Årsstämma 2010

Motiverat yttrande beträffande Valberedningens för Investment AB Kinnevik förslag till styrelse vid årsstämman 2010

Bakgrund

I enlighet med beslut vid årsstämman 2009 sammankallade Cristina Stenbeck i oktober 2009 en valberedning inför årsstämma 2010 bestående av de största aktieägarna i Investment AB Kinnevik (“Kinnevik”). Valberedningen består av Cristina Stenbeck, Ramsay Brufer som företrädare för Alecta, Henry Guy som företrädare för Anima Regni LP, Edvard von Horn som företrädare för familjen von Horn samt Wilhelm Klingspor som företrädare för familjen Klingspor. De fem ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget.

Styrelsens ordförande Cristina Stenbeck har utsetts till ordförande i valberedningen, vilket avviker från vad Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) föreskriver. De övriga ledamöterna av valberedningen har förklarat sitt beslut om val av ordförande i valberedningen med att det är i bolagets och alla aktieägares intresse och en naturlig följd av att Cristina Stenbeck lett valberedningens arbete de senaste åren samt hennes anknytning till Bolagets största aktieägare.

Valberedningens förslag till styrelse i Kinnevik

Valberedningen föreslår följande:

 • Sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter
 • Omval av styrelseledamöterna:
  • Vigo Carlund
  • John Hewko
  • Wilhelm Klingspor
  • Erik Mitteregger
  • Stig Nordin
  • Allen Sangines-Krause
  • Cristina Stenbeck
 • Omval av Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande

Motiverat yttrande

Valberedningen har hållit sex protokollförda sammanträden, vilka avhållits per telefon eller genom fysisk närvaro, samt haft ytterligare kontakter mellan sammanträdena. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser erfarenhet och kompetens. Den nuvarande styrelsen besitter såväl finansiell som operationell expertis samt aktieägarrepresentation. Styrelsen ger uttryck för en betydande långsiktighet samt förnyad branschexpertis och kompetens som kommer att gynna styrelsens fortsatta planer för Bolaget. Några förslag beträffande styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från andra än valberedningens ledamöter.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.

Valberedningen anser att de förslagna styrelseledamöterna har starka individuella meriter och erfarenheter inom strategiskt viktiga områden för Kinnevik, såsom styrning och ansvar för ledningen av noterade och onoterade företag samt marknadsspecifik kompetens inom framför allt de skandinaviska marknaderna och ett stort antal tillväxtmarknader där Kinnevik finns representerat. De föreslagna styrelseledamöterna har också stor erfarenhet av bolagsstyrning från många andra ledande marknader.

Förslaget till styrelsesammansättning i Kinnevik uppfyller Kodens krav med avseende på oberoende ledamöter. Av de sju föreslagna styrelseledamöterna, är sex styrelseledamöter oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Fem av de sex styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning är även oberoende i förhållande till Bolagets största aktieägare. Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna i Kinnevik, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns på Bolagets webbplats, www.kinnevik.se.

___________
April 2010
Valberedningen i Investment AB Kinnevik