Mångfald och inkludering på Kinnevik

Utöver vår grundläggande tro på lika rättigheter för alla medarbetare är Kinneviks uppfattning att mångfald och inkludering ger tydliga affärsfördelar eftersom det ger starkare finansiella resultat, bättre beslutsfattande, stimulerar innovation och leder till långsiktigt värdeskapande

Kinneviks policyer, processer och regler avseende mångfald och inkludering återfinns i vår Employee Handbook, Talent Management Policy och Work Environment Handbook. Nedan följer en summering av de viktigaste aspekterna inom mångfald och inkludering på Kinnevik.

Lika möjligheter

Alla former av avancemang inom Kinnevik ska baseras på meriter. Alla Kinneviks anställda och kandidater i rekryteringsprocesser ska ha lika möjligheter och utvärderas utifrån kompetens, erfarenhet och utveckling oavsett ålder, ras, kön, religion, nationellt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, äktenskaplig eller föräldrastatus, politisk åsikt, fackligt medlemskap eller etnisk bakgrund. Detta gäller rekrytering, befordring, utbildning och alla andra typer av utvecklingssteg i bolaget.

Rättvis och lika lön

Alla anställda på Kinnevik ska få minst den lagstadgade minimilönen och alla anställda ska erhålla lika lön för lika arbete.

Trakasserier och mobbning

Kinnevik arbetar aktivt för att främja och säkerställa en arbetsmiljö där alla individer behandlas med respekt. Trakasserier och/eller mobbning på grund av till exempel ras, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religiös övertygelse eller sexuella trakasserier är oacceptabelt och kommer inte att tolereras. Eventuella rapporterade händelser kommer att tas på allvar och utredas brådskande.

Föräldraskap och flexibelt arbete

Alla anställda på Kinnevik ska kunna kombinera föräldraskap och arbete på lika villkor. Regler och föreskrifter för föräldrapenning skiljer sig åt mellan länder, men alla fast anställda på Kinnevik oavsett kön har rätt till 39 veckors föräldraledighet med 100% av den fasta lönen. 

Kinnevik stöttar flexibelt arbete när det är lämpligt både i förhållande till arbetstid och arbetsplats. Arrangemang kring flexibelt arbete diskuteras och bestäms på individbasis tillsammans med närmsta chef.

 

Våra mål för mångfald och inkludering

 

Kinnevik bäst i VC-kategorin i Honordex PE & VC Inclusive Index

För tredje året i rad rankades Kinnevik på första plats i VC-kategorin och har därtill förbättrat vår poäng varje år. Detta erkännande är ett bevis på vårt engagemang för att skapa en arbetsplats som är rättvis och inkluderande och med stor mångfald. Vi är stolta över att vara bland de främsta organisationerna i vår bransch och tacksamma gentemot vårt team för deras hårda arbete och engagemang för att göra detta möjligt.

Honordex Inclusive PE & VC Index utvärderar private equity- och VC-bolag utifrån deras storlek, förvaltat kapital och visat engagemang för inkludering och mångfald. Vår starka placering i listan visar på vårt engagemang för att främja mångfald, jämlikhet och inkludering, inkluderande team, arbetsförhållanden, åtgärder och data, ledarskap och aktiva arbete med portföljen.

Vi tackar Equality Group för erkännandet och ser fram emot att fortsätta våra ansträngningar för att skapa en framtid som är mer jämlik, inkluderande och med större mångfald.