Årsstämma 2013

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse vid årsstämman 2013

Bakgrund

I enighet med beslut vid årsstämma 2012 om ordning för valberedningen har Cristina Stenbeck sammankallat en valberedning. Valberedningen består av Cristina Stenbeck samt ledamöter utsedda av de största aktieägarna i Kinnevik: Max Stenbeck, utsedd av Verdere S.à.r.l., Wilhelm Klingspor utsedd av familjen Klingspor, Ramsay Brufer utsedd av Alecta samt Edvard von Horn utsedd av familjen von Horn. De fyra ledamöterna i valberedningen som är utsedda av aktieägare representerar tillsammans mer än 50 procent av rösterna i Kinnevik.

Styrelsens ordförande Cristina Stenbeck har utsetts till ordförande i valberedningen, vilket avviker från vad Svensk kod för bolagsstyrning föreskriver. De övriga ledamöterna av valberedningen har förklarat sitt val av ordförande i valberedningen med att det är i bolagets och alla aktieägares intresse och en naturlig följd av att Cristina Stenbeck lett valberedningens arbete de senaste åren samt hennes anknytning till bolagets största aktieägare.

Valberedningens förslag till styrelse i Kinnevik

 • Valberedningen föreslår följande:
 • Åtta styrelseledamöter.
 • Omval av samtliga styrelseledamöter, dvs. följande personer:
  • Tom Boardman
  • Vigo Carlund
  • Dame Amelia Fawcett
  • Wilhelm Klingspor
  • Erik Mitteregger
  • Allen Sangines-Krause
  • Cristina Stenbeck
 • Val av Lorenzo Grabau som ny styrelseledamot.
 • Omval av Cristina Stenbeck som styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande

Valberedningen har hållit fyra protokollförda sammanträden, varav vissa hållits på telefon, samt haft ytterligare kontakt mellan sammanträdena. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen givet bolagets situation och framtida inriktning har valberedningen främst diskuterat styrelsens sammansättning vad avser erfarenhet och kompetens. Den nuvarande styrelsen har såväl finansiell som operationell expertis samt aktieägarrepresentation och valberedningens förslag att omvälja samtliga styrelseledamöter ger uttryck för såväl kontinuitet och relevant erfarenhet av investering och kapitalplacering på marknader och områden som är viktiga för Kinnevik, nämligen Afrika, Östeuropa, Latinamerika, Ryssland och övriga CIS-stater samt Skandinavien. Ledamöternas olika expertområden kommer att gynna styrelsens fortsatta planer för verksamheten.

Valberedningen anser att Lorenzo Grabau, föreslagen ny ledamot, kommer att stärka styrelsens kunnande vad gäller teknik, media och telekommunikation samt detaljhandel. Lorenzo kommer även tillföra styrelsen ytterligare finansiell expertis inom private equity investeringar.

Lorenzo Grabau var till 2011 Partner och verkställande direktör på Goldman Sachs i London. Under sina 17 år hos Goldman Sachs ansvarade Lorenzo Grabau för fyra tillväxtsektorer inom investment banking: detaljhandel, media- och online, private equity samt rådgivningen till Europas största finansfamiljer och deras intressebolag. Före tiden på Goldman Sachs var Lorenzo Grabau verksam i fem år på Merrill Lynch i London och New York, huvudsakligen inom företagsförvärv.

Lorenzo Grabau har sedan 2011 varit styrelseledamot i Modern Times Group MTG AB (publ), en av Europas ledande internationella mediekoncerner, SoftKinetic BV, ett ledande bolag inom rörelsedetektorteknologi och Rouge Partners S.à.r.l., ett investmentbolag inom konsumentprodukter.

Till följd av valberedningens utvärdering föreslår valberedningen omval av samtliga styrelseledamöter och att Lorenzo Grabau väljs som ny ledamot i Kinneviks styrelse.

Valberedningen anser att den förslagna styrelsen har starka individuella meriter och en samlad erfarenhet inom strategiskt viktiga sektorer för Kinnevik, såsom ledning av noterade och onoterade bolag samt bransch- och marknadsspecifik kompetens, främst, men inte begränsat till, de skandinaviska marknaderna och det stora antalet tillväxtmarknader där Kinnevik finns representerat.

Valberedningen följer och utvärderar löpande var och en av ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. I arbetet med förslag inför årsstämman 2013 har valberedningen gjort bedömningen att sju av åtta styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Sex av sju ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är även oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare. Valberedningens förslag till styrelse följer alltså reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning när det gäller styrelseledamöters oberoende. Några av styrelseledamöterna är även styrelseledamöter i Kinneviks portföljbolag och får styrelsearvoden från dessa bolag. Valberedningen anser inte att sådana arvoden innebär att dessa styrelseledamöter är beroende av Kinnevik eller dess ledning. Kinnevik är ett investmentbolag och eftersträvar att vara en aktiv ägare för att kunna påverka strategin och verksamheten i portföljbolagen samt identifiera och driva värdeskapande initiativ. Styrelsearbetet i Kinneviks investeringar är själva kärnan i Kinneviks aktiva ägande. För Kinnevik är det viktigt att ha rätt styrelse i alla sina större investeringar. Därför är det naturligt att personer från Kinneviks styrelse och bolagsledning har styrelseuppdrag i Kinneviks portföljbolag.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna i Kinnevik, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns på bolagets webbplats, www.kinnevik.se.

___________
April 2013
INVESTMENT AB KINNEVIK (PUBL)
VALBEREDNINGEN