 beslutades om omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Den auktoriserade revisorn Mårten Asplund, född 1972, är huvudansvarig revisor.

Revisorns oberoende ställning säkerställs dels av lagstiftning och yrkesetiska regler, dels av revisionsfirmans interna riktlinjer, samt av revisionsutskottets riktlinjer för vilka uppdrag revisionsfirman får åta sig utöver revisionen.

Arvoden till valda revisorer

 20222021
KPMG
Revisionsuppdrag1,91,8
Övriga tjänster0,10