Kinnevik: ÅRSSTÄMMA 2015

18 May 2015, 14:18 pm

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Tom Boardman, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck samt valde Anders Borg till ny styrelseledamot. Vidare omvalde stämman Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2014 och beslutade att en kontantutdelning om 7,25 kr per aktie ska lämnas till aktieägarna för 2014. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske av Euroclear Sweden AB onsdagen den 27 maj 2015.
Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Årsstämman beslutade även att:

  • Godkänna arvoden till styrelsen och revisorn samt ordning för valberedningen.
  • Godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt anpassningen av optionsprogrammet för 2014 och det aktiebaserade incitamentsprogrammet för 2015 för alla anställda i Kinnevik.
  • Bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att Kinneviks innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Kinnevik.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs Anders Borg och Dame Amelia Fawcett till styrelsens vice ordföranden. Vidare utsåg styrelsen ett revisionsutskott, ett ersättningsutskott och ett investeringsutskott. John Shakeshaft utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Erik Mitteregger och Tom Boardman utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Dame Amelia Fawcett utsågs till ordförande i ersättningsutskottet och Erik Mitteregger, Cristina Stenbeck och Wilhelm Klingspor utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet. Lorenzo Grabau utsågs till ordförande i investeringsutskottet och Tom Boardman, Dame Amelia Fawcett och Erik Mitteregger och Joakim Andersson utsågs till ledamöter i investeringsutskottet.

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2015 kl. 14.15.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter inom fyra sektorer: Kommunikation , E -handel & Marknadsplatser, Underhållning och Finansiella tjänster . Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknaden. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck , Klingspor och von Horn.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande PDF

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1922126