Kinnevik beslutar om återköp av egna aktier

11 Feb 2016, 08:01 am

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolagets styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2015 och initiera ett aktieåterköpsprogram om 500 Mkr att genomföras mellan den 15 februari 2016 och den 23 mars 2016.

Kinneviks beslut att återköpa egna aktier är i linje med bolagets långsiktiga mål att skapa värde för aktieägarna. Syftet med återköpsprogrammet är att sätta ned Kinneviks aktiekapital.

Återköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med Kommissionens förordning (EG) nr. 2273/2003 av den 22 december 2003 ("EG-förordningen") och kommer att förvaltas av ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut oberoende av Kinnevik vad avser den tidpunkt återköpen sker.

Återköpsprogrammet kommer vara föremål för följande villkor:

 • Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter samt i enlighet med EG-förordningen.
 • Återköpen ska genomföras mellan den 15 februari 2016 och den 23 mars 2016.
 • Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm ska göras till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 • Maximalt 27.399.499 aktier får återköpas (inräknat eventuella blockaffärer som genomförs i enlighet med vad som beskrivs nedan). Kinneviks innehav av egna aktier får inte vid någon tid överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
 • Återköp av aktier får göras för maximalt 500 Mkr (inräknat eventuella blockaffärer).
 • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
 • Styrelsen har vidare beslutat att, under perioden fram till årsstämman, möjliggöra aktieåterköp genom blockaffärer vilka inte kommer att ske i enlighet med undantaget i EG-förordningen. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter, för ett kontant vederlag till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp får inte resultera i att Kinneviks innehav av egna aktier vid någon tid överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

  Det totala antalet aktier i Kinnevik uppgår till 277.768.190 aktier. Kinnevik äger idag 377.320 egna aktier. Styrelsen ämnar föreslå årsstämman 2016 att aktiekapitalet i Kinnevik sätts ned genom indragning av de aktier som återköpts.

  Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2016 kl. 08.00 CET.


  För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

  Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

  Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

  Pressmeddelande

  --
  This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: Kinnevik via Globenewswire

  HUG#1985371