Kinneviks team

Kinneviks främsta tillgång är och har alltid varit våra medarbetare. Därmed är en av våra främsta prioriteringar att attrahera och behålla de bästa och mest kompetenta medarbetarna.

Kinneviks främsta tillgång är och har alltid varit våra medarbetare. Därmed är en av våra främsta prioriteringar att attrahera och behålla de bästa och mest kompetenta medarbetarna

Kinnevik har tydliga kärnvärderingar. Våra medarbetare delar en entreprenörsanda och en tro på att bygga långsiktigt hållbara bolag. Kinnevik erbjuder sina anställda kontinuerliga möjligheter till personlig och professionell utveckling för att förbättra sina färdigheter och ta ett allt större ansvar för värdeskapande inom Kinnevik och våra portföljbolag.

Ett litet team med stor mångfald

Kinneviks organisation bestod under 2022 i genomsnitt av 45 personer, med 31 personer baserade på Stockholmskontoret och 14 personer på Londonkontoret. Investeringsteamet bestod av 15 personer. Per 31 december 2022 var andelen kvinnor i ledningsgruppen 43%, i investeringsteamet 44% och i corporateteamet 70%.  

Enligt en frivillig och anonym enkät som skickades till hela Kinnevik-teamet i november 2022 identifierade sig 18% av teammedlemmarna som tillhörande en etnisk minoritet. Svarsfrekvensen för undersökningen var 95%.

Anställdas välbefinnande är vår främsta prioritet

Kinnevik har åtagit sig att främja en god, säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda med hänsyn till fysiska, organisatoriska och sociala aspekter för att förebygga risken för arbetsskador och bibehålla en god hälsa. Målet är att stärka de anställdas motivation, effektivitet, hälsa och välbefinnande.

För att bedöma hur våra medarbetare känner för att arbeta för Kinnevik och för att inkludera medarbetarnas perspektiv i bedömningar av potentiella effekter på vår personalstyrka genomför vi regelbundna uppföljningar av medarbetarnas välmående, hälsa, tillfredsställelse och engagemang samt en årlig mer djuplodande undersökning. Resultaten av undersökningen 2022 visade inte på några betydande problem när det gäller mänskliga rättigheter, lika möjligheter eller arbetsmiljö.

90% av de anställda svarade på Kinneviks medarbetarundersökning 2022 och Kinnevik fick ett eNPS-resultat för 2022 på 48 (på en skala från -100 till +100, där ett resultat över +30 anses vara utmärkt) på frågan om medarbetarna skulle rekommendera Kinnevik som arbetsgivare till en vän.

En film om vårt team

Kinnevik betraktar mångfald, jämlikhet och inkludering som viktiga tillgångar och en förutsättning för värdeskapande, och vi utnyttjar till fullo de möjligheter som uppstår genom att ha ett team med olika bakgrunder och perspektiv.