Kinnevik: Årsstämma 2016

23 May 2016, 13:30 pm

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tom Boardman, Anders Borg, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck, samt om val av Lothar Lanz och Mario Queiroz till nya styrelseledamöter. Vidare valde årsstämman Tom Boardman till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2015 och beslutade att en kontantutdelning om 7,75 kr per aktie ska lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2015, med fredag 27 maj 2016 som avstämningsdag. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske onsdagen den 1 juni 2016. Sista dagen för handel i Kinnevikaktien inklusive rätt till utdelning är onsdagen den 25 maj 2016, och första dagen för handel i Kinnevikaktien exklusive rätt till utdelning är torsdagen den 26 maj 2016.

Årsstämman godkände även ett aktieinlösen­program genom vilket 18 kr per befintlig aktie i Kinnevik kommer att betalas ut till aktieägarna, med måndag 30 maj 2016 som beräknad avstämningsdag för rätten att motta inlösenaktier. Baserat på den beräknade avstämningsdagen kommer inlösenaktierna handlas på Nasdaq Stockholm från och med tisdagen den 31 maj 2016 till och med måndagen den 13 juni 2016, och sedan automatiskt lösas in av Kinnevik. Inlösenlikviden beräknas betalas ut till ägare av inlösenaktier måndagen 20 juni. För mer information on inlösenprogrammet, vänligen se informations­broschyren som finns tillgänglig på www.kinnevik.com.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade även att:

  • Godkänna arvoden till styrelsen och revisorn, samt ordningen för valberedningen.
  • Godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Godkänna ett aktiebaserat incitamentsprogram för alla anställda i Kinnevik.
  • Säkerställa åtagandet att leverera aktier till deltagarna i incitamentsprogrammet genom en riktad emission av C-aktier till en bank, och direkt efter emissionen återköpa samma C-aktier.
  • Bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier, givet att Kinneviks innehav av egna aktier vid var tid inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
  • Godkänna en minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköptes i bolagets återköpsprogram om 500 Mkr.
  • Godkänna att ägare av A-aktier ska ha rätt att omstämpla sina A-aktier till B-aktier, varigenom varje A-aktie kan omstämplas till en B-aktie. Begäran om omstämpling ska göras under tiden från och med den 22 juni 2016 till och med den 4 juli 2016 genom anmälan till bolaget på ett särskilt formulär. Sådan särskilt formulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.kinnevik.com, senast den 22 juni 2016.
  • Godkänna en ändring av bolagets firma till Kinnevik AB.
  • Avslå förslag från aktieägarna.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs Anders Borg och Dame Amelia Fawcett till styrelsens vice ordföranden. Vidare utsåg styrelsen ett revisionsutskott, ett ersättningsutskott och ett utskott för bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad (Governance, Risk and Compliance, "GRC"). John Shakeshaft utsågs till ordförande i revisionsutskottet, och Tom Boardman, Lothar Lanz och Erik Mitteregger utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Dame Amelia Fawcett utsågs till ordförande i ersättningsutskottet, och Tom Boardman, Erik Mitteregger och Cristina Stenbeck utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet. Dame Amelia Fawcett utsågs till ordförande i GRC-utskottet, och Tom Boardman och John Shakeshaft utsågs till ledamöter i GRC-utskottet.

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 maj 2016 kl. 13.30 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#2014611