Kinnevik: Kallelse till årsstämma

16 Apr 2015, 08:01 am

Aktieägarna i Investment AB Kinnevik (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 maj 2015 klockan 10.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken måndagen den 11 maj 2015,
 • dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 11 maj 2015. Anmälan görs på bolagets hemsida www.kinnevik.se, på telefon 0771-246 400 eller med post till Investment AB Kinnevik, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid årsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd måndagen den 11 maj 2015 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före årsstämman. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.kinnevik.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.                 Årsstämmans öppnande.

2.                 Val av ordförande vid årsstämman.

3.                 Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.                 Godkännande av dagordning.

5.                 Val av en eller två justeringsmän.

6.                 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7.                 Anförande av styrelsens ordförande.

8.                 Anförande av den verkställande direktören.

9.                 Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

10.             Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

11.             Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

12.             Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

13.             Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

14.             Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.

15.             Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

16.             Godkännande av ordning för valberedningen.

17.             Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

18.             Beslut om anpassning av optionsprogrammen 2014.

19.             Beslut om incitamentsprogram, innefattande beslut om (a) antagande av incitamentsprogram, och (b) överlåtelse av egna B-aktier.

20.             Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.

21.             Beslut om förslag från aktieägare (a)-(f).

22.             Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokaten Wilhelm Lüning väljs till ordförande vid årsstämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkterna 13 och 15)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Tom Boardman, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck samt val av Anders Borg till ny styrelseledamot. Vigo Carlund har informerat valberedningen om att han avböjer omval vid årsstämman.

Valberedningen föreslår omval av Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 14)

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, arvodet för styrelse- och utskottsarbete för var och en av styrelseledamöterna ska vara oförändrat, med den ändringen att styrelsen kommer att utse en ytterligare vice ordförande samt en höjning av arvodet till de båda vice ordförandena. Arvode föreslås följaktligen utgå med 2.100.000 kronor till styrelsens ordförande, 1.000.000 kronor var till de två vice ordförandena (2014: 900.000 kronor och bara en (1) vice ordförande) och 525.000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. För arbete inom styrelsens utskott föreslår valberedningen arvode om totalt 850.000 kronor. För arbete i revisionsutskottet föreslår valberedningen att arvode ska utgå med 175.000 kronor till ordföranden och med 85.000 kronor var till de övriga två ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 100.000 kronor till ordföranden och med 50.000 kronor till var och en av de övriga tre ledamöterna. För arbete i investeringsutskottet ska arvode utgå med 85.000 kronor till var och en av de tre styrelseledamöterna i utskottet. Valberedningens förslag innebär ett totalt styrelsearvode om 7.050.000 kronor (2014: 6.475.000).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

Godkännande av ordning för valberedningen (punkt 16)

Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2016 med att ta fram förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor ska utses, och arvode för dessa, stämmoordförande samt ordning för valberedningen ska utföras av en valberedning.

Valberedningen kommer att bildas under september 2015 efter samråd med de, per den 31 augusti 2015, största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget som har önskat utse en ledamot. Cristina Stenbeck ska vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallandet av valberedningen. Valberedningen kommer att utse sin ordförande vid sitt första möte.

Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas i september 2015 fram till dess att nästa valberedning bildas. Om ledamot avgår i förtid så kan valberedningen utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i valberedningen. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen speglar ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman 2016. Valberedningen ska alltid bestå av minst tre ledamöter.

Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter och resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Information om revisorsval

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB valdes som revisor på årsstämman 2013 för en mandattid om fyra år. Nästa revisorsval är således planerat till årsstämman 2017. Deloitte AB har utsett den auktoriserade revisorn Jan Berntsson till huvudansvarig revisor.

Styrelsens beslutsförslag

Utdelning (punkt 11)                           

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,25 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara onsdagen den 20 maj 2015. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna onsdagen den 27 maj 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Kinnevik. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Kinnevik ("Ledningen"), samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Syftet med Kinneviks riktlinjer för ersättning är att erbjuda konkurrensmässiga ersättningspaket för att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner. Ändamålet är att skapa incitament för Ledningen att verkställa strategiska planer och leverera framstående resultat samt att likrikta Ledningens incitament med aktieägarnas intresse. Intentionen är att alla personer i Ledningen ska ha ett betydande långsiktigt aktieägande i bolaget. Skulle Kinnevik starta ett saminvesterande bolag eller en liknande organisationsform, som har till föremål för sin verksamhet att investera externt kapital, kan Kinnevik och Kinnevikanställda komma att erhålla ersättning som baseras på den verksamhetens resultat.

Ersättning till Ledningen ska utgöras av en årlig grundlön, kontant rörlig ersättning, möjlighet att delta i långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram, pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner.

 • Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde ledningspersonens kompetens och ansvarsområde.
 • Kortsiktig kontant rörlig ersättning (STI, Short Term Incentive) ska baseras på prestation i relation till fastställda mål. Målen ska vara individuella och mätbara samt kopplas till specifika prestationer, processer och transaktioner. STI kan maximalt uppgå till 100 procent av grundlönen och en del av STI ska investeras i Kinnevikaktier.
 • Skulle Kinnevik starta ett saminvesterande bolag eller en liknande organisationsform, kan Kinnevikanställda (inklusive personer i Ledningen), villkorat av att de gör en egen investering, komma att erhålla ytterligare kontant rörlig ersättning. Ersättningen ska baseras på totalt investerat externt kapital och ska endast betalas ut om den avkastning som genereras på externt kapital överstiger förutbestämda miniminivåer. Den maximala ersättningen ska begränsas i förhållande till den avkastning Kinnevik erhåller.
 • Långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram (LTI, Long Term Incentive) ska vara kopplade till vissa förutbestämda finansiella och/eller aktie- eller aktiekursrelaterade prestationskrav och ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.
 • Övriga förmåner kan utgöras av tillgång till förmånsbil, bostadsförmåner för personer i Ledningen bosatta utomlands under en begränsad period samt andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Personer i Ledningen kan även erbjudas sjukvårdsförsäkring.
 • Ledningen erbjuds avgiftsbestämda pensionslösningar med premier om maximalt 30 procent av grundlönen som erläggs till försäkringsbolag. Personer i Ledningen som är bosatta utomlands kan, om det godkänns av styrelsen, erbjudas pensionslösningar som betalas kontant motsvarande den premie som annars skulle erläggas till försäkringsbolag.
 • Vid uppsägning från bolagets sida, föreligger rätt till lön under en period om maximalt 18 månader för den verkställande direktören och en period om maximalt 12 månader för övriga personer i Ledningen.

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Not 25 för koncernen i årsredovisningen för 2014 innehåller en beskrivning av gällande riktlinjer och ersättningar för Ledningen under 2014.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningsutskott tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt under 2014 har följts. Utvärderingen och revisorns granskning har resulterat i slutsatsen att Kinnevik under 2014 har följt de riktlinjer för ersättning som årsstämman fattat beslut om.

Anpassning av optionsprogrammen 2014 (punkt 18)

Vid årsstämman 2014 antogs två sammanlänkade optionsprogram som innefattade att Kinnevik skulle subventionera deltagarnas optionspremie: ett köpoptionsprogram för alla anställda i Kinnevik och ett syntetiskt köpoptionsprogram för vissa personer i Ledningen och andra nyckelpersoner som arbetar med Kinneviks investeringar i onoterade företag ("Optionsprogrammen"). Av anledningar som redogjorts för i styrelsens Redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning, 9.1 och 10.3,har styrelsen beslutat att inte genomföra Optionsprogrammen. Villkorat av årsstämmans godkännande har styrelsen även beslutat om en alternativ ersättningsmodell för de anställda som hade rätt att delta i Optionsprogrammen. Denna alternativa ersättningsmodell bibehåller samma ekonomiska struktur som Optionsprogrammen, men kontantersättningen till deltagarna är nu villkorad av att den investerats i Kinnevikaktier istället för optioner utställda under Optionsprogrammen ("LTI 2014"). Dessa aktier ska förvärvas på Nasdaq Stockholm och allokeras till LTI 2014 och får inte vara aktier som deltagaren innehar sedan tidigare. I övrigt ska följande villkor gälla för LTI 2014.

 • Kontantersättningen, netto efter skatt, ska motsvara 50 procent av förvärvspriset för de Kinnevikaktier som deltagaren har förvärvat och allokerat till LTI 2014.
 • Det högsta belopp som kan komma att betalas till varje deltagare ska baseras på kompetens och ansvarsområde, i enlighet med de principer som årsstämman 2014 fastställt, och är oförändrat från Optionsprogrammen.
 • Kontantersättningen ska betalas i tre (3) lika stora delar under tre (3) år och för att betalning ska genomföras krävs, vid varje utbetalningstillfälle, att deltagaren fortfarande är anställd inom Kinnevikgruppen och har behållit de aktier som förvärvats och allokerats till LTI 2014.

Den beräknade totalkostnaden för Kinnevik är oförändrad jämfört med Optionsprogrammen och kan uppgå till högst 21,1 Mkr, inklusive sociala avgifter.

Mot bakgrund av beskrivningen ovan föreslår styrelsen att årsstämman godkänner LTI 2014.

Incitamentsprogram (punkt 19)

Styrelsen föreslår ett aktiebaserat incitamentsprogram för alla anställda i Kinnevik ("LTI 2015") enligt följande.

Antagande av incitamentsprogram (punkt 19(a))

LTI 2015 i sammandrag

Syftet med LTI 2015 är att koppla en del av de anställdas ersättning till Kinneviks och Kinnevikaktiens långsiktiga värdetillväxt och på så sätt sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas. LTI 2015 kommer vara viktigt för att Kinnevik ska kunna rekrytera, motivera och behålla de talanger som är bäst för Kinnevik, något som är viktigt för att Kinnevik ska nå långsiktig värdetillväxt för aktieägarna. LTI 2015 har samma struktur som de aktiebaserade incitamentsprogram som antogs år 2008-2013.

Alla anställda i Kinnevik ska ha rätt att delta i LTI 2015. För att delta krävs att de anställda äger aktier i Kinnevik. Baserat på kompetens, ansvarsområde och personlig investering i Kinnevikaktier kommer deltagarna att tilldelas rätter att i enlighet med villkoren för LTI 2015 vederlagsfritt erhålla B-aktier i Kinnevik ("Aktierätter"). Om deltagaren vid offentliggörandet av Kinneviks delårsrapport för perioden januari - mars 2018 (i) är anställd i Kinnevikgruppen, (ii) har behållit Kinnevikaktierna och (iii) de prestationsbaserade villkoren för Aktierätterna har uppnåtts under 1 april 2015 - 31 mars 2018 ("Mätperioden"), kommer Kinnevik tilldela deltagarna B-aktier i Kinnevik.

Maximalt antal B-aktier i Kinnevik som kan tilldelas under LTI 2015 ska vara begränsat till 280.000, inklusive kompensation för lämnade utdelningar; detta motsvarar cirka 0,10 procent av utestående aktier och 0,04 procent av utestående röster.

Deltagare i LTI 2015

Alla anställda i Kinnevik, maximalt 40 personer, ska ha rätt att delta i LTI 2015.

Personlig investering i Kinnevikaktier

För att delta i LTI 2015 krävs att de anställda personligen äger aktier i Kinnevik och att dessa aktier allokeras till LTI 2015 ("Investeringsaktier"). Investeringsaktierna kan antingen förvärvas för LTI 2015 eller innehas sedan tidigare (och som inte redan har allokerats till 2013 års incitamentsprogram eller förvärvats och allokerats till LTI 2014). Om deltagaren har insiderinformation och därför är förhindrad att förvärva aktier i Kinnevik innan anmälan om att delta i LTI 2015, ska förvärvet av aktier ske så snart som möjligt, men senast vid årsstämman 2016.

Villkor för Aktierätterna

För samtliga Aktierätter ska följande villkor gälla:

 • Aktierätterna tilldelas vederlagsfritt efter årsstämman 2015 och B-aktier i Kinnevik tilldelas efter offentliggörandet av Kinneviks delårsrapport för perioden januari-mars 2018 ("Intjänandeperioden").
 • En (1) Aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en (1) B-aktie i Kinnevik om (i) deltagaren fortfarande är anställd i Kinnevikgruppen och (ii) har behållit Investeringsaktierna till slutet av Intjänandeperioden samt (iii) att prestationsvillkoren för Aktierätterna har uppfyllts. Undantag från villkoret att deltagaren ska vara anställd under hela Intjänandeperioden kan meddelas av styrelsen i särskilda fall. Dessa innefattar, men är inte begränsade till, deltagares dödsfall, invaliditet, pensionsavgång, när Kinnevik avyttrar det bolag i vilket deltagaren är anställd samt om deltagarens ålder (år) och anställningstid (år) vid en summering överstiger 60.
 • Aktierätterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer Kinnevik att kompensera för lämnade utdelningar genom att antalet aktier som respektive Aktierätt berättigar till ökas.

Aktierätterna är indelade i Serie A ("Matchningsaktierätter") samt Serie B och Serie C ("Prestationsaktierätter"). Antalet aktier som respektive deltagare kommer att tilldelas beror på deltagarens kompetens och ansvarsområde samt på uppfyllandet av prestationsvillkoren som gäller för Aktierätterna enligt följande:

Serie A     Totalavkastningen på Kinneviks B-aktie (TSR) under Mätperioden ska överstiga 0 procent för att uppnå entry-nivån.

Serie B          Genomsnittlig årlig TSR under Mätperioden ska vara 10 procent för att uppnå entry-nivån och 15 procent eller mer för att uppnå stretch-nivån.

Serie C      Genomsnittlig årlig utveckling av substansvärdet, beräknat inklusive utdelningar, under Mätperioden ska vara 10 procent för att uppnå entry-nivån och 15 procent eller mer för att uppnå stretch-nivån.

Om entry-nivån uppnås föreslås att 100 procent av Matchningsaktierätterna i Serie A och 20 procent av Prestationsaktierätterna i Serie B och C ska ge rätt till tilldelning av aktier. Om stretch-nivån uppnås för Serie B eller C ger samtliga Aktierätter i den serien rätt till tilldelning av aktier. Om nivån som uppnås för Serie B eller C ligger mellan entry- och stretch-nivån kommer tilldelning av B-aktier att ske på en linjär basis. Om entry-nivån inte uppnås för en viss serie förfaller samtliga Aktierätter i den serien.

Information om utfall av LTI 2015 kommer att lämnas i årsredovisningen för 2018.

Fördelning

LTI 2015 föreslås omfatta högst 47.000 Investeringsaktier som ger en tilldelning av högst 248.000 Aktierätter, varav 47.000 Matchningsaktierätter och 201.000 Prestationsaktierätter (100.500 Prestationsaktierätter vardera av Serie B och Serie C). I enlighet med ovanstående principer och antaganden kommer LTI 2015 i allt väsentligt att omfatta högst följande antal Investeringsaktier och Aktierätter för de olika kategorierna av deltagare:

 • verkställande direktören för Kinnevik kan allokera högst 5.000 Investeringsaktier. Varje Investeringsaktie ger verkställande direktören rätt att erhålla 1 Matchningsaktierätt av Serie A samt 3 Prestationsaktierätter vardera av Serie B och Serie C, totalt 7 Aktierätter för varje Investeringsaktie;
 • cirka 9 personer i Kinnevik kan allokera högst 2.000 Investeringsaktier. Varje Investeringsaktie ger dessa personer rätt att erhålla 1 Matchningsaktierätt av Serie A samt 2,25 Prestationsaktierätter vardera av Serie B och Serie C, totalt 5,5 Aktierätter för varje Investeringsaktie;
 • cirka 8 personer i Kinnevik kan allokera högst 1.500 Investeringsaktier. Varje Investeringsaktie ger dessa personer rätt att erhålla 1 Matchningsaktierätt av Serie A samt 2,25 Prestationsaktierätter vardera av Serie B och Serie C, totalt 5,5 Aktierätter för varje Investeringsaktie;
 • cirka 12 personer i Kinnevik kan allokera högst 700 Investeringsaktier. Varje Investeringsaktie ger dessa personer rätt att erhålla 1 Matchningsaktierätt av Serie A samt 1.5 Prestationsaktierätter vardera av Serie B och C, totalt 4 Aktierätter för varje Investeringsaktie; och
 • cirka 9 personer i Kinnevik kan allokera högst 400 Investeringsaktier. Varje Investeringsaktie ger dessa personer rätt att erhålla 1 Matchningsaktierätt av Serie A samt 1.5 Prestationsaktierätter vardera av Serie B och C, totalt 4 Aktierätter för varje Investeringsaktie.

Omfattning, kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

LTI 2015 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att Aktierätterna ska kostnadsföras som en personalkostnad över Intjänandeperioden. Baserat på antaganden om en aktiekurs om 288,10 kronor (stängningskursen för Kinneviks B-aktie den 31 mars 2015), ett maximalt deltagande, en årlig personalomsättning om 10 procent, ett ungefärligt genomsnittligt uppfyllande av de prestationsbaserade villkoren (Serie B och C) om 50 procent och full tilldelning på Matchningsaktierätterna (Serie A) beräknas kostnaden för LTI 2015 exklusive sociala avgifter uppgå till cirka 26,4 miljoner kronor. Kostnaderna kommer att fördelas över åren 2015 - 2018.

Även de beräknade kostnaderna för sociala avgifter kommer att kostnadsföras som en personalkostnad genom löpande avsättningar. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 8,5 miljoner kronor med ovan beskrivna antaganden, en skattesats på sociala avgifter om cirka 20 procent och en årlig kursutveckling om 10 procent på Kinneviks B-aktie under Intjänandeperioden.

Omräkning av slutlig tilldelning av antalet aktier till deltagarna ska ske i händelse av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Deltagarens maximala vinst per Aktierätt är begränsad till 820 kronor (inklusive eventuell kompensation som deltagare erhåller för lämnade utdelningar), vilket motsvarar cirka tre gånger genomsnittlig stängningskurs på Kinneviks B-aktie under februari 2015. Om värdet på Kinneviks B-aktie när Aktierätten ger rätt till tilldelning av aktier överstiger 820 kronor, kommer det antal aktier varje Aktierätt berättigar deltagaren att tilldelas minskas i motsvarande grad.

Den maximala utspädningen uppgår till högst 0,10 procent vad gäller utestående aktier och 0,04 procent av rösterna samt 0,06 procent vad gäller kostnad för LTI 2015 enligt IFRS 2 i förhållande till Kinneviks börsvärde.

Förutsatt att maximal vinst om 820 kronor per Aktierätt uppnås, att samtliga Investeringsaktier bibehålls samt ett 100-procentigt uppfyllande av prestationsvillkoren uppgår den maximala kostnaden för LTI 2015 till cirka 47,1 miljoner kronor i enlighet med IFRS 2 och den maximala kostnaden för sociala avgifter till cirka 40,7 miljoner kronor.

Kostnaderna och utspädningen förväntas ha endast en marginell inverkan på Kinnevik-koncernens nyckeltal.

Utformning och hantering

Styrelsen, eller ersättningsutskottet, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2015 inom ramen för de villkor och riktlinjer som framgår ovan. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands samt vid leverans av aktier till deltagare i Sverige kontantavräkna viss del för att täcka deltagarens skatt i Sverige. Styrelsen ska ha rätt att vidta vissa andra justeringar, innefattande beslut om att reducera tilldelning av aktier för samtliga anställda eller vissa kategorier av anställda som omfattas av LTI 2015, om det sker betydande förändringar i Kinnevik eller på marknaden som styrelsen bedömer får till följd att villkoren för tilldelning av aktier i LTI 2015 inte längre uppfyller syftet med LTI 2015.

Leverans av aktier till deltagarna i LTI 2015

Leverans av Kinnevikaktier i enlighet med villkoren för LTI 2015 kommer att ske genom att B-aktier som innehas av Kinnevik, vederlagsfritt, överlåts till deltagarna under år 2018 enligt punkt 19(b). Styrelsen föreslår för närvarande inte någon annan åtgärd för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna.

Beredning av förslaget

LTI 2015 har utarbetats av Kinneviks ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. LTI 2015 har behandlats vid styrelsesammanträden under slutet av 2014 och de första månaderna av 2015.

Information om övriga incitamentsprogram i Kinnevik

En beskrivning av pågående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram finns i årsredovisningen för 2014, not 25, samt på bolagets hemsida www.kinnevik.se.

Överlåtelse av egna B-aktier (punkt 19(b))

Styrelsen föreslår att högst 280.000 B-aktier som innehas av Kinnevik vederlagsfritt kan överlåtas till deltagarna i enlighet med villkoren för LTI 2015, inklusive kompensation för lämnade utdelningar.

Antalet aktier som kan överlåtas till deltagarna ska bli föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 20)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att återköpa bolagets egna aktier i syfte att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet i enlighet med följande villkor:

 • Återköp av A- och/eller B-aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regler rörande återköp av egna aktier.
 • Återköp av A- och/eller B-aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
 • Högst så många A- och/eller B-aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
 • Återköp av A- och/eller B-aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 • De aktier som återköps av bolaget ska vara de vid varje tidpunkt billigaste, tillgängliga, aktierna.
 • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen fler alternativ i arbetet med att leverera långsiktigt värde och totalavkastning till aktieägarna.

 

BESLUTSFÖRSLAG FRÅN AKTIEÄGARNA

Förslag från aktieägare (punkt 21(a)-(f))

Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår särskild granskning av:

 • upprättandet och justeringen av protokollet från årsstämman 2013,
 • styrelsens hantering av Thorwald Arvidssons begäran att få ta del av ljudfilen från årsstämman 2013, eller en avskrift av ljudfilen; styrelseordförandens underlåtenhet att besvara brev skickade till henne i egenskap av styrelsens ordförande; samt styrelsens underlåtenhet att till följd av ovan kalla till extra bolagsstämma under tiden från och med juni 2013 fram till årsstämman 2014, och
 • de direkta och indirekta politiska rekryteringarna till Kinnevik och vilken effekt de fått.

  Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår vidare att: 
 • en avskrift av ljudupptagningen från årsstämman 2013,     särskilt vad avser dagordningens punkt 14, upprättas och i behörig ordning skickas till Sveriges Advokatsamfund,
 • enskilda aktieägare ska ha en ovillkorlig rätt att ta del av ljud- och/eller bildupptagning från bolagsstämmor i Investment AB Kinnevik, om aktieägarens rätt är beroende därav, och
 • uppdra åt styrelsen att ta fram förslag till regler för s.k. "politikerkarantän" som ska beslutas om vid nästa bolagsstämma och att fram till dess att sådana regler antagits så ska det gälla en karantän på två (2) år för tidigare statsråd.
 • ÖVRIG INFORMATION

  Antal aktier och röster

  I bolaget finns totalt 277.768.190 aktier, varav 42.369.312 A-aktier och 235.398.878 B-aktier. Det totala antalet röster för utestående aktier i bolaget är 658.683.704, exklusive 408.294 B-aktier i eget förvar som inte kan företrädas vid årsstämman.

  Särskilda majoritetskrav avseende beslutsförslagen i punkterna 19, 20 och 21(a)-(c)

  För giltigt beslut att inrätta den föreslagna LTI 2015 enligt punkten 19(a) krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna. För giltigt beslut om den föreslagna överlåtelsen av egna B-aktier enligt punkten 19(b) krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut enligt punkterna 19(a) och (b) är villkorade av varandra.

  För giltigt beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier enligt punkt 20 krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

  För att beslut enligt punkt 21(a)-(c) ska leda till särskild granskning krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande antingen minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller minst en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna.

  Bemyndigande

  Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

  Handlingar

  Årsredovisningen, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen samt redogörelse för resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.kinnevik.se, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

  Handlingarna kan begäras på telefon 0771-246 400 eller med post hos Investment AB Kinnevik, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd.

  Aktieägares frågerätt

  Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

  Stockholm i april 2015

  INVESTMENT AB KINNEVIK (PUBL)

  STYRELSEN

  _____________

  Övrigt

  Program vid årsstämman:

  9.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

  10.00 Årsstämman öppnas.

  Tolkning

  Vissa anföranden under stämman kommer att hållas på engelska. Som en service till aktieägarna kommer årsstämman att simultantolkas till såväl svenska som engelska.

  Non-Swedish speaking shareholders

  A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Investment AB Kinnevik (publ), to be held on Monday 18 May 2015 at 10.00 a.m. at Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm, Sweden, is available on www.kinnevik.se.

  For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Annual General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Annual General Meeting is notified.

  För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

  Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83

  Mobil +46 (0)70 762 00 83

  ___________

  Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2015 kl. 8.00.

  ___________

  Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentvarumärken inom fyra sektorer: Kommunikation, E-handel & Marknadsplatser, Underhållning och Finansiella tjänster. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn.

  Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

  Pressmeddelande

  --
  This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: Kinnevik via Globenewswire

  HUG#1911651