En integrerad del av vår affärsmodel

Vi är övertygade om att hållbarhet skapar verkligt långsiktigt värde och bygger bättre bolag

Kinneviks bolagsanpassade tillvägagångssätt med fokus på att skapa verkligt affärsvärde särskiljer oss från många andra investerare och är en avgörande faktor för grundare att vilja samarbeta med oss. Vi skapar betydande positiv påverkan genom att vara aktiva ägare och allokera kapital för att lösa de största globala utmaningarna. Kinnevik fokuserar på fyra områden som är väsentliga för oss och våra bolag:

Kinneviks väsentliga frågor återspeglar där vi kan ha störst påverkan. Dessa har identifierats genom interaktiva dialoger med intressenter, diskussioner i styrelsen och ledningen, jämförelser med andra bolag och bästa praxis i branschen.

Hållbarhetsredovisning 2023

Den här rapporten omfattar Kinneviks strategi, resultat och måluppfyllnad avseende hållbarhet för Kinneviks egen organisation och våra portfölbolag.


Till rapporten

Climate Progress Report 2022

I den här rapporten följer vi upp Kinneviks klimatmål om att minska utsläppsintensiteten i portföljen


Till rapporten

Kinnevik har undertecknat FNs Global Compact. Hållbarhetsredovisningen fungerar som Kinneviks årliga Communication on Progress till FNs Global Compact och innehåller vårt genomförande av dess principer om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Kinnevik erkänner också den särskilda betydelsen av internationella standarder för ansvarsfullt affärsuppförande, såsom OECDs riktlinjer för multinationella företag och FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Hållbarhetsredovisningen innefattar även vår senaste redovisning enligt Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Stöttar våra bolag

Se videon med vårt hållbarhetsteam där de berättar mer om hur de arbetar aktivt med bolagen för att bygga integrerade och värdeskapande hållbarhetsstrategier

Läs mer

Nyckeltal i portföljen 2023

Nyckeltalen bör ses som en kvantitativ representation av vårt hållbarhetsresultat och som ett verktyg för att mäta framsteg. Nyckeltalen på portföljnivå är utdrag från vår årliga utvärdering av portföljbolagen enligt Kinnevikstandarderna. Andelen refererar till procent av portföljens värde vid årets slut.

46

Mäter utsläpp av växthusgaser inom Scope 1, 2 och 3

92

Har satt upp tidsbaserade mål och nyckeltal för mångfald och inkludering

95

Har satt upp tidsbaserade mål och nyckeltal för mångfald och inkludering