Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

23 Oct 2015, 08:05 am

UTVECKLING I DE OPERATIVA BOLAGEN

 • Millicoms omsättning växte organiskt med 7% i lokala valutor (exklusive UNE), Tele2s mobila tjänsteintäkter från slutkund ökade med 5%
 • Zalandos preliminära försäljningssiffror visade en tillväxt på 41-43% i kvartalet med en EBIT-marginal på -2,5 till -4,5%
 • Global Fashion Group rapporterade försäljningstillväxt om 63% under första halvåret 2015

KINNEVIKS INVESTERINGSAKTIVITET

 • Nettoinvesteringar fokuserades på befintliga innehav och uppgick under kvartalet till 375 Mkr, varav som meddelades under det föregående kvartalet:
  • 173 Mkr i Global Fashion Group
  • 171 Mkr i Quikr
 • Nettoinvesteringar uppgick till 864 Mkr under 2015 års första nio månader, och nettoinvesteringar för helåret 2015 förväntas uppgå till 1,0-1,5 Mdkr
 • Kinnevik meddelade den 23 oktober att bolaget ingått avtal om att sälja hela sitt innehav om 31% i Avito till medinvesteraren Naspers för en köpeskilling om 846 MUSD (motsvarande 7,1 Mdkr per den 30 september 2015). Transaktionen är villkorad av relevanta godkännanden från konkurrensmyndigheter och den sydafrikanska centralbanken

KINNEVIKS FINANSIELLA STÄLLNING

 • Substansvärde om 82,1 Mdkr eller 296,01 kr per aktie, ner 5,2 Mdkr under kvartalet drivet av en minskning i värdet av de noterade bolagen med 7,7 Mdkr, och en ökning i värdet av de onoterade bolagen med 2,6 Mdkr
 • Stark balansräkning med en nettokassa på 34 Mkr och 5,9 Mdkr i outnyttjade krediter (exklusive operativa dotterbolag)
Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1961004