Ordlista

Nedan lämnas definitioner på samtliga använda alternativa nyckeltal

BELÅNINGSGRAD
Nettoskuld inklusive lån till portföljbolag som en procent av portföljvärde

INTERNRÄNTA, IRR
Den årliga avkastningen beräknad i kvartalsintervall i svenska kronor som nollställer nuvärdet av (i) verkliga värden vid början och slutet av respektive mätperiod, (ii) investeringar och försäljningar, och (iii) kontant- och sakutdelningar

INVESTERINGAR
Samtliga investeringar i noterade och ej noterade finansiella tillgångar inklusive lån till portföljbolag 

NETTOKASSA/(NETTOSKULD)
Räntebärande fordringar (exklusive utestående lån, netto, till portföljbolag), kortfristiga placeringar och likvida medel minus räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar och ej utbetalda investeringar/avyttringar 

NETTOINVESTERINGAR
Samtliga investeringar med avdrag för försäljningar av noterade och ej noterade finansiella tillgångar  

PORTFÖLJVÄRDE
Summan av bokfört värde på finansiella anläggningstillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

SUBSTANSVÄRDE
Nettovärdet av samtliga tillgångar, motsvarande koncernens eget kapital

SKULDSÄTTNINGSGRAD
Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar dividerat med eget kapital 

SOLIDITET
Eget kapital i procent av balansomslutningen 

SUBSTANSVÄRDEUTVECKLING
Procentuell förändring i substansvärdet utan hänsyn tagen till lämnade utdelningar och andra värdeöverföringar till aktieägare

TOTALAVKASTNING
Årlig totalavkastning på Kinnevik B-aktien under antagande att aktieägaren har återinvesterat samtliga erhållna medel från kontantutdelningar, sakutdelningar och obligatoriska inlösenprogram, före skatt, på den första respektive handelsdagen utan rätt till utdelning eller inlösenaktie. Värdet på Kinnevik B-aktierna i slutet av mätperioden delas med priset på Kinnevik B-aktien vid början av mätperioden, och den resulterade totala avkastningen omräknas sedan som en årligt mått