Årsstämma 2011

Motiverat yttrande beträffande Valberedningens för Investment AB Kinnevik förslag till styrelse vid årsstämman 2011

Bakgrund

I enlighet med beslut vid årsstämman 2010 sammankallade Cristina Stenbeck i oktober 2010 en valberedning inför årsstämma 2011 bestående av de största aktieägarna i Investment AB Kinnevik (“Kinnevik”). Valberedningen består av Cristina Stenbeck, Ramsay Brufer som företrädare för Alecta, Henry Guy som företrädare för Verdere S.à.r.l. med flera närstående aktieägare, Edvard von Horn som företrädare för familjen von Horn samt Wilhelm Klingspor som företrädare för familjen Klingspor. De fem ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget.

Styrelsens ordförande Cristina Stenbeck har utsetts till ordförande i valberedningen, vilket avviker från vad Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) föreskriver. De övriga ledamöterna av valberedningen har förklarat sitt beslut om val av ordförande i valberedningen med att det är i bolagets och alla aktieägares intresse och en naturlig följd av att Cristina Stenbeck lett valberedningens arbete de senaste åren samt hennes anknytning till Bolagets största aktieägare.

Valberedningens förslag till styrelse i Kinnevik

Valberedningen föreslår följande:

 • Sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
 • Omval av följande styrelseledamöter:
  • Vigo Carlund
  • Allen Sangines-Krause
  • Wilhelm Klingspor
  • Cristina Stenbeck
  • Erik Mitteregger
 • Val av Tom Boardman och Dame Amelia Fawcett som nya styrelseledamöter.
 • Omval av Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande.
 • John Hewko och Stig Nordin har avböjt omval.

Motiverat yttrande

Valberedningen har hållit sex protokollförda sammanträden, vilka avhållits per telefon eller genom fysisk närvaro, samt haft ytterligare kontakter mellan sammanträdena. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser erfarenhet och kompetens. Den nuvarande styrelsen besitter såväl finansiell som operationell expertis samt aktieägarrepresentation. Styrelsen ger uttryck för en betydande långsiktighet samt relevant branschexpertis och kompetens som kommer att gynna styrelsens fortsatta planer för Bolaget. Några förslag beträffande styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från andra än valberedningens ledamöter.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen omval av fem av de nuvarande styrelseledamöterna och val av två nya styrelseledamöter.

Dame Amelia Fawcett, tidigare COO på Morgan Stanley Europe, har mer än tjugo års erfarenhet från den globala finansiella sektorn. Utöver nomineringen till Kinneviks styrelse, är Dame Amelia Fawcett
styrelseordförande i Guardian Media Group Plc i Storbritannien och styrelseledamot i State Street Corporation, USA. Valberedningen är övertygad om att Dame Amelia Fawcett med sin breda operationella och finansiella kunskap och erfarenhet kommer att bidra till Kinneviks styrelses diskussioner och bli en värdefull styrelseledamot.

Tom Boardman är från Sydafrika och har en bakgrund som entreprenör inom detaljhandel och den finansiella sektorn med särskilt fokus på den afrikanska kontinenten, vilket kommer att vara Kinneviks styrelse till gagn. Tom Boardman grundade och drev en större detaljhandelskedja i Sydafrika innan han gick över till den finansiella sektorn såsom chef och slutligen VD i Nedbank Group. I och med att Afrika blir en alltmer betydande marknad för Kinneviks portföljbolag, anser valberedningen att Tom Boardmans operationella ledningserfarenhet och stora kunskap om den afrikanska kontinenten kommer att vara ytterst väsentlig för Kinneviks styrelses diskussioner.

Dame Amelia Fawcett och Tom Boardman verkar båda inom ett flertal olika bolagsstyrelser och styrelser för ideella organisationer. Deras erfarenheter inom styrelsearbete kommer att bidra till att ytterligare förbättra bolagsstyrningen inom Kinnevik och oberoendet i styrelsens diskussioner.
Valberedningen anser att de förslagna styrelseledamöterna har starka individuella meriter och erfarenheter inom strategiskt viktiga områden för Kinnevik, såsom styrning och ansvar för ledningen av noterade och onoterade företag samt marknadsspecifik kompetens inom framför allt, men inte begränsat till, de skandinaviska marknaderna och ett stort antal tillväxtmarknader där Kinnevik finns representerat. De föreslagna styrelseledamöterna har också stor erfarenhet av bolagsstyrning från
många andra ledande marknader.

Förslaget till styrelsesammansättning i Kinnevik uppfyller Kodens krav med avseende på oberoende ledamöter. Fem av styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Fyra av de fem styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning är även oberoende i förhållande till Bolagets största aktieägare.
Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna i Kinnevik, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns på Bolagets webbplats, www.kinnevik.se.

___________
April 2011
Valberedningen i Investment AB Kinnevik