Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare

Vi skapar långsiktigt värde genom att ge kapital och operationellt stöd till passionerade grundare som bygger hållbara, transformativa och framgångsrika digitala bolag som förbättrar människors tillvaro

Vår strategi

  • Investera i bolag som genom teknikens kraft tillgodoser viktiga behov i människors vardag
  • Använda vårt permanenta kapital till fullo genom modiga investeringar, samt vara en långsiktig och pålitlig partner och rådgivare till våra bolag i olika skeden av tillväxt
  • Fokusera på teman som står inför omfattande digital disruption samt vår generations största utmaning, klimatförändringar
  • Investera i Europa och USA
  • Genom vår erfarenhet och expertis stötta våra bolag att bygga ångsiktigt framgångsrika och hållbara verksamheter

Vår affärsmodell

För långsiktigt hållbart värdeskapande är det av största vikt att vi investerar i de bästa bolagen, samt hur vi bidrar till våra bolags utveckling väl i portföljen.

SYSTEMATISKT URVAL OCH UTVÄRDERING AV NYA INVESTERINGAR

Kinnevik har en väl definierad process för urval och utvärdering av potentiella nya investeringar som omfattar vår ledningsgrupp, investeringsteam och hållbarhetsfunktion. Kinneviks styrelse är också delaktig i investeringsprocessen. 

På pipelinemöten tar teamet ett bredare grepp på våra fokussektorer och kartlägger möjligheterna i varje sektor. Ett mindre urval av bolagen tas till steg ett i vår Executive Investment Committee (”EIC”) och utvärderas baserat på Kinneviks investeringskriterier. Endast bolag som verkar i linje med vår investeringsfilosofi och etiska riktlinjer diskuteras pipeline och EIC. 

De mest lovande möjligheterna går vidare till steg två i EIC. En viktig aspekt vid utvärderingen är kvaliteten på teamen samt passionen, drivkraften och grundarnas värderingar. Under det här skedet genomför vi också noggranna granskningar av bolagens nyckelfunktioner, däribland finans, legal, operations och hållbarhet. I granskningen av hållbarhetsaspekter utvärderas bolagen utifrån sina prestationer och strukturer i fråga om ekonomiska, sociala och miljöaspekter, och de mest väsentliga riskerna och möjligheterna identifieras. 

När ett portföljbolag söker ytterligare finansiering utvärderas de igen i steg två av EIC och ett villkor för vidare investeringar är att bolaget har uppvisat tydliga framsteg i enlighet med sin individuella plan. Kinneviks styrelse övervakar och genomför en årlig utvärdering av EIC-processen.

globalassets/documents/0.-about-us/businessmodelsv.svg

BYGGA LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA BOLAG

Att hitta de bästa bolagen är viktigt, men det är hur vi bidrar till utvecklingen av våra bolag efter att vi har investerat i dem som är nyckeln till att skapa värde. Vi tar fram en plan för varje enskilt bolag utifrån vad som kännetecknar deras verksamhet och behov. Vi kan tillhandahålla såväl operativt verksamhetsstöd som övergripande strategisk vägledning. Vi erbjuder också tillgång till Our Group Platform, ett globalt nätverk av bolag, rådgivare och experter. 

Vi genomför granskningar en gång i halvåret för alla våra bolag, där vårt investeringsteam för diskussioner utifrån ett antal parametrar, inklusive hållbarhetsaspekter. Därutöver genomför Kinneviks Hållbarhetsfunktion årliga bedömningar av alla portföljbolag, inklusive implementeringen av deras färdplan, samt sätter upp mål och prioriteringar för det kommande året. 

DYNAMISK OMFÖRDELNING AV KAPITAL

Kinnevik omallokerar systematiskt kapital från bolag där vi bedömer att vi inte längre är den bästa ägaren, till nya venture- och tillväxtbolag. Med en jämn fördelning av bolag längs med tillväxtoch mognadskurvan drar vi nytta av ett unikt system av bolag som spänner från venture- och tillväxtverksamheter som inte handlas publikt, till mer mogna börsnoterade bolag som ger stabilitet till portföljen.